Blue Flower

                      

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ  сесія

VIII скликання

                                                      РІШЕННЯ                                    

           20.12.2022                                   Дубриничі                                      №  1213

Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2023 рік

 

07536000000

 (код бюджету)

  

  Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Дубриницька сільська рада

     в и р і ш и л а:

 

1. Визначити на 2023 рік:

- доходи сільського бюджету  у сумі 64 461 520 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 64 131 520 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 330 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 64 211 520   гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 62 881 520  гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 1330 000 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету у сумі  350 000  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі 600 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 250 000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду сільського бюджету -  350 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

           - оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 38 000 гривень, що становить, 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

            - резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15   Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення, спрямовуються на надання кредитів з сільського бюджету  індивідуальним сільським забудовникам.

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Дубриницької сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Дубриницькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про сільський бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і  послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним

видом енергоносіїв у межах  встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією  сільської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості,підприємництва та сфери послуг, у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2023 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2023 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2023 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

13.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації  фінансовому відділу сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2023 рік;

14.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету  перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є невід'ємною частиною.

 

 

 

17. Оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                           Любов ЛАВЕР

 

      Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
 
      від 20 грудня 2022 року №   
Доходи сільського бюджету на 2023 рік  
07536000000          
( код бюджету)          
          грн  
Код Найменування  згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд  Спеціальний фонд  
Разом у т.ч. бюджет розвитку  
10000000 Податкові надходження 23 731 500 23 731 500      
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   12 550 000 12 550 000      
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12 550 000 12 550 000      
11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9 600 000 9 600 000      
11010200  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 800 000 2 800 000      
11010400   150 000 150 000      
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 250 000 1 250 000      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1 250 000 1 250 000      
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  450 000 450 000      
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  800 000 800 000      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  700 000 700 000      
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 500 000 500 000      
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 200 000 200 000      
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України  9 072 720 9 072 720      
18010000 Податок на майно  6 560 720 6 560 720      
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  15 000 15 000      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  500 500      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  4 000 4 000      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  900 000 900 000      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3 841 220 3 841 220      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1 500 000 1 500 000      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  200 000 200 000      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  100 000 100 000      
18011100  Транспортний податок з юридичних осіб          
18030000 Туристичний збір  2 000 2 000      
18030200  Туристичний збір, сплачений фізичними особами  2 000 2 000      
18050000 Єдиний податок   2 510 000 2 510 000      
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  10 000 10 000      
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  2 500 000 2 500 000      
20000000 Неподаткові надходження 490 600 160 600 330 000    
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  3 000 3 000      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 155 600 155 600      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 55 000 55 000      
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5 000 5 000      
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  50 000 50 000      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 100 000 100 000      
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 100 000 100 000      
22090000  Державне мито   600 600      
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   600 600      
24000000 Інші неподаткові надходження 5 000 5 000      
24060000 Інші надходження 5 000 5 000      
24060300 Інші надходження 5 000 5 000      
25000000  Власні надходження бюджетних установ   330 000   330 000    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 330 000   330 000    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  330 000   330 000    
  Разом доходів 24 063 320 23 733 320 330 000    
40000000 Офіційні трансферти  40 404 700 40 404 700      
41000000 Від органів державного управління 40 404 700 40 404 700      
41020000 Дотації з державного бюджету 15 275 500 15 275 500      
41020100 Базова дотація  15 275 500 15 275 500      
41030000  Субвенції  з державного бюджету іншим місцевим бюджетам 24 353 000 24 353 000      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  24 353 000 24 353 000      
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 776 700 776 700      
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 776 700 776 700      
    776 700 776 700      
  Усього доходів 64 468 520 64 138 520 330 000    
             
                   Секретар ради                                                                                       Марина МИЦОДА          
             
             

 

 

             
        Додаток № 2
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади на 2023 рік»
 
        від"20" грудня 2022 року №
Фінансування сільського бюджету на 2023 рік  
  07536000000        
  (код бюджету)          
  грн.  
Код Найменування згідно з
Класифікацією фінансування
бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
  Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування    -500 000,00 500 000,00 500 000  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    -500 000,00 500 000,00 500 000  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -500 000,00 500 000,00 500 000  
  Фінансування за типом боргового зобов'язання  
600000 Фінансування за активними операціями    -500 000,00 500 000,00 500 000  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів    -500 000,00 500 000,00 500 000  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -500 000,00 500 000,00 500 000  
             
             
             
  Секретар ради                                                Марина МИЦОДА    
             
             
             

 

                    Додаток № 3
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
 
                          від"20" грудня 2022 року №   
Розподіл видатків бюджету Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2023 рік за головними розпорядниками коштів  
07536000000                              
(код бюджету)                           грн  
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 19 430 000 19 430 000 12 480 000 1 170 000               19 430 000  
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 19 430 000 19 430 000 12 480 000 1 170 000               19 430 000  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 16 500 000 16 500 000 12 480 000 470 000               16 500 000  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 250 000 250 000                   250 000  
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 700 000 1 700 000   700 000               1 700 000  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 40 000 40 000                   40 000  
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 40 000 40 000                   40 000  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 800 000 800 000                   800 000  
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 50 000 50 000                   50 000  
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 39 559 520 39 559 520 28 661 800 2 788 600   830 000 500 000 330 000     500 000 40 389 520  
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 39 559 520 39 559 520 28 661 800 2 788 600   830 000 500 000 330 000     500 000 40 389 520  
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 476 200 1 475 200 1 077 900 40 000               1 476 200  
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 497 900 4 497 900 3 131 000 223 600   300 000   300 000       4 797 900  
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  6 950 000 6 950 000 3 182 500 2 495 000   230 000 200 000 30 000     200 000 7 180 000  
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  24 353 000 24 353 000 19 961 000                 24 353 000  
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 620 3 620                   3 620  
0613230 3230 1070 Видатки повязані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у звязку з веденням бойових дій 300 000 300 000       300 000 300 000       300 000 600 000  
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 602 800 602 800 458 000                 602 800  
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 276 000 1 276 000 851 400 30 000               1 276 000  
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
100 000 100 000                   100 000  
0800000 08   Управління соціального захисту населення  3 233 000 3 233 000                   3 233 000  
0810000 08   Управління соціального захисту населення  3 233 000 3 233 000                   3 233 000  
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 2 280 000 2 280 000 1 766 900 15 000               2 280 000  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 608 000 608 000 474 240                 608 000  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 245 000 245 000                   245 000  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000 100 000                   100 000  
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник) 1 166 000 1 066 000 800 000                 1 166 000  
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець) 1 166 000 1 066 000 800 000                 1 166 000  
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 066 000 1 066 000 800 000     0           1 066 000  
3718710 8710 0133 Резевний фонд  100 000                     100 000  
      Разом видатків 63 388 520 63 288 520 44 182 940 3 973 600   830 000 500 000 330 000     500 000 64 218 520  
                                 
                                 
      Секретар ради                                             Марина МИЦОДА        
                                 
                                 
                                 
Кредитування сільського бюджету у 2023 році
  07536000000                          
  (код бюджету)                          
                              грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 250 000 350 000 0 600000 0 0 0 0 250000 350000 0 600000
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 250 000 350 000 0 600000 0 0 0 0 250000 350000 0 600000
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 250 000 350 000   600000       0       600000
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник)           -350 000   -350 000   -350 000   -350 000
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець)           -350 000   -350 000   -350 000   -350 000
3708832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі           -350 000   -350 000   -350 000   -350 000
                               
      Всього  250 000 350 000 0 600 000 0 -350 000 0 -350 000 250 000 0 0 250 000
                               
                               
                               
    Секретар ради                 Марина МИЦОДА    
                               
                               
                               
     
    Додаток №5
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
    "20"грудня 2022р. № 
       
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
07536000000    
(код бюджету)      
       
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/      Код бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету 40 405 200
99000000000 Державний  бюджет  39 628 500
41020100 Базова дотація  15 275 500
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 353 000
07100000000 Обласний бюджет  776 700
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 776 700
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 40 405 200
Х загальний фонд 40 405 200
Х спеціальний фонд  
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
Х Х загальний фонд  
Х Х спеціальний фонд  
       
Секретар ради                                      Марина МИЦОДА  
       
       
       
          Додаток №6
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
 
              від"20" грудня 2022 року №   
                     
Розподіл витрат бюджету Дубриницької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році  
07536000000                  
(код бюджету)               гривень  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник)     2 680 000 2 330 000 350 000    
0100000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець)     2 680 000 2 330 000 350 000    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надаєься  центрами первинної медичної (медико-0санітарної)допомоги Програма фінансової підтримки КНП"Центр первинної медико-санітарної допомоги"Дубриницької сільської ради на 2023 рік  Рішення  № 250 000 250 000      
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя "Програма медичного забезпечення жителів Дубриницької сільської ради  у разі амбулаторного лікування на 2021-2025 роки" Рішення № 135 від 26.01.2021р. 50 000 50 000      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Програма благоустрою населених пунктів обєднаної громади" на 2023 рік Рішення № 1 700 000 1 700 000      
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" Програма розвитку земельних відносин на території Дубриницької сільської на 2022-2023 роки Рішення №1130 від 15.02.2022р. 40 000 40 000      
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства "Програма розвитку лісового та мисливського господарства Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 р. " Рішення №367 від 20.04.2021 р. 40 000 40 000      
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма « Власний дім» на 2021 – 2023 рр.  Рішення № 44  від 22.12.2020р. 600 000 250 000 350 000    
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник)     100 000 100 000      
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник)     100 000 100 000      
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва на 2021-2023 роки Рішення № 45  від 22.12.2020 100 000 100 000      
0800000 08   Управління соціального захисту населення      100 000 100 000      
0810000 08   Управління соціального захисту населення      100 000 100 000      
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма « Турбота» на 2021-2023 рік Рішення № 43 від 22.12.2020 100 000 100 000      
РАЗОМ           2 880 000 2 530 000 250 000    
      Секретар ради Марина МИЦОДА            
                     
                     
                     
                     

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2020                                         Дубриничі                                     №  1214

 

«Про упорядкування умов праці

працівників виконавчого комітету Дубриницької

сільської ради на 2023-2025 роки»

 

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників виконавчого комітету органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 • Затвердити Положення про здійснення преміювання сільського голови, першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників виконавчого комітету, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги  згідно Додатку №1 до цього рішення.
 • Встановити сільському голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності виконавчих органів, секретарю ради, працівникам виконавчого комітету, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 • Встановити щомісячну премію сільському голові в розмірі 200% середньомісячної заробітної плати та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Дозволити сільському голові видавати розпорядження про преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників виконавчого комітету, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах економії фонду оплати праці та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Головному бухгалтеру сільської ради здійснювати преміювання працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради з урахуванням даного рішення та додавати звіт по заробітній платі щоквартально.
 • Доручити сільському голові підписати дане рішення.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.(голова Гунтей О.В.)

