Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1159

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за І півріччя 2022 року

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області, сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області за І півріччя 2022 рокущо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 

            Додаток 1    
          до Положення про складання, затвердження та контролю 
          виконання фінансового плану підприємства
                 
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"
              Рішенням сесії
              Дубриницької сільської
              ради  
              23.08.2022 р.
                 
                 
              Проект  
              Попередній  
              Уточнений Х
              Зміни  
              зробити позначку "Х"
                 
                 
        Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дубриницької сільської ради Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Перечинський район     за КОАТУУ 2123283001
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів     за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, грн.      
Форма власності комунальна    
Середньооблікова кількість штатних працівників 23        
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул.Дружби,5      
Телефон           
Керівник Данилаш Василина Василівна        
    ЗВІТ            
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за        І півріччя 2022    року
                грн.
Найменування показника Код рядка  Факт з наростаючим підсумком з початку року Звітний період (квартал, рік)
минулий рік поточний рік план  факт відхилення,+/- виконання,%
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)     1659791 2574000 1659791 -914209 64,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100   1492570 2284000 1492570 -791430 65,3
Дохід з місцевого бюджету  110   167221 250000 167221 -82 779               66,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 120   26556 40000 26556 -13 444               66,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                         -  
Дохід від надання платних послуг 131                         -  
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 132   -   - - -
Витрати    
Заробітна плата 200   1297809 1446000 1297809 -148 191               89,8
Нарахування на оплату праці 210   265808 296800 265808 -30 992               89,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220   2160 5200 2160 -3 040  - 
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230   0 16000   -16 000                    -
Відшкодування вартості пільгових ліків 231   26556 40000 26556 -13 444               66,4
Продукти харчування 240   0        
Оплата послуг (крім комунальних) 250   19139 26000 19139 -6 861               73,6
Видатки на паливо-мастильні матеріали 260   4953 15000 4953 -10 047               33,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270   167221 251000 167221 -83 779               66,6
Оплата водопостачання та водовідведення 271   0     0  
Оплата електроенергії 272   167221 250000 167221 -82 779               66,9
Оплата природного газу 273   0     0  
Оплата інших енергоносіїв 274   0     0  
Витрати на вивіз побутових відходів 275   0 1000 0 -1 000  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280   0     0  
Виплата пенсій і допомоги 290   0     0  
Інші виплати населенню 300   0     0  
Інші  поточні видатки 310   0     0  
Амортизація 320   487264 478000 487264 9 264             101,9
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 330   - - - - -
  331            
Разом (сума рядків 200 - 330)     2438131 2574000 2270910 -303 090               88,2
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400   200890 327200 200890 -126 310               61,4
Витрати на оплату праці 410   1297809 1446000 1297809 -148 191               89,8
Відрахування на соціальні заходи 420   265808 296800 265808 -30 992               89,6
Амортизація 430   487264 478000 487264 9 264             101,9
Інші операційні витрати 440   19139 26000 19139 -6 861               73,6
Разом (сума рядків 400 - 440) 450   2270910 2574000 2270910 -303 090               88,2
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   0 0 0 0  
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501   0     0  
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510               - 0 0 0 0  
капітальне будівництво 511            
придбання (виготовлення) основних засобів  512   0     0  
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513   0     0  
придбання (створення) нематеріальних активів 514            
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515            
капітальний ремонт 516                      -        
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  601                      -        
позики 602                      -        
депозити 603                      -        
Інші надходження (розшифрувати) 610                      -        
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  621                      -        
позики 622                      -        
депозити 623                      -        
Інші витрати (розшифрувати) 630                      -        
Усього доходів 700   167221 2574000 1686347 -887 653 65,5
Усього витрат 800   2270910 2574000 2270910 -303 090 88,2
Нерозподілені доходи 850                      -  -   -   
V. Додаткова інформація   на 01.01 на 01.01 на 31.06  на 31.06 
Штатна чисельність працівників 900   33,75 33,75 33,75 33,75
Первісна вартість основних засобів 910   19 564 087,38 19 564 087,38 14 509 469,02 14 509 469,02
Податкова заборгованість 920    -   -   -   - 
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930    -   -   -   - 
                 
                 
Директор                                                          _________________________   В.В.Данилаш
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)    
                 

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1160

 

Про надання згоди на прийняття

до комунальної власності територіальної

громади обєкта державного житлового фонду

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи клопотання акціонерного товариства “Укрпошта” від 30.06.2022 року №106001-763-22 та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади  об’єкта державного житлового фонду – трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, село Дубриничі, вул.Центральна, 42 А, кв.1, загальною площею 87,4 м.кв., яка обліковується на балансі акціонерного товариства “Укрпошта”.       

             2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

 

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1161

Про надання згоди на підписання

Меморандуму про співпрацю     

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення належних умов проживання в територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб, розглянувши звернення благодійної організації “Благодійний фонд “Проєкт Надія” від 19.08.2022 року №06/08-22 про співпрацю з Дубриницькою сільською радою щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні  та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Надати згоду на підписання Меморандуму про співпрацю між Благодійною організацією “Благодійний фонд “Проєкт Надія”, юридична адреса: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Олександра Митрака, 19/6, (код 44676085) та Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області.

         2. Уповноважити сільського голову Любов ЛАВЕР    підписати меморандум про співпрацю між Благодійною організацією “Благодійний фонд “Проєкт Надія”, юридична адреса: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Олександра Митрака, 19/6, (код 44676085) та Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області (додається).

        3. Передати в тимчасове користування Благодійній організації “Благодійний фонд “Проєкт Надія” будівлю школи початкових класів Дубриницького ліцею (літ.ББ’Б’’) площею 1045,8 м.кв., що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Центральна, 73 на строк 6 місяців з дати підписання договору з метою реалізації заходів, передбачених Меморандумом про співпрацю.

        4. Уповноважити сільського голову Любов ЛАВЕР  підписати договір про передачу в тимчасове користування Благодійній організації “Благодійний фонд “Проєкт Надія” будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею (літ.ББ’Б’’), що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Центральна, 73.

       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Дубриницькою сільською радою Ужгородського району

 Закарпатської області та благодійною організацією «Благодійний фонд «Проєкт Надія»

      м. Ужгород                                                                                               «___» серпня 2022 року                                                                                                                         

Усвідомлюючи важливість вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні, особливо тих, що стосуються створення гідних умов проживання, сприяння покращенню житлових умов, поліпшення матеріального становища, соціальної адаптації і  гармонійної інтеграції в місцеві територіальні громади

Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, в особі сільського голови Лавер Любові Іванівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (в подальшому - “Сільська рада”)

та

Благодійна організація «Благодійний фонд «Проєкт Надія», в особі директора Дорошука Андрія Веніаміновича, який діє на підставі Статуту (в подальшому - “Фонд”), що далі іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

склали даний Меморандум про співпрацю між Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області та благодійною організацією «Благодійний фонд «Проєкт Надія» (в подальшому - “Меморандум”) про наступне:

 1. Загальні положення

1.1. Сторони даного Меморандуму  взаємодіють задля створення умов для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні і змушені були переїхати на територію Закарпатської області, особливо, в частині, що  стосується створення гідних умов проживання, сприяння покращенню житлових умов, поліпшення матеріального становища, соціальної адаптації і гармонійної інтеграції в місцеві територіальні громади шляхом реалізації концепції розробленої БФ “Проєкт Надія”, в рамках пілотного проєкту на території с.Дубриничі, Дубриницько-Малоберезнянської об’єднаної територіальної громади - реконструкцію існуючої будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею за адресою с.Дубриничі, вул. Центральна 73 з подальшим поселенням на тимчасове проживання до 100 внутрішньо переміщених осіб, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в місцеву територіальну громаду (в подальшому - “Благодійна програма “Проєкт Надія - Дубриничі” або БП “Проєкт Надія - Дубриничі”), а саме шляхом реалізації наступних стадій:

Стадія 1: створення гідних житлових умов: капітальний ремонт існуючої будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею (літ.ББ’Б’’), площею 1045,8 м.кв. за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна 73, та облаштування в цій будівлі соціальних просторів, які носять частково інклюзивний характер.

Стадія 2: сприяння соціальній адаптації ВПО шляхом надання соціальних послуг (юридичні, психотерапевтичні, медичні, педагогічні, патронатні послуги) та налагодження взаємодії ВПО з місцевими жителями (участь та/або організація спільних заходів), надання гуманітарної та фінансової допомоги.

Стадія 3: інтеграція в місцеву територіальну громаду шляхом сприяння у працевлаштуванні, надання освітніх послуг для дорослих (підвищення кваліфікації, перекваліфікація, початок власної справи) та дітей (дошкільна, шкільна та позашкільна освіта, розвиток та реалізація творчих навичок, організація дозвілля, тощо).

1.2. Сторони Меморандуму об’єднують зусилля, щоб в процесі є спільної діяльності досягти мети Меморандуму для реалізації Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”, викладеної в п.1.1 даного Меморандуму.

1.3. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією, законами України та цим Меморандумом в частині реалізації усіх стадій БП “Проєкт Надія - Дубриничі”, описаних в п.1.1 даного Меморандуму.

1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співробітництва Сторін згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на її розвиток.

1.5. Для досягнення мети, визначеної цим Меморандумом, Сторони можуть за взаємною письмовою згодою запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та організації незалежно від форм власності, фахівців, інституції громадянського суспільства.