 

 

 

 

Сільський голова                                           Любов  ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                               до   рішення № 1214 

  від 20.12.2022

19 сесії VIII  скликання

 

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення преміювання сільського голови,першого заступника,заступника з питань діяльності виконавчих органів,секретаря ради,працівників аппарату, відділів та самостійних структурних підрозділів

Дубриницької сільської  ради, установлення їм надбавок

і доплати та надання допомог

 

 • Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці працівників апарату,відділів та самостійних структурних підрозділів  сільської ради, визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб сільської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату сільської ради, відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата праці” Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 • Преміювання працівників апарату Дубриницької сільської ради

Преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників апарату та відділів  сільської ради здійснюється сільським головою відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Преміювання працівників самостійних структурних підрозділів здійснюється за розпорядженням чи наказом начальника даного підрозділу.

Преміювання сільського голови здійснюється відповідно до рішення сесії в межах бюджетних асигнувань.

Преміювання працівників апарату, відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради :

 • здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи сільської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і професійних свят.

2.    при визначенні розміру премій для працівників апарату, відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради  до уваги береться виконання:

 • обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради; забезпечення відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності сільської ради;
 • своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень та вказівок сільського голови, керівників відділів сільської ради;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • дотримання трудової дисципліни;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування міста та держави;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.

  3. Преміювання працівників сільської ради нараховується пропорційно до відпрацьованого часу.

 • Надбавки і доплати працівникам апарату сільської ради
 • Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування та вислугу років встановлюється згідно рішення сесії.
 • Допомоги, що надаються працівникам апарату сільської ради
 • За розпорядженням сільського голови працівникам апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради надаються:
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
 • грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади , зразкового виконання трудових обов’язків.
 • Сільському голові матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення надається разом з щорічною відпусткою у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати за його заявою в межах бюджетних асигнувань.
 • Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами працівників апарату, відділів, самостійних структурних підрозділів сільської ради у межах кошторисних призначень, визначених сільським бюджетом.

     Секретар  ради                                                               Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2020                                         Дубриничі                                     №  1215

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                     №  1215

 

Про затвердження структури виконавчих

органів ради, загальної чисельності

виконавчого комітету ради та самостійних

структурних підрозділів Дубриницької

сільської ради

Відповідно до вимог ч.1 ст. 144  Конституції України, ст.25 ч.1ст.59, п. 5 ч. 1 ст.26, п.6 ч.4 ст. 42, ч. 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету», з  метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів Дубриницької сільської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, враховуючи пропозиції сільського голови Лавер Л.І. щодо структури  виконавчого комітету сільської ради та інших виконавчих органів Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру  та загальну чисельність  виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з 02.01.2023 року в кількості  30  штатних одиниць  згідно  додатку №1.

2.  Затвердити відділи виконавчого комітету Дубриницької сільської  ради (з правами юридичної особи) загальною чисельністю 31,25 штатних одиниць згідно з додатком 2.

3. Дубриницькому сільському голові Любові ЛАВЕР затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету Дубриницької сільської ради та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах затвердженої чисельності.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Дубриницької сільської ради з питань:

- фінансів,  соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.);

- освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                           

                                                                                           Додаток 1 до рішення

                                                                             від 20.12.2022 року №1215   

СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.

Сільський голова

1

 

2.

Секретар сільської ради

1

 

3.

Перший заступник сільського голови

1

 

4.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

1

 

5.

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету сільської ради)

1

 

6.

Староста

4

 

ВСЬОГО

9

 

ВІДДІЛИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Архіваріус   

 

1

3.

Інспектор з військового обліку

 

1

ВСЬОГО

1

2

         

 


ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

2

 

ВСЬОГО

3

 

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Інспектор по контролю за благоустроєм

 

2

ВСЬОГО

1

2

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1.

Начальник центру - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

1

 

2.

Адміністратор

3

 

3.

Спеціаліст

 

3

ВСЬОГО

4

3

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

 

2.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

3.

Секретар-діловод

 

1

ВСЬОГО

2

1

         

 

ВСЬОГО

 

23

7

Секретар ради                                                                          Марина МИЦОДА

 

                        

                                                                                      Додаток 2 до рішення

                                                                                 Від 20.12.2022 року №1215

 

САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст із загальної середньої та дошкільної освіти

1

 

3.

Головний спеціаліст з питань культури, туризму, молоді і спорту

1

 

4.

Головний бухгалтер

 

1

5.

Спеціаліст-бухгалтер

 

2

6.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

7.

Головний спеціаліст  з питань сім’ї, дітей та молоді

1

 

ВСЬОГО

5

3

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний бухгалтер

1

 

ВСЬОГО

2

 

           

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1.

Начальник  служби

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення

1

 

3.

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

 

4.

Прибиральник службових приміщень

 

1,25

5.

Водій

 

2

6.

Опалювач

 

1,5

7.

Технічний працівник

 

6,5

ВСЬОГО

3

11,25

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8.

Директор

 

1

9.

Фахівець із соціальної роботи

 

1

10.

Соціальний робітник

 

3

ВСЬОГО

 

5

РАЗОМ

3

16,25

               

Секретар ради                                                                           Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                              № 1216                               

Про Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023- 2025 роки

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів сільської ради  на 2021-2022 роки, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", керуючись  п.22 ст.26, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійних  комісій сільської ради, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023-2025 роки (додається).

         2. Доручити виконкому Дубриницької сільської ради забезпечити  виконання  заходів  Програми .

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

        Сільський голова                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

      Додаток 1

                                                                                                   до рішення 19 сесії сільської ради

від 20 грудня 2022  № 1216

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2023–2025 роки

1.Загальні положення

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується та вдосконалюється питання  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та медичних закладів.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2.Паспорт

Програми благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2023–2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми 

Дубриницька  сільська рада

2.

Відповідальний виконавець Програми 

Дубриницька  сільська рада

3.

Строк реалізації Програми 

2023–2025 р.

4.

Мета Програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій                     населених пунктів, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій територій.

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів. Освітлення території відповідно до потреб громади. Поліпшення якості послуг.

6.

Джерела фінансування

Кошти сільського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

29753 тис.грн.

3. Структура і характеристика об'єктів благоустрою населених пунктів міської ради.

 

До об’єктів благоустрою населених пунктів міської ради належать:

1) території загального користування:

1.1) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) майдани, площі; 1.4) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

1.5) кладовища;

1.6) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території   будівель   та   споруд   інженерного захисту територій;5) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.Елементами (частинами) об’єктів  благоустрою є:1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 3 роки: з 2023 року по 2025 рік.

Программа, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради.

 5. Мета Програми Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в селі. 6. Шляхи розв’язання проблеми                Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:               а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою:               б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою;               в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів;               г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.               д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 7. Фінансове забезпечення Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються  сільським бюджетом на відповідні роки.В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету. 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій.Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень. 9. Очікувані результати виконання Програми                 В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:                - поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;                - збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;                - забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів;                - доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;                - забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;                - поліпшення якості послуг з благоустрою;                - забезпечення більш ефективного використання коштів сільського бюджету;                - створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування                                                                            10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023-2025 роки 

Перелік заходів

Обсяг коштів, тис.грн.

2023

2024-2025

всього

Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг комунальної власності:

120

120

240

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ

200

250

450

Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформлення населених пунктів до святкування визначних дат, державних та релігійних свят

175

190

365

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок.

2300

2600

4900

Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів капітальне будівництво та ремонт тротуарів по вулицях, проведення капітального та поточного ремонту доріг, поточний ремонт дороги до сміттєзвалища, грейдерування вулиць

5443

6000

11443

Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства:

- (комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, а також гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін.)

- посадка квітів, кущів, дерев;

- обрізування кущів, дерев;

- звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів;

- прополювання газонів, квітників.

160

160

320

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані)

142

150

292

Захоронення померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

110

110

220

Утримання площ, парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади

     

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

190

190

380

Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування

45

40

85

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас

127

130

257

Придбання спеціальної техніки та контейнерів

269

296

565

ВСЬОГО:

9281

10236

29753

Секретар ради                                                                                                  Марина МИЦОДА.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1217    

Про звіт сільського голови про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету

        Заслухавши звіт сільського голови Лавер Л.І. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт сільського голови Лавер Л.І. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома (додається).

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

Звіт Дубриницького сільського голови

про свою роботу, роботу виконавчого комітету, депутатського корпусу сільської ради та виконання делегованих повноважень, передбачених

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

за 2022 рік

Представляю  Вашій увазі звіт про роботу Дубриницької сільської ради за 2022 рік.

             Ми живемо у часі реальних змін та випробувань, зумовлених вторгненням  країни-агресора на територію нашої держави. Усвідомлюючи всю повноту відповідальності за розвиток  та майбутнє  громади в умовах воєнного стану,  ми  робили все можливе для створення  безпечних умов для жителів, поліпшення духовної та матеріальної сфер їх життя. Вся наша діяльність будувалася планово, на підставі тісної співпраці з обласною та районною військовими адміністраціями. В період воєнного стану діяльність сільської ради була спрямована на забезпечення дотримання Конституції та законів України, здійснення заходів правового режиму, оборони, цивільного захисту, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

На початку військового вторгнення рф в Україну працівниками виконкомому Дубриницької сільської ради  протягом 10 діб було організовано обігрів та харчування (бульйон, чай, кава, бутерброди, солодощі, вода, соки) для жителів з різних областей України, які масово перетинали кордон. Протягом однієї доби кордон перетинали близько 10-15 тис. осіб.

          Задля фінансової підтримки Збройних Сил України  протягом 2-х місяців 2022 року (березень та квітень) я  перераховувала заробітну плату на потреби ЗСУ, зокрема 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (військова частина А 1556) та за власні кошти закупила автомобіль, бензопилу , матеріали необхідні для побудови окопів для потреб військовослужбовців ЗСУ.

За період з 24.02.2022 по жовтень 2022 року  нами  було отримано чотири автомобілі для потреб Збройних Сил України, які надходили як гуманітарна допомога, були зареєстровані в Україні і передані через Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки передані відповідним військовим частинам 128 бригади.

         Мною налагоджено тісну співпрацю з волонтерськими організаціями, окремими волонтерами та різного роду благодійними організаціями, релігійними громадами щодо вирішення питання забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, які прибули на тимчасове проживання в Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду, громадян, які залишились проживати на тимчасово окупованих територіях та військовослужбовців ЗСУ. Така співпраця налагоджена з  народним депутатом України Лаба Михайлом Михайловичем, благодійними фондами “Опіка”, “Наємія”, “Дім Милосердя”, Католицькою церковною громадою святого Франциска м. Дармштадт Німеччина, Михайлівсько-Кошицькою православною Єпархією, православною церковною громадою  с.Яновець Словаччина, Українським товариством в Швейцарії, Форумом Живота Словачиина, Великоберезнянською районною організацією Товариства Червоного Хреста, волонтерами: Поляк Міланом, Марко Володимиром, Марко Євгенієм, Бегені Іваном і ін. Це дало можливість забезпечувати потреби військовослужбовців ЗСУ, підрозділів територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб у  спальних мішках, каріматах (яких було передано відповідно близько по 150 шт), ковдрах, матрацах, постільній білизні, продуктах харчування, воді, засобах гігієни та ін.

         За період з 24.02.2022 по теперішній час на території Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади були влаштовані для тимчасового проживання  1250 внутрішньо-переміщених осіб, більше 200 із яких проживали в місцях компактного проживання: Дубриницькому закладі дошкільної освіти, Малоберезнянському закладі дошкільної освіти, Новоселицькій гімназії з дошкільним підрозділом, де їм забезпечувалось трьохразове харчування, умови для умивання, прання і т.д.

         Станом на теперішній час на території громади ще проживають 188 внутрішньо переміщених осіб.  Майже щотижнево внутрішньо переміщені особи, що проживають на території громади мають можливість отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, одяг б/в, постільної білизни  і ін.

         Внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території громади забезпечується належне надання первинної медико-санітарної допомоги, вони мають можливість влаштувати своїх дітей в заклади дошкільної та загальної середньої освіти на території громади.

         Дубриницька сільська рада неодноразово передавала гуманітарну допомогу для постраждалого від війни населення, яке залишилось проживати в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях через волонтерську організацію “Разом – ми сила”.

         З метою облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло, або які ще не мають можливості повернутися у власні домівки, так як населені пункти де їх основне місце проживання знаходяться поки що під окупацією ворога, мною підписано  меморандум з благодійною організацією “Благодійний фонд “Проєкт Надія” та Обласною військовою адміністрацією щодо реалізації пілотного проєкту на території с.Дубриничі – реконструкцію існуючої будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею за адресою с. Дубриничі, вул. Центральна, 73 з подальшим поселенням на тимчасове проживання до 100 внутрішньо переміщених осіб, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в місцеву територіальну громаду. Даний проєкт успішно реалізовується. Для цього прийнято відповідне рішення та укладено договір.

         Крім того, облаштовується житло для близько 20 внутрішньо переміщених осіб в приміщенні колишньої Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня. За сприянням Закарпатської обласної військової адміністрації виділено кошти з обласного бюджету у сумі 200,0 тис. грн. на реконструкцію даху цієї будівлі, всі інші роботи проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради та власними зусиллями працівників. З моєї ініціативи встановлено 3 печки на ФАПах в селах: Буківцьово, Новоселиця, Пастілки за кошти спонсорів.

         Сьогоднішній звіт це своєрідне підведення підсумків колективної праці кожного депутата, постійних комісій сільської ради, виконавчого комітету, які змушені миттєво реагувати на події. Від їхніх рішень залежить життєдіяльність сіл,  а також підтримка цілої країни. Адже ми живемо в умовах воєнного часу.

             Ситуація, у якій опинилася наша країна з 24 лютого, є безпрецедентною. Пряма безпосередня агресія, військові дії, тимчасова окупація, велика кількість внутрішньо переміщених осіб стали величезним викликом для органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Нерегламентовані і неунормовані ситуації вимагають  нестандартних рішень.

         Діяльність сільської ради та виконкому спрямовувалась відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Тому безумовним пріоритетом стало визначення першочергових завдань, які  покладалися на територіальну громаду, задля того, щоб забезпечити її максимальну ефективність в управлінні ресурсним потенціалом території, з метою своєчасного забезпечення нагальних потреб фронту та відновленням економіки.

          Так, у 2022 році організовано та підготовлено 6 засідань сесій сільської ради , на яких прийнято 96 відповідних рішень.

Виконкомом сільської ради проведено 15  засідань виконкому, за результатами яких прийнято 195 рішень.

Сільським головою видано 312 розпоряджень: з яких 14 про відрядження; 140 про надання щорічних оплачуваних відпусток та інших відпусток; 82 з кадрових питань (особового складу) та 78 розпоряджень з основної діяльності.

Доходи

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади за   2022 рік надійшло 24 574 201  тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 97 відсотка до бюджетного призначення.

Податкові надходження складають 24416,7 тис.грн., що становить 97,9 відсотка від усіх власних надходжень до бюджету.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає податок  на доходи фізичних осіб за звітний період до бюджету ТГ надійшло 12 155,1 тис.грн. цього податку 105,6 відсотка до плану),   рентна плата та плата за використання інших ресурсів 1253,0 тис. грн. цього податку (89,5 відсотка до плану). Земельний податок з юридичних осіб, за звітний період до бюджету ТГ надійшло 3743,3 тис. грн. цього податку (93,6 відсотка до плану).

    Збільшилися   надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Загальна сума цих надходжень станом на 15.12.2022 року склала 1047,0 тис. грн. цього податку (149,6 до відсотка плану).

Вагомим джерелом бюджету територіальної громади є податок на майно, сума надходжень якого у звітному періоді становить 6449,1 тис. грн., або 89,0 відсотка до запланованих показників.

 За звітний  період  до  бюджету  територіальної громади надійшло  2655,2 тис. грн. єдиного податку (94,7 відсотка до плану).     

         Неподаткових надходжень до бюджету надійшло  157,5 тис. грн. Зокрема 151,8 тис. грн. - адміністративні збори та платежі, плати за надання адміністративних послуг – 44,0 тис. грн., надходження коштів від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами – 107,3 тис. грн.,

          До спеціального фонду бюджету надійшло 953,1 тис. грн., що становить  288,8 відсотка до затверджених показників на рік. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 208,1 відсотків, яких надійшло відповідно 686,7тис. грн. Крім того, надійшло 4 547 грн. екологічного податку та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності  надійшло в  сумі 229,2 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти

За   2022 рік з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 36403,3 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100 відсотка до призначення, в тому числі:

 • базової дотації - 10130,2 тис. грн., що складає 100 відсотків;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1319,8 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

 • освітньої субвенції – 24852,1 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;

         -  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 101,2 тис. грн.

          

Видатки

На видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади за    2022 рік (враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 50 673,5 тис. грн. До затверджених показників на звітний період з урахуванням  виконання бюджету територіальної громади за видатками склало 74,2 відсотка.

Протягом звітного періоду фінансування освіти профінансовано на 80,7 відс., соціальний захист населення – 82,5 відс. На фінансування вищезгаданих галузей спрямовано 38 379,0 тис. грн.

Ключовим питанням виконання видаткової частини бюджету ТГ були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, здійснення виплат соціального спрямування.

Заробітна плата з нарахуваннями займає 64,2 відсотка у видатках загального фонду бюджету ТГ. У цілому по бюджету протягом звітного                                                           

періоду на оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями використано 46 892,2 тис. грн.

Із загального фонду бюджету ТГ видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 2175,9 тис. грн., товари та послуги – 3179,4 тис. грн., з них  продукти харчування – 114,2 тис. грн.,  поточні трансферти –  386,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 214,5 тис. грн.

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на зарплату становлять – 10 395,8 тис. грн.

На оплату енергоносіїв по установах органів місцевого самоврядування спрямовано 2 175,9 тис. грн., касові в сумі 2 173,0 тис. грн.

                                                         

Кредиторська і дебіторська заборгованість

        Станом на 15.12.2022 року дебіторської та кредиторської  заборгованості по загальному та спеціальному фонду немає.

 

Фінансування бюджету

Залишки коштів загального фонду бюджету ТГ на початок 2022 року складали  8 742,9 тис. гривень.

Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі  60 414,9 тис. грн., проведено видатків – 50 673,5 тис. грн.

 По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок року складали 363,8 тис. грн., надійшло доходів до спеціального фонду в сумі 953,1 тис. грн.

Протягом 2022 року виконкомом Дубриницько-Малоберезнянської ТГ вдалося забезпечити:

- купівлю канцтоварів, заправку картриджів, оплату телекомукаційних послуг, купівлю програмного забезпечення, обслуговування веб-сайту ТГ;

- оплату електроенергії для установ сільської ради та вуличного освітлення на території громади;

- для безперебійного функціонування автомобіля, закуплено бензин, автозапчастини, масло;

 • придбання бензопил для потреб громади ;

- утримання мереж зовнішнього освітлення в селах Малий Березний, Мирча, Дубриничі, Чорноголова, Буківцьово;

- зроблено поточний ремонт нежитлової будівлі по вулиці Центральна 136 в селі Дубриничі («ДІАНА»)

 • закуплено товари для косметичного ремонту в адмінбудівлях ТГ;
 • здійснено закупівлю підлогового покриття (ламінатт, плитка керамічна);

- надання послуги по прибиранню снігу по вулицях в селах Малий Березний, Мирча, Дубриничі, Пастілки, Чорноголова;(січень-лютий 2022 року).