1.6 Цим Меморандумом Сторони також засвідчують свої наміри у сприянні розвитку подібних благодійних програм, які стосуються сприяння покращенню житлових умов, поліпшення матеріального становища та соціальній інтеграції в територіальні громади тимчасово переміщених осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

 1. Напрями співпраці Сторін

2.1. Сторони домовилися реалізовувати положення Меморандуму через наступні форми співпраці:

- підписання Договору про надання в користування існуючої будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею (літ.ББ’Б’’), площею 1045,8 м.кв. за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна 73 строком на 6 місяців для реалізації БП “Проєкт Надія - Дубриничі” шляхом здійснення капітального ремонту з подальшим поселенням на тимчасове проживання до 100 внутрішньо переміщених осіб, їх соціальну адаптацію та інтеграцію

- сприяння у вирішенні питань, що стосуються капітального ремонту існуючої будівлі та комунікацій за адресою с.Дубриничі, вул. Центральна 73, яка полягає у капітальному ремонті приміщення для поселення ВПО (2 поверхи загальною площею 1045,8 кв.м та організації соціальних просторів ( на  першому поверсі) та включає наступні складові: збільшення потужності електроенергії, демонтаж та заміна даху, вікон та дверей, внутрішніх стін та підлоги, заміна комунікацій, проведення каналізації та водопроводу, організація опалення будівлі, внутрішнє оздоблення тощо

- сприяння у створенні гідних житлових умов та облаштуванні приміщень необхідними меблями та побутовою технікою, необхідною для безпечного тимчасового проживання до 100 внутрішньо переміщених осіб за адресою с.Дубриничі, вул. Центральна 73, та облаштуванні соціальних просторів, що знаходяться в цій будівлі;

- залучення підприємств, що були релоковані з тимчасово окупованих населених пунктів або з місць, де ведуться бойові дії, місцевих виробників та постачальників послуг до реалізації Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”;

- сприяння у вирішенні питань, що стосуються соціальної адаптації ВПО учасників Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”, а саме: надання соціальних послуг (юридичні, медичні, освітні, патронатні послуги тощо) для дорослих та дітей;

- сприяння у вирішенні питань, що стосуються інтеграції учасників БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в місцеву громаду, а саме: працевлаштування, навчання для дорослих (курси з іноземних мов, курси з перекваліфікації, навчальні програми щодо початку власної справи, управління фінансами, управління персоналом) та дітей (дитячі садочки, школи, гуртки за інтересами тощо);

- залучення жителів села та учасників Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі” до взаємодії з метою побудови дружних стосунків шляхом  організації та проведення спільних заходів;

- сприяння працевлаштуванню учасників БП “Проєкт Надія - Дубриничі” шляхом надання актуальної інформації, що стосується можливостей з працевлаштування та започаткування власної справи;

- спільний пошук фінансової підтримки для реалізації освітніх, організаційних та інших заходів, які сприяють соціальній адаптації та інтеграції учасників БП “Проєкт Надія - Дубриничі” і розвитку Громади та проводяться з метою імплементації основних положень Меморандуму;

- спільний пошук фінансової підтримки для надання гуманітарної та фінансової допомоги для учасників Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”;

- участь у відборі кандидатів для участі в БП “Проєкт Надія - Дубриничі”;

- надання інформації та консультацій, необхідних для реалізації Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”

- обмін актуальною інформацією.

Цей перелік не є вичерпним, Сторони можуть погоджувати інші напрями співпраці. Таке погодження оформляється в письмовій формі.

2.2. Перед вчиненням будь-яких дій про співпрацю, Сторони мають обговорити доцільність укладення Договору на проведення окремого виду діяльності, в якому визначено основні положення щодо фінансового забезпечення, відповідальності Сторін та інші істотні умови Договору, які виникають відповідно до особливостей заходу.

 1. Взаємні зобов’язання Cторін

3.1 Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, поваги, відкритості та доброчесності.

3.2. Сторони зобов’язуються:

- всебічно сприяти реалізації Меморандуму у межах своєї компетенції;

- координувати дії в межах Меморандуму, інформувати іншу Сторону про здійснені та/або заплановані у рамках реалізації Меморандуму заходи;

- вільно користуватися інформацією, отриманою в межах реалізації цього Меморандуму, зокрема поширювати її на власних вебсайтах та на інших інформаційний ресурсах;

- дотримуватися вимог чинного законодавства України під час виконання завдань Меморандуму.

3.3. Сторони підтримують постійну взаємну комунікацію та вчасно надають одна одній будь-яку інформацію, яка могла бути важливою для здійснення БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в рамках даного Меморандуму.

3.4. Сторони погоджуються, що додаткові рішення, домовленості, угоди (договори, контракти), які не передбачені і не обумовлені даним Меморандумом, але є необхідними для імплементації Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі” в межах дії даного Меморандуму, будуть прийматися та укладатися в результаті переговорів.

3.5. Зважаючи на те, що кожна Сторона від свого імені вступає у зносини із третіми Сторонами, жодна із Сторін Меморандуму не є відповідальною за дії іншої щодо правочинів, які не регулюються даним Меморандумом.

3.6. Сторони є незалежними одна від одної, а тому нічого з вищезазначеного не може трактуватись відмінно від зазначеного через партнерські зносини, діяльність, спільну господарську діяльність чи будь-які інші бізнес-асоціації однієї із Сторін.

 1. Обов’язки сільської ради

 

4.1. Укласти з Фондом договір про безоплатне користування приміщення будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею(літ.ББ’Б’’), площею 1045,8 м.кв.  і прилеглої території, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73, вжити заходів і передати їх в безоплатне користування Фонду даної з метою реалізації стадії 1  БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в межах дії даного Меморандуму.

4.2. З метою реалізації БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в рамках даного Меморандуму всебічно сприяти вирішенню усіх питань, що стосується організації та здійснення капітального ремонту будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73, а саме власним коштом вжити заходів щодо збільшення потужності електроенергії, здійснення вивозу будівельного сміття, підключення до системи водогону і опалення та охорони будівельного майданчику (будівлі гуртожитку та прилеглої території) вночі.

4.3 Забезпечити співфінансування реалізації стадії 1 БП “Проєкт Надія - Дубриничі” з бюджету сільської ради у розмірі до 10% від вартості здійснення капітального ремонту будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею та облаштування прилеглої до будівлі території.

4.4. Нести витрати по сплаті комунальних витрат після завершення стадії 1 БП “Проєкт Надія - Дубриничі”, яка стосується здійснення капітального ремонту будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73.

4.5. На випадок перебоїв з подачею електроенергії в якості резервного джерела опалення будівлі гуртожитку, забезпечити під’єднання системи опалення будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею , що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73 до існуючої котельні школи.

4.6. Всебічно сприяти здійсненню соціальної адаптації та інтеграції ВПО в Громаду шляхом взаємодії  та сприянню діяльності партнерів Фонду серед учасників Проєкту, який реалізується в межах дії даного Меморандуму, проведення заходів спортивного, культурного, розважального, навчального характеру для спільної участі місцевих жителів і учасників БП “Проєкт Надія - Дубриничі”, а також організувати навчання дітей учасників БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в закладах дошкільної і шкільної освіти с.Дубриничі.

4.7. Забезпечити використання будівлі в якості об’єкту соціальної інфраструктури після закінчення строку дії даного Меморандуму протягом 5 років.

 • Обов’язки Фонду

 

5.1. Підписати Договір про безоплатне використання будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею та прилеглої до неї території, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Центральна, 73.

5.2. Прийняти в користування будівлю школи початкових класів Дубриницького ліцею та прилеглу до неї територію, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73 після підписання відповідного договору з метою реалізації БП “Проєкт Надія - Дубриничі” в межах дії даного Меморандуму.

5.3. Власним коштом вжити заходів щодо організації і практичної реалізації стадії 1 БП “Проєкт Надія - Дубриничі”, а саме капітального ремонту будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73. Протягом здійснення капітального ремонту Фонд зобов’язується вжити заходи щодо залучення до проведення капітального ремонту внутрішньо переміщених осіб, які володіють відповідними навичками та використовувати тільки будівельні і оздоблювальні матеріали безпечні для життя людей і довкілля.

5.4. Розробка та затвердження документації Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі” (положення про діяльність благодійної програми, умови участі та відбору кандидатів, анкета кандидата, порядок формування комісії по відбору кандидатів-учасників, тощо).

5.5. Координувати діяльність комісії з відбору кандидатів для участі в благодійній програмі Фонду “Проєкт Надія - Дубриничі” та головувати на її засіданнях.

5.6. Створення безпечних житлових та побутових умов для проживання учасників Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”, в тому числі, облаштування кімнати для особи з обмеженою мобільністю та облаштування приміщень гуртожитку табличками з шрифтом Браеля для забезпечення можливості доступу в приміщення першого поверху будівлі гуртожитку (кімнати, санвузли, приміщення соціального простору) осіб з інвалідністю (вади зору).

5.7. Створення соціального простору з облаштуванням приміщень, пристосованих для здійснення заходів з соціальної адаптації, освітніх та соціальних послуг, організації дозвілля для дорослих і дітей серед учасників Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі” та жителів Громади.

5.8. Нести витрати по сплаті комунальних витрат під час реалізації стадії 1 БП “Проєкт Надія - Дубриничі”, а саме протягом капітального ремонту будівлі школи початкових класів Дубриницького ліцею, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул. Центральна, 73.

5.9. Облаштування прилеглої до будівлі території, шляхом створення безпечного простору для організації дозвілля дітей і дорослих на відкритому повітрі (встановлення лавиць, дитячого ігрового майданчику, вуличних тренажерів, тощо).

5.10. Координація, взаємодія, співробітництво  і партнерство з організаціями, незалежно від форми власності, господарювання, підпорядкування, що зацікавлені в реалізації усіх стадій Благодійної програми “Проєкт Надія - Дубриничі”, викладених в п.1.1 даного Меморандуму. 