- виготовлено технічну документацію з нормативно- грошової оцінки земель населеного пункту с. Малий Березний.

Для амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та ФАПів було виділено кошти в сумі 242951,07 грн., з яких 50 тис. грн. використано на оплату заробітної плати  з податками, 192 951,07 грн.  на електроенергію.

Крім того  з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах було виділено 40 852,69 грн.

 

У сфері медицини

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатськкої області є закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу , а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

 Метою створення Підприємства є:

- надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-  проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

         Структура закладу включає:

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Дубиничі 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Малий Березний

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Чорноголова

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Буківцеве

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Смерекове

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Пастілки

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Новоселиця

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Мирча

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Завосино

Лікарі закладу заключають декларації з пацієнтами для надання первинної медичної допомоги станом на 01 грудня кількість декларацій становить 4332    

За договорами, укладеними з НСЗУ станом на 01.12.2022 р. отримано 2 604 796,55 грн., які використано на заробітну плату працівникам, оплату послуг з надання доступу та супроводу програмного забезпечення, послуг з обслуговування комп’ютерної техніки, бензин.

Надходження з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах за 11 місяців 2022 року – 40852,69 грн.

 

У сфері соціального захисту населення

У поточному році робота відділу, як і всіх органів державної влади, місцевого самоврядування відбувається в умовах введення в нашій  країні воєнного стану, пов’язаного із повномасштабним збройним вторгнення російської федерації на територію України. У зв’язку із військовою агресією російської федерації значна кількість громадян  України вимушені були залишити місця свого постійного проживання у населених пунктах, де відбуваються активні бойові дії, та перемістились у більш безпечні регіони України. Тому пріоритетними в таких умовах в роботі відділу стали питання забезпечення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до нашої громади, забезпечення їх житлом, харчуванням. З метою обліку внутрішньо переміщених осіб, у період дії воєнного стану Урядом України виконавчим органам сільських селищних та міських рад було надано повноваження щодо прийняття заяв та видачі довідок про взяття на облік ВПО та внесення до Єдиної інформаційної бази даних відповідної інформації про внутрішньо переміщену особу. Виконання зазначених функції в територіальній громаді забезпечується відділом соціального захисту населення та з питань комунальної власності сільської ради. З початку війни станом на 01.12.2022 року до нашої територіальної громади перемістилося 1250 осіб.  696 особам надано статус внутрішньо переміщених осіб з видачею відповідної довідки, яка підтверджує статус ВПО. Крім того, відділом прийнято 417 заяв для призначення щомісячної грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Для забезпечення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають в територіальній громаді організовано систематичну видачу продуктових наборів, засобів гігієни, одягу за рахунок гуманітарної допомоги, яка надходить до територіальної громади від різних благодійних та волонтерських організацій, представництва Міжнародної організації Червоного Хреста України. ю технікою можна буде розмістити до Крім того, відділом проведено відповідну роботу щодо оформлення власникам житлових приміщень компенсації за тимчасове проживання у них внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.12.2022 року 26 власниками житла були подані відповідні заяви на отримання компенсації на загальну суму 88,6 тис. грн.

У звітному періоді відділом відповідно до покладених на нього завдань постійно проводиться робота по забезпеченню соціальної підтримки населення громади, в тому числі через механізм надання адміністративних послуг, який передбачає виконання таких функцій, як приймання заяв та документів для надання усіх видів  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших соціальних виплат, у тому числі в співпраці з центром надання адміністративних послуг.

          За 11 місяців 2022 року відділом від громадян нашої територіальної громади прийнято 900 заяв з відповідними документами про призначення різних видів соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій, з них:

            для призначення житлових субсидій -   131;

            для призначення пільг                         -  60

            для призначення соціальних допомог - 709.

            В 2022 році за рахунок коштів сільського бюджету забезпечено фінансування та виплату компенсації 22 фізичним особам, за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанов КМУ від 23.09.2020 №859 та від 29.04.2004 №558. Загальна сума виплаченої за 11 місяців цього року компенсації склала 210,8 тис. грн., заборгованість відсутня. Даний вид соціальних послуг надається громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.

           З початку цього року в громаді повноцінно почав функціонувати комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради, на який покладено повноваження по забезпеченню в територіальній громаді надання базових соціальних послуг. Штатна чисельність центру складає 5 осіб, з яких: 1 керівник,  1 фахівець із соціальної роботи, 3 – соціальні робітники. У звітному році соціальними робітниками Центру 16 одиноким особам територіальної громади, які за станом здоров’я, похилий вік потребують стороннього догляду надається соціальна послуга «Догляд вдома» (село Дубриничі 3 особи, с.Новоселиця 3 особи, с.Чорноголова 4 особи, с.Малий Березний 6 осіб).  Також 38 малозабезпеченим особам громади організовано доставку оди раз на тиждень гарячих обідів.

        Для підвищення рівня соціального  захисту дітей, які проживають в громаді, відділом було розроблено та прийнято на сесії сільської ради Програму фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2022-2025 роки. На цей рік на виконання заходів Програми з бюджету сільської ради виділено 100,0 тис. грн. За ці кошти для дітей нашої громади будуть закуплені новорічні подарунки.

        В поточному році відділом отримано від Міністерства соціальної політики України сучасні меблі та комп’ютерну техніку на загальну суму 268,2 тис. грн., що дало змогу значно покращити, як умови роботи працівників відділу, так і рівень та якість обслуговування жителів громади, які звертаються до відділу за отриманням різних  видів соціальних та адміністративних послуг.        

        До сфери діяльності відділу віднесено також  питання комунальної власності. Завдяки проведеній відповідній роботі до комунальної власності територіальної громади за рішенням Перечинського районного суду передано безхазяйне майно – будівлю колишнього магазину «Діана», що знаходиться за адресою с.Дубриничі, вул.Центральна, 136. У вказаній будівлі буде розміщений КЗ «Центр надання соціальних послуг», що в свою чергу надасть більші можливості для розвитку в територіальній громаді базових соціальних послуг.

           За 11 місяців 2022 року до бюджету громади від оренди об’єктів комунальної власності надійшло 99,1 тис.грн.

          В поточному році відділом на розгляд сесії сільської ради було підготовлено 8 проектів рішень з питань, які стосуються комунальної власності.

       

У сфері земельних відносин

Протягом 2022 року відділ земельних відносин та з питань екології виконавчого комітету Дубриницької сільської ради (далі Відділ) виконував завдання щодо реалізації повноважень у сфері земельних відносин Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади (далі – громади), визначених Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самовря­дування в Україні» та іншими нормативно правовими актами.

Здійснювалася підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів в рамках взаємодії відділу з іншими органами державної влади на території області, підготовка інформацій на листи підприємств, установ, організацій, адвокатських запитів.

Протягом  2022 року відділом підготовлено  78 проєктів рішень про надання дозволів на виготовлення документації із землеустрою, а саме:

-  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 3;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 42;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 17;

-проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  - 1;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  - 15;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби  - 2;

Протягом  2022 року відділом підготовлено  22 проєктів рішення про затвердження документації із землеустрою, а саме:

-  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 7;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 14;

- проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 1;

Окрім цього підготовлено:

- 1 проєкт рішення про надання дозволу на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пуктів с. Малий Березний, с. Мирча, с. Завосино;

- 3 проекти рішень про припинення права користування в зв’язку з добровільною відмовою громадян від користування земельними ділянками;

Протягом 2022 року, земельні ділянки у власність громадянам не передавались. 

З метою наповнення місцевого бюджету протягом року проводилась робота по впорядкуванню та внесенню змін в діючі договори оренди земельних ділянок. В результаті проведеної роботи підготовлено 4 проекти рішень та додаткових угод до договорів.             

В 2022 році відділом підготовлений договір купівлі-продажу земельної ділянки гр. Антолик М.М., площею  0,2770 га вартістю  276130,00 грн.

Відділом організовано роботу по реєстрації права комунальної власності на 12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності.

На протязі року представники відділу брали участь у розгляді 5 звернень громадян, зокрема, щодо вирішення межових спорів, за результатами яких готувались акти обстежень та проекти рішень про їх затвердження.

Відділ на сайті Дубриницької сільської ради висвітлював інформацію щодо земельних питань, здійснення заходів з протидії пожежонебезпечним випадкам, порядку поводження з твердими побутовими відходами, також надавались консультації громадянам та суб’єктам господарювання, здійснювалось погодження меж земельних ділянок комунальної власності відповідно до норм чинного законодавства.

Спеціалісти відділу на постійній основі підвищували рівень знань, приймали участь у нарадах, вебінарах, семінарах, тренінгах, у галузі земельних відносин та з питань поводження з твердими побутовими відходами.

У сфері надання адміністративних послуг

 • Зареєстровано звернень громадян – 350,
 • Видано довідок:

- про склад сім’ї – 256. Із них за віддаленими робочими місцями видано:

с. Буківцьова – 30,

с. Смерекова – 12.

- інших довідок – 415. Із них за віддаленими робочими місцями видано:

с. Буківцьова – 17,

с.Смерекова – 56.

- про тимчасове проживання ВПО – 261,

- виписок з погосподарських книг  - 5,

- характеристик – 42.

3. Прийнято заяв від власників житлових приміщень для отримання ними компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб – 32.

4. Зареєстровано заяв через соціальну Програму «Прихисток» - 6.

5. Реєстрація місця проживання фізичних осіб:

 • зареєстровано місце проживання фізичних осіб – 33,
 • знято з реєстрації місце проживання – 1,
 • знято з реєстрації місце проживання за повідомленням ДМС (померлі) – 79,
 • видано витягів про реєстрацію місця проживання з РТГ – 95,
 • видано довідок про зняття з реєстрації місця проживання (форма 16) – 3,
 • видано довідок про реєстрацію місця перебування (форма 14) – 1,
 • внесення змін до інформації про особу до Реєстру територіальної громади (актуалізація даних в РТГ) – 325. Із них за віддаленими робочими місцями видано:

с. Буківцьова – 51,

с. Смерекова – 8.

6. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (310):

 • реєстрація права власності – 83,
 • реєстрація іншого речового права – 202,
 • внесення змін до записів Державного реєстру речових прав – 14,
 • надання інформації з Державного реєстру речових прав – 11,

7. Нотаріальні дії (57):

 • заповіти – 2,
 • довіреності – 13,
 • посвідчення фотокопій – 35,
 • засвідчення справжності підпису – 1,
 • заяви-згоди – 6.