 1. Прикінцеві положення

 

6.1 У Меморандум, за потреби, можуть вноситися зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін шляхом укладення додаткових угод, які становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

6.2 Усі суперечки між Сторонами щодо виконання та тлумачення цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

6.3 Даний Меморандум складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.4. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом:

 • шести місяців в частині реалізації стадії 1 БП “Проєкт Надія - Дубриничі” (з можливістю продовження строку дії у випадку необхідності);
 • трьох років в частині реалізації стадій 2 і 3 БП “Проєкт Надія - Дубриничі”;
 • п’яти років в частині забезпечення використання будівлі за адресою: с. Дубриничі, вул. Головна, 73 в якості об’єкта соціальної інфраструктури в рамках БП «Проєкт Надія – Дубриничі».

6.5. Будь-яка Сторона має право відмовитися від участі від Меморандуму в односторонньому порядку за умови, якщо інша Сторона систематично не дотримується обов’язків, покладених на нею цим Меморандумом.

6.6. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

Реквізити і підписи Сторін

Сільська рада                                                                   Фонд

               

 

Дубриницька сільска рада Ужгородського району Закарпатської області


Код ЄДРПОУ:
04351179,
КОАТУУ: 2123281001

Адреса: Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул.Центральна, будинок 44А

Сільський    голова

Любов ЛАВЕР

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Проєкт Надія»

 

Код ЄДРПОУ 44676085

 

Адреса: Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Олександра Митрака, будинок 19/6

Директор

                                                 Андрій  Дорошук


Ел.пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.                                             Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                       №  1162

 

Про передачу кисневих концентраторів

Комунальному некомерційному підприємству

Центр первинної медико-санітарної допомоги

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи рішення сімнадцятої сесії VIII  скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 28 липня 2022 року №711 “Про передачу кисневих концентраторів”, сільська рада

вирішила:

1. Передати комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області кисневі концентратори АЕ-8 у кількості 2 (двох) штук, які Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області отримала в комунальну власність з комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2. Директору комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області Данилаш В.В. забезпечити використання кисневих концентраторів за цільовим призначенням і не допустити відчуження у приватну власність.

3. Затвердити склад комісії з прийому-передачі кисневих концентраторів згідно з додатком 1 (додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.) та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності  (Чургович В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 

Додаток 1

до рішення 17  сесії

                                                                                  8 скликання  сільської ради

 від 23.08.2022 р.

 

 

 

СКЛАД

комісії з прийому-передачі кисневих концентраторів

з комунальної власності Дубриницької сільської ради в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству

“Центр первинної медико-санітарної допомоги”

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

 

 

Голова комісії

 

ЛАДОМИРЯК Мар’яна Павлівна

перший заступник сільського голови

 

Члени комісії:

 

БАБУКА Тетяна Юріївна

головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

ДАНИЛАШ Василина Василівна

директор комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

ЧУРГОВИЧ Василь Михайлович

депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності

ШЕЛЕМОН Мар’яна Василівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради

 

 

 

Секретар ради                                                                         Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1163

 

« Про організацію харчування

дітей у закладах дошкільної освіти

Дубриницької сільської територіальної громади

 у 2022 році »

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Дубриницької сільської ради, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах дошкільної освіти Дубриницької сільської ради у 2022 році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з інвалідністю;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

2. Встановити 3 01 вересня 2022 року вартість харчування для вихованців закладів дошкільної освіти Дубриницької сільської ради  в розмірі 40 гривень в день (20 гривень – батьківська плата, 20 гривень – за рахунок коштів місцевого бюджету);

3. Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів громади.

4. Покласти персональну відповідальність за організацію харчування в закладах дошкільної освіти на керівників закладів дошкільної освіти Дубриницької сільської ради.

5Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (голова Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1164

 

Про зміну найменування закладу освіти

та затвердження Статуту в новій редакції

Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 25 Закону України “Про освіту”, статей 33, 35, 37 Закону України “ Про повну загальну середню освіту”, з метою проведення у відповідність до законодавства типів закладів загальної середньої освіти, сільська рада.

 

ВИРІШИЛА

1. Змінити найменування : Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на Малоберезнянський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2. Затвердити у новій редакції Статут Малоберезнянського ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

3. Встановити, що Малоберезнянський ліцей є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та об'єктів навчального закладу «Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області»

4. Керівнику закладу освіти - Євич Вірі Василівні здійснити заходи, необхідні для внесення змін до установчих документів закладу та реєстрації Статутів в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Ладомиряк М.П. та постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

 Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХVІІ  сесії сільської  ради  VIII скликання

від 23.08.2022 р. № 1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

МАЛОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубриничі 2022

І. Загальні положення

1.1.Повне найменування юридичної особи: Малоберезнянський ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Скорочене найменування –  Малоберезнянський ліцей.

1.2. Юридична адреса закладу освіти: 89040, Закарпатська область,                     с.  Малий Березний, вул. Дружби, буд.73.