8. За 2022 рік укладено 3 узгоджені рішення про співпрацю з суб’єктами надання адміністративних послуг через ЦНАП Дубриницької сільської ради з метою розширення кола надання адмінпослуг жителям громади. Всього укладено узгоджених рішень – 9, зокрема з:

      - Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції у Закарпатській області по наданню комплексної послуги «єМалятко»,

      - Ужгородським місцевим центром з надання безоплатної вторинниї правової допомоги,

      - Головним управлінням Держпродспоживслужби в Закарпатській області,

- ДП «Ужгородське лісове господарство»,

- ДП «Перечинське лісове господарство»,

- Управлінням Держпраці у Закарпатській області,

- Головним управлінням ДСНС України у Закарпатській області,

- сектором у Закарпатській області Державного агентства водних ресурсів України,

- Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА,

- Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області.

На виконання узгоджених рішень, прийнято заяв про надання адмінпослуг суб’єктами надання адмінпослуг через ЦНАП – 81.

У сфері освіти

Структура освіти Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади це:

2 дошкільні заклади освіти: Дубриницький заклад дошкільної освіти та Малоберезнянський заклад дошкільної освіти. Також у Чорноголівському закладу дошкільної освіти призупинений виховний процес з 2021 року у зв’язку з аварійним станом. Даний ЗДО мав бути відремонтований за рахунок ДФРР на суму 15,9 млн. грн. у 2022 році, однак через війну фінансування заморожене.

6 закладів загальної середньої освіти, у тому числі:

1 ліцей, який має статус опорного закладу; (Дубриницький ліцей)

2 ліцеї;( Малоберезнянський та Чорноголівський ліцеї) (перейменовані відповідно до вимог ЗУ «Про повну загальну середню освіту в Україні»)

3– гімназії, одна з них з дошкільним підрозділом; ( Мирчанська, Смереківська гімназії, Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділом)

      Всього у загальноосвітніх навчальних закладах громади навчається 734 учні, а саме: Дубриницький ліцей – 279, Малоберезнянський ліцей – 182, Чорноголівський ліцей – 118, Мирчанська гімназія – 68, Смереківська гімназія – 40, Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділом – 47. Загальна кількість класів 58. Таким чином середня наповнюваність класів становить 12,6 дитини.

Завдяки статусу опорного закладу, яким згідно рішення сесії сільської ради визначено Дубриницький ліцей, у межах ініціативи «Спільно до навчання» отримав від ЮНІСЕФ 109 тисяч гривень для підтримки безперервного навчання у 2022-2023 навчальному році. Ці кошти можуть бути використані на:

- підтримувальні дрібні ремонтні роботи (фарбування, ремонт і заміна вікон, меблів, електрики, сантехніки тощо);

- підготовку до зимового періоду (закупівля обігрівачів для школи, ковдр, генераторів, палива; покриття незначних транспортних витрат на забезпечення процесу придбання тощо);

- придбання навчально-методичних матеріалів (підручників, канцелярського приладдя, обладнання для інтернету, книг для читання, меблів, паперу, чорнил для принтерів для друку навчальних матеріалів, гарнітури, вебкамер, інтерактивних дошок/екранів, матеріалів для дошкільних заходів тощо).

Інклюзивна освіта

Для забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у  2021/2022 навчальному році  функціонувало 3 інклюзивних класів в  3 закладах загальної середньої освіти (Дубриницький ліцей, Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Чорноголівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів). 

Для всіх шести учнів з особливими освітніми потребами групою фахівців із числа педагогів, психологів, за участю батьків дитини розроблено індивідуальні програми розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів. Корекційну складову було реалізовано  фахівцями Перечинського ІРЦ та Великобрезнянського ІРЦ.

На підтримку дітей з особливими освітніми потребами у 2021/2022 навчальному році було спрямовано 76 200 тис. грн коштів субвенції з державного бюджету Загалом у закладах, які реалізують право осіб з ООП функціонує 3 ресурсні кімнати.

 

Професійний розвиток педагогів

За підсумками обласного туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021” педагоги Дубриничько-Малоберезнянського ОТГ посіли:

          ІІ місце у номінація „Біологія” Шоляк Катерина, учитель Дубриницького ліцею;

         ІІІ місце у номінації „Основи правознавства” – Шулевка Іванна, учитель  Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Для забезпечення подальшого впровадження ідей Нової української школи як основи механізму реалізації Концепції „Нова українська школа” у базовій школі педагоги протягом грудня 2021, січня 2022 року пройшли навчання при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.  Протягом навчання вчителі ознайомилися з особливостями впровадження НУШ для базової середньої освіти на прикладі 5 класів, типовими освітніми програмами та базовими навчальними планами, опанували сучасні методи навчання та оцінювання в НУШ. 3 учителів (історія, фізична культура) стали тренерами та були залучені до системи підвищення кваліфікації області.

 

Робота з обдарованими учнями

За результатами участі учнів у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України переможцями та призерами стали  5 учнів Дубриницького ліцею та 1 учениця Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів:

ІІ місце  у відділення „Філософія та суспільствознавство”, секція „Правознавство” – Гриньо Світлана, учениця 9 класу Дубриницького ліцею, науковий керівник Савко О.В., учитель історії та правознавства;

ІІ місце у відділенні „Хімії та біології”, секція  „Теологія, релігієзнавство та історія релігії” – Гаврилюк Ольга, учениця 10 класу Дубриницького ліцею, науковий керівник Савко О.В., учитель історії та правознавства;

ІІ місце у відділенні „Екології а аграрних наук”, секція „Екологія” – Білогуб Злата, учениця 10 класу Дубриницького ліцею, науковий керівник Шоляк К.В., учитель біології та хімії;

ІІ місце у відділення „Філософія та суспільствознавство”, секція „Педагогіка” – Лешанич Анастасія, учениця 10 класу Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, науковий керівник                              Янішин Д.Ю., учитель історії та правознавства

ІІІ місце у відділенні „Хімія та біологія”, секція  „Біологія людини” – Павлич Валерія, учениця 8 класу Дубриницького ліцею, науковий керівник Шоляк К.В., учитель біології та хімії;

ІІІ місце у відділенні „Хімія та біологія”, секція  „Зоологія, ботаніка” – Поп Таїсія, учениця 10 класу Дубриницького ліцею, науковий керівник               Шоляк О.М., учитель біології.

Дистанційне навчання

В  закладах освіти Дубриницько-Малоберезнянського ОТГ освітній процес здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання через

поєднання синхронного та асинхронного режимів. Асинхронний режим забезпечується через платформу  Google Classroom, Messenger, Viber; синхронний режим за допомогою корпоративної платформи Google Workspace for Education, комунікаційних онлайн сервісів Google Meet. Освітній процес здійснюється з максимальним дотриманням розкладу уроків. Однак, в окремих закладах загальної середньої освіти навчання проводиться тільки в асинхронному режимі, в тому числі через відсутність або низьку якість інтернет-з’єднання, недостатнє забезпечення гаджетами.

Для забезпечення синхронного та асинхронного режимів навчання учнів в

умовах воєнного стану педагогічні працівники та адміністрації закладів найчастіше використовують пакети хмарних сервісів Google G Suite for Education. Заклади мають власні домени і використовують корпоративні облікові записи для доступу, окремі заклади – освітню платформу „Єдина школа”. Проводиться апробація електронних журналів та щоденників.

Заняття в закладах проводяться згідно з розкладом, затвердженим директором, що враховує вимоги Санітарного регламенту щодо тривалості перерв та тривалості роботи з використанням комп’ютерної техніки для дітей різних вікових категорій. Однак, варто зауважити, що висвітлена інформація щодо дистанційного навчання та розкладу занять у закладах освіти наявна лише у 2 закладах освіти й це питання потребує додаткових управлінських рішень.

Контроль за виконанням навчальних програм, організацією освітнього процесу дирекціями закладів освіти забезпечується шляхом перевірки календарного планування, записів проведених уроків у класних (в т.ч. електронних) журналах, журналах факультативних та індивідуальних занять, а також відвідування онлайн-уроків; адміністрації закладів під’єднані до Вайбергруп класів. Також в Google Workspace for Education дирекція має можливість в кожному сервісі системи відслідковувати роботу кожного вчителя за допомогою відповідної вкладки „Звіти та аудит”. Календарно-тематичне планування відкориговано згідно з розкладом та відповідно до структури навчального року.

Оцінювання результатів роботи учнів проводиться за допомогою дистанційних платформ, через передачу відео-аудіо уроків та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимах (письмові роботи: самостійні, контрольні, перекази, лабораторні, практичні, тестові завдання тощо). Результати навчання вчителі відображають у класних журналах.

Позитивними чинниками, що впливають на покращення результатів навчання учнів відзначаємо: постійний зворотній зв'язок з учнями; вміння застосовувати технології дистанційного навчання; самоорганізованість та відповідальність учнів; підтримку батьків; опануванні учнями навчального матеріалу; чіткі правила та інструкції щодо організації дистанційного навчання.

Про наявність чинників, які негативно впливають на результати навчання

учнів у дистанційному режимі в умовах дії воєнного стану відмічаємо: відсутність „живого спілкування” між учителем та учнем; невміння самостійно вчитися; відсутність в учнів постійного доступу до швидкісної мережі Інтернет та технічних засобів.

Під час онлайн-під’єднання до уроків відмічено присутність 50 % – 80 %

відсотків наявного контингенту учнів. На відвіданих уроках забезпечено синхронний режим навчання та дотримання Санітарного регламенту. Педагоги

адаптовують навчальні матеріали до особливостей класу, можливостей учнів, створюють для них комфортну, довірливу обстановку, використовують поєднання кількох цифрових інструментів на онлайн-уроках (відео, ігрові завдання, надання часу на самостійне опрацювання матеріалу тощо), повторюють правила роботи з онлайн-платформами, взаємодії у хмарних сервісах, інструменти спільної роботи з документами та засоби групової діяльності й комунікації. Під час уроків педагогічні працівники забезпечують психологічну підтримку відповідно до вікових особливостей учнів, допомагають пристосовуватися до нових форм навчання.