1.3. Засновником закладу освіти є Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області (Код ЄДРПОУ – 04351179, місцезнаходження: 89210, Закарпатська область, с.Дубриничі, вулиця Центральна, 44А) (далі – засновник). Малоберезнянський ліцей створений рішенням сесії Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Малоберезнянський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області знаходиться у комунальній  власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Уповноваженим органом управління є відділ освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Засновник затверджує Статут закладу освіти, вносить зміни в установчі документи відповідно до чинного законодавства.

1.4. Малоберезнянський ліцей є правонаступником майнових прав та обов’язків Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

1.5. Малоберезнянський ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – ліцей) є юридичною особою, має  штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код.

         1.6. Ліцей – заклад середньої освіти, що забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту, допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.7. Головною метою ліцею є забезпечення:

всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

створення єдиного освітнього простору та безпечного середовища;

формування в учнів компетентностей, визначених Законом України „Про освіту” та державними стандартами;

раціонального та ефективного використання ресурсів.

1.8. Завданнями діяльності ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

забезпечення відповідності рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

створення єдиного освітнього простору, єдиної системи виховної роботи;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, чинними нормативно-правовими актами та власними установчими документами.

1.10. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Мовою освітнього процесу в закладі є українська мова.

1.13. Ліцей  заклад має право:

проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;

розробляти на основі Типової власну освітню програму;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.14. Ліцей зобов’язаний:

реалізовувати положення Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

задовольняти потреби громадян, відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечувати єдність навчання та виховання;

створювати науково-методичну і матеріально-технічну базу для організації та здійснення освітнього процесу;

проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

забезпечувати відповідність рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

забезпечувати добір і розстановку кадрів;

охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти, формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим органом управління.

1.15. Структурними підрозділами ліцею є:

 початкова школа, що забезпечує початкову освіту;

гімназія, що забезпечує базову середню освіту;

ліцей, що забезпечує профільну середню освіту.

1.16. В ліцеї створюються та функціонують для педагогічних працівників методичні об’єднання та інші форми методичної  роботи, що визначаються щорічно наказом керівника закладу.

1.17. Взаємовідносини ліцею закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

1.19. Ліцей є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

 

II. Організація освітнього процесу

 

2.1. Ліцей проводить свою діяльність на трьох рівнях загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта) за умови наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому порядку.

2.2. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи ліцею схвалюються педагогічною радою  та затверджуються керівником ліцею.

2.3. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6. Ліцей здійснює освітній процес за інституційною (очною (денною), заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) формами навчання.

2.7. На основі освітньої програми керівництво ліцею розробляє навчальний план  закладу освіти згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти.

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.8. Зарахування учнів до ліцею здійснюється за наказом керівника ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) відповідно до чинних нормативних документів.  

2.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

2.10. Ліцей працює за 5-денним робочим тижнем.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

2.12. Ліцей самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ліцею. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість навчального року має складати у 1 - 4 класах – не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах – не менше 890 навчальних годин, 10-12 класах – не менше 1110 навчальних годин.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.13. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою. 

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 

Режим роботи ліцею,  розклад навчальних занять затверджуються керівником ліцею.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.15.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем   відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних   вимог  з  урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.17. У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтвах) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.19. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня загальної середньої освіти, на підставі річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують документи про освіту.

2.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу освіти чи філій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.28. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги відповідно до  Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Ліцей може надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Дубриницька сільська рада Ужгородського району закарпатської області.

2.29.Наповнюваність класів ліцею не може перевищувати 30 учнів.

Ліцей може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

2.30. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника, в ліцеї можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ліцею на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

2.31. Ліцей приймає рішення про створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних/спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2.32. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.33. Ліцей забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

2.34.З метою забезпечення якості освіти в ліцеї розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної

діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;

створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами опорного закладу освіти.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;       

бібліотекарі;

практичні психологи;

соціальні педагоги;

асистенти учителів для дітей з особливими освітніми потребами;

батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора ліцею та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор ліцею.

3.2.Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні ліцею мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;

участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею.

3.5. За досягнення у навчанні для учасників освітнього процесу закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. .

3.6. Залучення учнів ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України „Про освіту”.

3.7. Учні ліцею залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до законодавства.

3.9.Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10. До педагогічної діяльності в ліццеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11.Заступники директора,  педагогічні та інші працівники ліцею призначаються на посаду та звільняється з посади директором ліцею. Директор ліцею має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України „Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами, рішеннями засновника.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в ліцеї затверджується директором ліцею.

Педагогічне навантаження вчителя ліцею обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Директор ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за згодою.

3.15.  Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

та інші гарантії відповідно до чинного законодавства;

3.16. Педагогічні працівники ліцею зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.17. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу.

3.18. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.19. Розподіл педагогічного навантаження в ліцеї затверджується директором ліцею.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.20. В ліцеї обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педпрацівників  проводить атестаційна комісія першого рівня ліцею.

3.21. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.22. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу освіти;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.

нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

стежити за охайним виглядом дітей.

3.22. Дубриницька сільська рада, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

IV. Управління ліцеєм 

4.1. Управління діяльністю ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу здійснюється:

засновником ліцею – Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області;

уповноваженим органом – відділом освіти культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, директором ліцею;

колегіальним органом управління ліцею (педагогічною радою);

4.2. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник за поданням органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність ліцею.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти.

4.3.Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.4. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює директор і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу освіти.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України „Про освіту”, „Про повну  загальну середню освіту”.

4.5. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.6. Директор призначається  на  посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу засновником або органом управління.

Директор ліцею в межах наданих йому повноважень:

діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у стосунках з іншими особами;

підписує  документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором, у тому числі розпоряджається в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

призначає, переводить та звільняє працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

визначає режим роботи закладу;

ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

приймає рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.7. Директор ліцею зобов’язаний:

виконувати  Закон України „Про освіту”, Закон України „Про повну  загальну середню освіту” та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність закладу;

розробити кошторис та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;

затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу освіти;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „Про доступ до публічної інформації” та „Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;

забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором  та трудовим договором.

здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу.

4.8. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України „Про освіту” та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

4.9. В ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.  Керівник ліцею є головою педагогічної ради.

4.11. Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку та річний план роботи закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;

схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.12. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

4.13. Органи самоврядування працівників закладу освіти

4.13.1. Основним органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Загальні збори трудового колективу закладу освіти скликаються не менш як один раз на рік, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються  колективним договором закладу.

4.13.2. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

правила внутрішнього трудового розпорядку;

склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;

проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.13.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за місяць до її проведення.

На загальних зборах має право бути присутнім кожен учасник освітнього процесу цього закладу освіти.

4.13.4. Загальні збори  колективу закладу освіти заслуховують звіт керівника закладу освіти та оцінюють його діяльність, і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

4.14.Учнівське самоврядування

4.14.1. З метою формування та розвитку громадянських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо у закладі освіти та філіях може діяти учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

4.14.2. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу, філії, закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні форми і назви.

4.14.3. Керівник ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.14.4. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.14.5. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти, та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

4.14.6. Органи учнівського самоврядування мають право:

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;

вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

4.14.7. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.14.8. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.14.9. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.15. Органи батьківського самоврядування закладу освіти.

4.15.1.Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) .

4.15.2.Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

4.15.3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.15.4.Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.15.5.Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.15.6.Адміністрація та працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

        

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

5.2. Майно ліцею належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про створення, Статуту ліцею та укладених ним угод.

5.3.Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, майстереньспортивної зали, бібліотеки, архіву,  комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.5. Ліцей користується земельними ділянками, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, господарські будівлі тощо.

5.6. Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

6.2. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету в ліцеї здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.

Кошти інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну середню освіт можуть спрямовуватися на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення учнів та педагогічних працівників підручниками (посібниками), навчальним обладнанням, засобами навчання та на інші цілі, визначені законодавством.

6.4. Фінансування з державного бюджету здобуття повної загальної середньої освіти закладу, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, здійснюється на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня визначається за формулою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6.5. Фінансування ліцею здійснюється з державного та місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування Закладу можуть бути:

доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

гранти;

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

6.8. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор Закладу визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

У ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою ліцею, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

6.9. Порядок організації діловодства та бухгалтерського обліку у  визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією відділу освіти, культури, сімї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

6.10. Ліцей є неприбутковою організацією, що утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій. Доходи (прибутки) ліцею або їх частини не підлягають розподілу між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, преміювання, нарахування єдиного соціального внеску) та іншими пов’язаними з ними особами.

Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

6.11. Ліцей складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

6.12. Штатний розпис ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором ліцею за погодженням із  уповноваженим органом засновника.

VІІ. Міжнародне співробітництво 

7.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю ліцею

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”.

 Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

8.2. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

8.3. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

8.5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

Заклади освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли інституційний аудит у плановому порядку.

8.6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

8.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.8. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України „Про освіту”.

8.9. Засновник закладу освіти або уповноважений орган:

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

ІХ. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу)

ліцею 

9.1.Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймається засновником у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2.При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) ліцею, його працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю та освіту.

9.3.При реорганізації чи ліквідації ліцею засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1165

 

Про зміну найменування закладу освіти

та затвердження Статуту в новій редакції

Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 25 Закону України “Про освіту”, статей 33, 35, 37 Закону України “ Про повну загальну середню освіту”, з метою проведення у відповідність до законодавства типів закладів загальної середньої освіти, сільська рада .