Враховуючи вивщезазначене, зауважимо заклади освіти, користуючись автономією,  самі визначають у своїх освітніх програмах форми організації освітнього процесу для забезпечення дистанційного навчання.

 

Шкільний автобус

Для потреб ЗСУ Перечинським відділом Ужгородського РПЦК та СП вилучено шкільний автобус Чорноголівського ліцею. Також від початку бойових дій та поселення ВПО у закладах дошкільної освіти громади шкільний автобус Дубриницького ліцею залучався для їх перевезення протягом березня-липня 2022 року та для перевезення гуманітарної допомоги від області. Порушено клопотання перед Закарпатською обласною військовою адміністрацією про закупівлю нового автобусу у 2023 році.

Фінансування та видатки

Для забезпечення функціонування галузі освіти та культури у місцевому бюджеті  на 2022 рік було передбачено кошти у розмірі 42 611 675,95 грн.

Заклади дошкільної освіти зовсім не забезпечуються державою і її підтримкою і  на сто відсотків фінансуються з місцевого бюджету. Проблемними питаннями були і залишаються умови функціонування під час воєнного стану. А саме: Дубриницький ЗДО не може набирати більш ніж 50 осіб згідно акту обстеження укриття проведеного ДСНС. Схожа ситуація і в дошкільному підрозділі Новоселицької гімназії оскільки площа укриття дозволяє функціонувати школі але є не достатньою для дітей дошкільного віку. Заклади дошкільної освіти - на заробітну плату: 2 820 000,00  грн та 671000,00 – на нарахування; 300 000,00 – продукти харчування; 538 153,00 – електроенергія; 84 000,00   - дрова; 146 000,00 - інші товари та послуги

Заклади загальної середньої освіти – на заробітну плату педагогічних працівників освітня субвенція склала 26 552 100.

      Через складну ситуацію, яку спричинила війна 10 відсотків субвенції держава забрала у Державний бюджет, однак цей дефіцит вдалося покрити не за рахунок зменшення виплат вчителям, а за рахунок залишків освітньої субвенції 2021 року, які утворилися у результаті раціонального бюджетного планування без ліквідації чи пониження ступеню шкіл, які мали дефіцит освітньої субвенції. Це також дозволило у цей складний час надати матеріальну підтримку педагогічним працівникам у формі щорічної винагороди у розмірі посадового окладу.

      Проблемним питанням залишається і надалі буде виплата технічним працівникам шкіл, оскільки їх заробітна плата повністю виплачується за рахунок місцевого бюджету. Заробітна плата технічних працівників закладів склала: 3 120 000,00 - заробітна плата та 671 000,00 - нарахування на з/п. 100 000,00 - продукти. 410 000,00 - електроенергія. 2 034 000,00 - дрова. 357 000,00 - інші товари та послуги в тч. паливо 203 тис.  Разом : 6 811 000,00

Бібліотека : 345 000,00 - заробітна плата та  86 000,00 - нарахування на з/п. 6 000,00 - інші товари та послуги. Разом : 437 000,00

Центр культури та дозвілля Дубриницької сільської ради -  730 000,00 - заробітна плата та 151 000,00 - нарахування на з/п.  20 000,00 – витрачено на електроенергію та 10 000,00 - інші товари та послуги.

Також для забезпечення розміщення ВПО на території Дубриницької сільської ради проводиться підготовка приміщення за адресою Берег 60, а саме: реконструкція даху будівлі (549 715,00) , заміна вікон та дверей ( 121 000 тис грн..)  та поточний внутрішній ремонт ( 120 000 тис.грн)

Всього по загальному фонду:

31 126 610,00 - заробітна плата.

7 162 292,95 - нарахування на з/п.

400 000 - продукти.

968 153,00 - електроенергія.

2 118 000,00 - дрова + палети. 

633 000,00 - інші товари та послуги + паливо.

100 000,00 - новорічні подарунки.

3 620,00 - виплати дітям сиротам.

У сфері культури та спорту

         Російська збройна агресія проти  України змінила життя  населення нашої країни, зачепила кожну сферу, але працівники культури  не залишилися осторонь і брали активну участь у житті громади.

     Все таки,  творче повсякдення працівників культури Дубриницько-Малоберезнянської  громади в умовах війни  було досить насичене: керівники закладів  займалися самоосвітою, веденням документації, знаходили нові підходи до роботи, займалися організацією роботи колективів та організували концерти, тематичні заходи та майстер-класи, були залучені до волонтерської діяльності.

      Штатний розпис Комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Дубриницької сільської ради включає 7 працівників (директор Центру, 2 директори сільських будинків культури, 3 завідувачки сільських клубів, художній керівник та акомпаніатор). Оплата праці здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Протягом  2022 року в закладі культури працювало 29 клубних формувань(в т.ч. дитячих 19), в яких нараховувавсь 254 учасник.

         При клубі с.Дубриничі діють фольклорний колектив «УЖаночка», колектив працівників культури, студія естрадного співу «Промінчик», гурток «Творча майстерня» .

    За звітній період були організовані та проведені  заходи присвячені державним, календарним пам’ятним датам та професійним святам.  

         На постійній основі на базі закладів культури проводилися заходи, які спрямовані на висвітлення ситуації на фронті та в окупованих містах, успіхи української армії; на зміцнення патріотичного духу у суспільстві, віддання належної шани громадському подвигу, вшанування патріотизму; на виховання у громадян поваги до трагічних сторінок в історії української держави.

- заходи до Дня Соборності України «Соборна Україна навіки єдина»

- тематичні заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

- тематичні заходи до річниці бойових дій при Дебальцеві

- тематичні заходи, присвячені мужнім героям Революції Гідності  та пам’яті Героїв Небесної Сотні «Ангели пам’яті»;

- конкурс читців «І слово розумом святим і оживи, і просвіти» (березень);

- тематичні заходи до річниці Карпатської України «Дзвонили дзвони за свободою»

- традиційно в квітні вшановуємо річницю Чорнобильської трагедії та проводимо вечори зустрічі з ліквідаторами у грудні.

- покладання квітів до пам’ятника Воїну – визволителю (травень)

- заходи до Дня Європи в Україні.

- тематичні заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій

- участь у флеш-мобі до  Дня вишиванки 

- дитячі музично-розважальні програми "Свято дитячих мрій" до Міжнародного Дня захисту дітей;

- тематичні заходи  до Дня Конституції України;

- заходи до Дня державності України.

- заходи до Дня Прапора України та Дня Незалежності України «З Україною в серці»

- заходи з відзначення Міжнародного дня миру «Мир без насилля, без тривог і без сліз» (вересень)

- тематичні заходи до Дня захисників і захисниць України «Сила нескорених». Майсер-клас «Оберіг для захисника»

- покладання квітів до пам’ятника воїну визволителю (25 жовтня 1944 с.Дубриничі визволене від німецько-гортистської окупації)

- мітинг – ревієм  «Голодомор – невиплакані сльози України» година.

- відзначення дня української писемності «У ріднім слові цілий світ»

- вечір-спомин «У пам’яті нашій вони залишились назавжди» до Дня Гідності та Свободи

- заходи до Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насилля»

- день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС "Є місце подвигу не тільки в дні війни..."

- відзначили професійні свята такі як день дошкілля, день бібліотекаря, день працівника освіти, день працівника соціальної сфери, день працівника культури, день місцевого самоврядування.

Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих зразках української та світової культури.

Хочу зупинитися на кількох наступних заходах, що заслуговують уваги.

         У всіх населених пунктах громади були проведені заходи до Дня захисту дітей: підготовані концертні програми, працювали аніматори, майстри аквагриму, діяли фотозони.  Всі присутні отримали подарунки у вигляді солодощів, іграшок, одягу.

         22.08.2022 року на базі клубу с.Дубриничі відбувся дитячий пленер образотворчого мистецтва "Чисті джерела" в рамках ЕкоАртПроєкту "Срібний Дзвін" та відзначення 31 річниці Дня Незалежності України. В пленері взяло участь 43 талановитих дітей краю віком від 2 до 17 років. Юні художники створили просто неймовірні роботи. Родзинкою цієї події стала благодійна виставка-продаж дитячих робіт. Кошти, зібрані під час заходу, в сумі 17236,00 грн. За  вторговані кошти було придбано 2 планшети для 128 бригади 5 бат для розвідки в сумі 16130 грн. Залишок коштів 1106 грн. перераховано для підрозділу «Сонечко».

         В рамках реалізації міні гранту проекту Kyiv Dialogue "Інтеграція і соціалізація ВПО в Закарпатській області" у Дубриницько-Малоберезнянській громаді для клубу с.Дубриничі отримано два столи для дитячої пісочної арт-терапії і проектор на суму 32800,00 грн

         Щодо роботи бібліотечного підрозділу, основним завдання було здійснити переоблік книг, щоби побачити чітке забезпечення населення літературою.

Надходження у фонд бібліотеки с.Дубриничі за поточний період становить 45 примірників книг на суму 2570,00 грн

У сфері архітектури, містобудування, ЖКГ, транспорту та інфраструктури

Підготовлено    пропозиції   вихідних   даних    для   розробки    проектів    до реалізації на території громади.   

Здійснено моніторинг розробки проектів та отримання експертних висновків.

Розроблено  проект  плану  соціально-економічного   розвитку   громади, обробка пропозицій рішень погодження участі в реалізації державних, обласних, місцевих цільових програм.

Вирішено      організаційні     питання      роботи     житлово-комунального господарства громади.

Проведено роботу з підключення до Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва, через Державне підприємство «ДІЯ» м. Київ.

Надано     містобудівні    умови     та    обмеження   для    розробки     проектів будівництва.

Надано 6 дозволу на розробку детального плану, затверджено 3 детальні плани.  Проведення громадських слухань, містобудівних консультацій, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку.

У сфері захисту дітей

На обліку служби у справах дітей Дубриницької сільської ради перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що зареєстровані на території громади (8 знаходяться під опікою/піклуванням, 8 – перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях) та 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані на території інших територіальних громад.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, протягом 2022 року службою у справах дітей проведено 10 профілактичних заходів (рейдів), в тому числі рейд “Урок”, під час яких проведено профілактичну роботу з 14 сім’ями,  які опинились в складних життєвих обставинах, 18 батьків попереджені про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов`язків. Проведено індивідуальну профілактичну роботу  з 21 дитиною.