 

ВИРІШИЛА

1. Змінити найменування : Чорноголівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на Чорноголівський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2. Затвердити у новій редакції Статут Чорноголівського ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

3. Встановити, що Чорноголівський ліцей є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та об'єктів навчального закладу «Чорноголівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області»

4. Керівнику закладу освіти - Лешко Ользі Юріївні здійснити заходи, необхідні для внесення змін до установчих документів закладу та реєстрації Статутів в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Ладомиряк М.П. та постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

 Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХVІІ сесії сільської  ради  VIII скликання

від 23.08.2022 р. № 1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ЧОРНОГОЛІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубриничі 2022

І. Загальні положення

1.1.Повне найменування юридичної особи: Чорноголівський ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Скорочене найменування –  Чорноголівський ліцей.

1.2. Юридична адреса закладу освіти: 89042, Закарпатська область,                     с. Чорноголова, будинок 324.

1.3. Засновником закладу освіти є Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області (Код ЄДРПОУ – 04351179, місцезнаходження: 89210, Закарпатська область, с.Дубриничі, вулиця Центральна, 44А) (далі – засновник). Чорноголівський ліцей створений рішенням сесії Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Чорноголівський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області знаходиться у комунальній  власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Уповноваженим органом управління є відділ освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Засновник затверджує Статут закладу освіти, вносить зміни в установчі документи відповідно до чинного законодавства.

1.4. Чорноголівський ліцей є правонаступником майнових прав та обов’язків Чорноголівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

1.5. Чорноголівський ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – ліцей) є юридичною особою, має  штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код.

         1.6. Ліцей – заклад середньої освіти, що забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту, допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.7. Головною метою ліцею є забезпечення:

всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

створення єдиного освітнього простору та безпечного середовища;

формування в учнів компетентностей, визначених Законом України „Про освіту” та державними стандартами;

раціонального та ефективного використання ресурсів.

1.8. Завданнями діяльності ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

забезпечення відповідності рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

створення єдиного освітнього простору, єдиної системи виховної роботи;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, чинними нормативно-правовими актами та власними установчими документами.

1.10. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Мовою освітнього процесу в закладі є українська мова.

1.13. Ліцей  заклад має право:

проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;

розробляти на основі Типової власну освітню програму;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.14. Ліцей зобов’язаний:

реалізовувати положення Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

задовольняти потреби громадян, відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечувати єдність навчання та виховання;

створювати науково-методичну і матеріально-технічну базу для організації та здійснення освітнього процесу;

проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

забезпечувати відповідність рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

забезпечувати добір і розстановку кадрів;

охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти, формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим органом управління.

1.15. Структурними підрозділами ліцею є:

 початкова школа, що забезпечує початкову освіту;

гімназія, що забезпечує базову середню освіту;

ліцей, що забезпечує профільну середню освіту.

1.16. В ліцеї створюються та функціонують для педагогічних працівників методичні об’єднання та інші форми методичної  роботи, що визначаються щорічно наказом керівника закладу.

1.17. Взаємовідносини ліцею закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

1.19. Ліцей є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

 

II. Організація освітнього процесу

 

2.1. Ліцей проводить свою діяльність на трьох рівнях загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта) за умови наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому порядку.

2.2. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи ліцею схвалюються педагогічною радою  та затверджуються керівником ліцею.

2.3. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6. Ліцей здійснює освітній процес за інституційною (очною (денною), заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) формами навчання.

2.7. На основі освітньої програми керівництво ліцею розробляє навчальний план  закладу освіти згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти.

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.8. Зарахування учнів до ліцею здійснюється за наказом керівника ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) відповідно до чинних нормативних документів.  

2.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

2.10. Ліцей працює за 5-денним робочим тижнем.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

2.12. Ліцей самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ліцею. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість навчального року має складати у 1 - 4 класах – не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах – не менше 890 навчальних годин, 10-12 класах – не менше 1110 навчальних годин.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.13. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою. 

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 

Режим роботи ліцею,  розклад навчальних занять затверджуються керівником ліцею.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.15.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем   відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних   вимог  з  урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.17. У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтвах) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.19. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня загальної середньої освіти, на підставі річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують документи про освіту.

2.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу освіти чи філій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.28. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги відповідно до  Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Ліцей може надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Дубриницька сільська рада Ужгородського району закарпатської області.

2.29.Наповнюваність класів ліцею не може перевищувати 30 учнів.

Ліцей може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

2.30. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника, в ліцеї можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ліцею на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

2.31. Ліцей приймає рішення про створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних/спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2.32. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.33. Ліцей забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

2.34.З метою забезпечення якості освіти в ліцеї розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної

діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;

створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами опорного закладу освіти.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;       

бібліотекарі;

практичні психологи;

соціальні педагоги;

асистенти учителів для дітей з особливими освітніми потребами;

батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора ліцею та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор ліцею.

3.2.Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні ліцею мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;

участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею.

3.5. За досягнення у навчанні для учасників освітнього процесу закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. .

3.