Протягом 2022 року:

- 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, яка зареєстрована на території іншої територіальної громади знято з обліку,  у зв’язку з досягненням нею повноліття;

- підготовлено та затверджено на комісії з питань захисту прав дитини 11 індивідуальних планів дітей соціального захисту, контролюється стан виконання батьками батьківських обов’язків, житлового забезпечення, стану здоров’я дітей тощо. Постійно оновлюються справи дітей, а отримані дані систематично вносяться в Єдину інформаційно-аналітичну систему “Діти”.

В стадії розгляду знаходиться справа відкрита за позовом поданим у 2021 році службою у справах дітей Дубриницької сільської ради, щодо позбавлення  батька батьківських прав стосовно його 4-х дітей.

Взято участь в 7 судових засіданнях з розгляду місця перебування, проживання дитини після розлучення батьків та участі батька у житті дитини та щодо позбавлення  батька батьківських прав стосовно його 4-х дітей.

Протягом  2022 року службою розглянуто ряд усних та письмових звернень громадян. За результатами звернень надано  видано 2 висновки про надання дозволу на дарування частки у праві власності на будинок та 4 висновки щодо визначення місця проживання малолітньої дитини, складено 12 актів  обстеження умов проживання, вжито заходи впливу до батьків.

Також, по досягненні дітьми відповідного віку готуються проекти рішень для виконавчого комітету з метою вирішення питань забезпечення житлом дітей пільгових категорій. Так,  протягом 2022 року на квартирний облік взято 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведено 4 засідання комісії з питань захисту прав дитини,  на яких розглянуто 7 питань. Підготовлено 7 проектів рішень виконкому.

На постійні основі проводиться інформаційна кампанія щодо розвитку патронатних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на території громади.

 

 

       Звіт сільського голови – це, перш за все, підбиття підсумків колективної праці – кожного депутата в постійних комісіях, які створені та діють при виконавчому комітеті ради. Також, це – наша сесійна робота, робота депутатів з виборцями і, безумовно, робота виконавчого апарату сільської ради. Спільно з виконкомом сільської ради, депутатами сільської ради і надалі будемо спрямовувати свої зусилля на виконання радою своїх повноважень, на пошук методів і підходів до розв’язання назрілих, гострих, життєвих питань.

         Найголовнішим суб’єктом діяльності будь-якої влади є людина з усіма її суспільними проблемами. Саме цій стратегічній меті підпорядкована робота Дубриницької сільської ради і моя, зокрема, як голови. Цього вимагає і конституційний принцип, в якому підкреслено, що єдиним джерелом влади є народ. Тож і основою наших дій залишається місцева самоврядність. Без цього неможлива ефективна регіональна політика, а відповідно і розвиток 9 населених пунктів громади, інтереси яких представляє сільська рада.

         Як орган місцевого самоврядування ми не відступали від зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів. Хочу подякувати всім депутатам сільської ради, працівникам виконавчого апарату, працівникам відділів сільської ради за розуміння у вирішенні нагальних питань, які щоденно приходиться виконувати, з метою досягнення позитивного результату.

Дубриницький сільський голова                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                          № 1218    

Про затвердження Програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільсьої ради Закарпатської області

на 2023 рік

 

Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  у зв'язку з необхідністю налагодження ефективного функціонування системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини,сільська рада:

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2023 рік, що додається.

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради вишукати можливість щодо фінансування заходів Програми.

3. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області Данилаш В.В. забезпечити реалізацію заходів Програми в межах фінансування.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

 

 

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 

 

Додаток 1

до рішення  сесії

Дубриницької сільської ради

від 20.12.2022 року № 1218

Районна  Програма фінансової підтримки

 комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомогиДубриницької сільської ради Закарпатської області

на 2023 рік

 

1. Загальні положення

         Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

          В Дубриницько-Малоберезнянській обєднаній територіальній громаді проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги населенню району.

2. Мета та завдання Програми.

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів громади, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя. В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2023 рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

-        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-        організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-        проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

-        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

-        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

-        участь  у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

-        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

-        забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

-        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

-        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; 

-        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-        надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Перечинського району;

-        організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

-        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3. Загальна характеристика комунального некомерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомогиДубриницької сільської ради Закарпатської області

 

КНП „Центр ПМСД” створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл Дубриницької сільської ради. Обслуговує  6000 чоловік.

До складу КНП „Центр ПМСД” входять наступні структурні підрозділи:

-3 амбулаторії ЗПСМ;

-5 фельдшерсько-акушерських пунктів

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорониздоров’янаправлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

-пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

-удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

- приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідність до „Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу”, затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

         - матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки,з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів місцевого бюджету ;

- коштів державного бюджету;

- надання підприємством платних послуг;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2023 рік (додаток 1).

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2023 рік.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається КНП „Центр ПМСД”Дубриницькому сільському голові щоквартально.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання Програми дозволить:

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Перечинщини, підвищити народжуваність та продовжити життя.

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями;

 • Запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
 • Покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток 2

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Дубриницька сільська рада

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області.

3.

Учасник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області.

5.

Термін реалізації Програми

2023 рік

6.

Джерела фінансування

Обласний, районний бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 1400,0 тис. грн.

8.

Контроль за виконанням.

Дубриницька сільська рада

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення  «Про затвердження районної  Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2023 рік»

З метою покращення фінансування, виникла необхідність  у розробці та затвердженні районної Програми фінансової підтримки КНП, що дасть  змогу у повному обсязі забезпечити населення якісною первинною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для амбулаторного лікування.

Програма спрямована на налагодження ефективного функціонування системи первинної медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини шляхом забезпечення справедливості і рівності у питаннях охорони здоров’я, створення умов для ефективного функціонування лікувально-профілактичних підрозділів Закладу, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

Директор                                                                             Василина ДАНИЛАШ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                     №  1219

                                                               

Про план роботи Дубриницької сільської ради

та її виконавчого комітету на 2023 рік 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2023 році, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити план роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік  (додається).

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3.     Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

                                                                                             

                                                        Додаток до

                                                                               рішення  сільської  ради

від 20.12.2022 року № 1219

ПЛАН  РОБОТИ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ТА  ЇЇ  ВИКОНАВЧОГО

КОМІТЕТУ  НА  2023 РІК

1.ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І квартал

1.Про  звіт щодо виконання сільського бюджету за 2022 рік

2. Про виконання Плану соціально - економічного розвитку сільської ради за 2022 рік.

3.Про звіти  начальників відділів та керівників сільських

комунальних установ.

4. Різне.

ІІ квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2023 року

2. Про встановлення на території Дубриницької сільської ради податків на 2024 рік.

3. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2023 рік”.

4. Різне.

ІІІ квартал

1.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя  2023 року

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на  2023 рік”.

3.Різне.

                                        

ІV квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання  сільського бюджету за 9 місяців 2023 року.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2023 рік”.

3. Про бюджет сільської ради  на 2024 рік.

4. Про план роботи Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік.

5.Різне.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2023 році

 січень

1.      Про виконання бюджету  сільської ради за 2022 рік.

2.      Про виконання комплексної Програми «Турбота» за 2022 рік.

3.       Про організацію громадських робіт на території Дубриницької сільської ради в 2023 році.

лютий

1.  Про  заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення у 2022 році.

2. Про роботу  щодо військового обліку та реєстрації громадян сільської ради.

березень

1.  Про соціальний захист ветеранів війни і праці, інвалідів,  учасників бойових дій,

малозабезпечених та багатодітних сімей, одиноких матерів та внутрішньо-переміщених осіб.

2. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в належному

стані кладовищ та інших місць поховання.

квітень

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2023 року.

 

 3. Про організацію боротьби з амброзією полинолистою  та іншими бур′янами на території сільської ради.

травень 

 • Про роботу відділу ОКСМС Дубриницької с/р.
 • Про організацію оздоровлення дітей   і підлітків влітку 2023 року.                                                                 

                                                                 червень

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років.                                                            

липень 

1.Про виконання сільського бюджету за І півріччя  2023 року.                                                                   

серпень 

1.Про стан розрахунків по платі за землю, в тому числі  за оренду землі державної  та

комунальної власності.                                     

2. Про виконання Закону України «Про охорону дитинства» та роботу із сім′ями, в яких виховуються діти .                                                                                                                                                

3.Про звіт сімейного лікаря про медичне обслуговування населення сільської ради.   

4.  Про організацію харчування дітей в  закладах дошкільної та шкільної освіти.                                                                             

вересень 

1. Про хід виконання Програм прийнятих сільською радою.

жовтень 

1. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2023 року.

 2. Про стан надомного обслуговування  громадян на території сільської ради.

 4. Про заходи по боротьбі зі сніговими заметами на дорогах в населених пунктах сільської ради.

листопад

 1. Про роботу ГІСД при виконкомі сільської ради.

 2.  Про роботу Центру дозвілля та культури.                                                                                

Грудень

 1. Про підготовку та прийняття бюджету сільської ради  на 2024 рік.

 2. Про роботу адмінкомісії при виконкомі сільської ради. 

       

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

      1. Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської ради.

       2.   Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської   ради.

       3.   Діловодство з організації та ведення справ по зверненнях громадян.      

4.  НАВЧАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Семінари-наради з головами постійних комісій сільської ради VІІІ скликання.

2. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради

3. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради.

4. Вивчення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації керівників і працівників сільської ради.

5. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

6. Організаційні заходи щодо нагородження та відзначення працівників  установ сільської ради та депутатів сільської ради.

5. ЗАХОДИ, ПОВ′ЯЗАНІ ІЗ  ВІДЗНАЧЕННЯМ  ЗНАМЕННИХ ДАТ,

ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ІНШИХ ПОДІЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ У ЗВ´ЯЗКУ З ВІДЗНАЧЕННЯМ:

        Різдва Христового                                                                                    07.01

        Міжнародного жіночого дня                                                                                                 08.03

        Дня землевпорядника                                                          12.03

        Дня довкілля                                                                         16.04

        Дня Чорнобильської трагедії                                                                                           26.04

        Дня Матері                                                                             08.05

        Міжнародного дня захисту дітей                                                                                                 01.06

        Дня медичного працівника                                                                                      19.06

        Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни в Україні                                                                                             22.06

        Дня молоді                                                                               26.06         

        Дня Конституції України                                                                                            28.06

        Дня працівників торгівлі                                                                                             24.07

        Дня Державного Прапора України                                                                                             23.08

        Дня незалежності України                                                                                             24.08

        Дня знань                                                                                  01.09

        Дня підприємця                                                                                          04.09

        Дня бібліотеки                                                                                            30.09

        Дня людей похилого віку                                                                                                        01.10

        Дня вчителя                                                                                  04.10    

        Дня Захисника України                                                                                                 14.10

        Дня працівників соціальної сфери                                                                                                     04.11

        Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів

        народного мистецтва                                                                                              09.11

        Дня працівників сільського господарства                                                                                         18.11

День громади                                                                                        26.11

        Міжнародного дня  інвалідів                                                                                                 03.12

        Дня Збройних сил України                                                                                                  06.12

        Дня місцевого самоврядування                                                                                     07.12

        Дня Святого Миколая                                                                                                 19.12

       Різдва                                                                                  25.12

        Новорічний бал-маскарад                                                                                                 31.12.

     Секретар сільської ради                                               Марина  МИЦОДА

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                        № 1220    

Про внесення змін та доповнень

до переліку обєктів нерухомого майна

комунальної власності

Дубриницької сільської ради

        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Дубриницької сільської ради від 24.11.2022 року №1202 “Про прийняття нерухомого майна в комунальну власність Дубриницької сільської ради та передачу його в оперативне управління” та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

       1. Внести зміни та доповнення до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дубриницької сільської ради станом на 01.04.2021 року, затвердженого рішенням Дубриницької сільської ради від 20.04.2021 року №359 “Про затвердження  переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дубриницької сільської ради”, доповнивши його рядком №33 такого змісту:

№ п/п

Назва об’єкта

Місцезнаходження об’єкта

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна

Загальна площа,

м.кв.

33.

Будівля

с.Дубриничі, вул.Центральна, 136

2655684121100

71,1

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

 

 

  Сільський голова                                                                      Любов    ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1221 

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Козак Л.В.

        Заслухавши звіт депутата Козак Л.В. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Козак Л.В. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1222    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Герзанич В.М.

        Заслухавши звіт депутата Герзанича В.М. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Герзанича  В.М. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1223    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Марко Є.В.

        Заслухавши звіт депутата Марко Є.В. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Марко Є.В. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1224    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Цубина Л.Л.

        Заслухавши звіт депутата Цубини Л.Л. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Цубини Л.Л. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1225    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Томаш В.М.

        Заслухавши звіт депутата Томаша В.М. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Томаша В.М. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1226    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Тимко В.М.

        Заслухавши звіт депутата Тимка В.М. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Тимка В.М. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1227   

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Герич М.М.

        Заслухавши звіт депутата Герич М.М. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Герич М.М. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1228    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Мицода М.Ю.

        Заслухавши звіт депутата Мицоди М.Ю. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Мицоди М.Ю. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1229    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік  Шелеснак С.А.

        Заслухавши звіт депутата Шелеснак С.А. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Шелеснак С.А. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1230    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Данилаш В.В.

        Заслухавши звіт депутата Данилаш В.В. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Данилаш В.В. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1231   

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Сегеда В.В.

        Заслухавши звіт депутата Сегеди В.В. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Сегеди В.В. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1232    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Джупіна В.Ю.

        Заслухавши звіт депутата Джупіни В.Ю. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Джупіни В.Ю. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1233    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Чургович В.М.

        Заслухавши звіт депутата Чурговича В.М. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Чурговича В.М. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № 1234    

Про звіт депутата Дубриницької сільської ради за 2022 рік Беца В.В.

        Заслухавши звіт депутата Беци В.В. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади»  та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт депутата Беци В.В. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                             №  1235

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Радь В.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Радь В.В., жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Радь Віталію Василівну за  дітей: Радь Тимофія Романовича, ************* року народження та Радь Авеніра Романовича, *********** року народження  з 01.01.2023 року по 31.12.2023  року на 50%,  у зв’язку з статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                             №  1236

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Химинець М.І.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Химинець М.І.., жит. с. Дубриничі, вул. ************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Химинець Марину Іванівну за  дитину: Сивоус Ольгу Іванівну, ************ року народження  з 01.01.2023 року по 31.12.2023  року на 50%,  у зв’язку з статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                       № 1237

Про надання згоди на передачу

об’єктів права державної власності

в комунальну власність

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області _______№________, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської області-Ужгородській районній військовій адміністрації Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) згоду на передачу в комунальну власність Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади об’єктів права державної власності.

2. Погодити перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) для передачі Дубриницько-Малоберезнянській сільській територіальній громаді згідно з додатком 1.

3. Погодити техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) згідно з додатком 2.

4. Зобов’язати Дубриницько-Малоберезнянську сільську територіальну громаду використовувати майно, зазначене в додатку 1, за цільовим призначенням, а саме для використання органами місцевого самоврядування та не відчужувати його у приватну власність.

5.  Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області в комунальну власність Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади згідно з додатком 3.

6. Вважати рішення 18 сесії VIII скликання Дубриницької сільської  ради №1197 від 24 листопада 2022 року таким, що втратило чинність.

          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР    

Найменування та характеристика об’єкту

Інвентарний номер

Вартість одиниці, грн

 

1.

Системний блок Intel Celeron G 540 2.5GHz, 2Gb-DDR3, HD-500Gb, Win.7

101460056

6500,00

 

2.

Системний блок Intel Celeron G 530 2.40GHz, 2Gb-DDR3, HD-320Gb, Win.7

101460025

4210,00

 

3.

Монітор Philips 170S

10480078

807,00

 

4.

Монітор Hanns-G-HSG-1027

11131089

807,00

 

5.

Принтер Xerox Phaser 3117

11131230

1623,00

 

6.

Копір Sharp AR5316E

101400034

8700,00

 

7.

Ноутбук HP4540S

101400036

4917,64

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

                                                                                     від 20.12.2022 року №1237

Перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області – Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області для передачі Дубриницько-Малоберезнянській сільській територіальній громаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

                                                                                          від 20.12.2022 року №1237

Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області

1.Загальна характеристика об’єкта передачі

Найменування та характеристика об’єкту

Інвентарний номер

Вартість одиниці, грн

1.

Системний блок Intel Celeron G 540 2.5GHz, 2Gb-DDR3, HD-500Gb, Win.7

101460056

6500,00

2.

Системний блок Intel Celeron G 530 2.40GHz, 2Gb-DDR3, HD-320Gb, Win.7

101460025

4210,00

3.

Монітор Philips 170S

10480078

807,00

4.

Монітор Hanns-G-HSG-1027

11131089

807,00

5.

Принтер Xerox Phaser 3117

11131230

1623,00

6.

Копір Sharp AR5316E

101400034

8700,00

7.

Ноутбук HP4540S

101400036

4917,64

 

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі

У сфері управління Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області – Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області перебуває майно, зазначене в пункті 1, проте не використовується за відсутності такої необхідності.

Водночас, Дубриницько-Малоберезнянська сільська територіальна громада, за відсутності коштів на придбання нового майна, звернулася до Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області - Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області з питанням щодо потреби в комп’ютерній техніці.

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1, передається в комунальну власність Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади з метою вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, для доукомплектування комп’ютерною технікою відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення, загального відділу, відділу земельних відносин та з питань екології, відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, що забезпечить належне та продуктивне функціонування відділів.

У зв’язку з вищезазначеною потребою, окреме індивідуально визначене майно, зазначене в пункті 1 доцільно передати в комунальну власність Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади для використання органами місцевого самоврядування.

 

3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання та використання майна

 

        Фінансування для подальшого утримання та використання майна, зазначеного у пункті 1 буде здійснюватися за рахунок коштів з місцевого бюджету Дубриницько- Малоберезнянської сільської територіальної громади, фінансування з державного бюджету не потребує. Для подальшого утримання та використання майна, зазначеного в пункті 1 Дубриницько- Малоберезнянською сільською територіальною громадою передбачено витрати у сумі 15000 грн.

 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об’єкт

Окреме індивідуально визначеного майна, переліченого в пункті 1, повністю відповідає цільовому призначенню, знаходиться у придатному стані та може бути використане органами місцевого самоврядування Дубриницько- Малоберезнянської сільської територіальної громади з метою вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, для доукомплектування комп’ютерною технікою відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення, загального відділу, відділу земельних відносин та з питань екології, відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, що забезпечить належне та продуктивне функціонування відділів виконавчого комітету Дубриницької сільської ради.

 

5.Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі майна

Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну власність не вплине на ефективність діяльності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області

Додаток 3

до рішення сільської ради

від 20.12.2022 року № 1237

Склад

комісії з питань передачі об’єктів права державної власності в комунальну  власність Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

Голова комісії

Ладомиряк Маряна Павлівна        - перший заступник Дубриницького

                                                           сільського голови

Члени комісії:

Боднарюк Руслана Юріївна          - керівник апарату Ужгородської районної

                                                           державної адміністрації Закарпатської області- Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (за згодою)

Василина Аліна Михайлівна        - начальник відділу фінансово-   

                                                     господарського забезпечення апарату

                                                           Ужгородської районної державної

                                                           адміністрації Закарпатської області- Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (за згодою)

Дупин Катерина Ігорівна               - начальник юридичного відділу апарату

                                                            Ужгородської районної державної

                                                            адміністрації Закарпатської області- Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (за згодою)

Луцяк Віктор Іванович                  - начальник відділу соціального захисту

                                                           населення та з питань комунальної            

                                                           власності   Дубриницької сільської ради

Шелемон Маріанна Василівна      - начальник відділу-головний бухгалтер

                                                            відділу бухгалтерського обліку та

                                                            фінансової звітності Дубриницької

                                                            сільської ради

Секретар сільської ради                                               Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІХ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                             №  1238

 

Про затвердження

детального плану території земельної ділянки

гр. Качеровський А.Ю.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.) зі зміною цільового призначення із земель «для індивідуального садівництва», в землі  «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», площею 0,0800 га в с. Новоселиця, б/н, Ужгородського району Закарпатської області..

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР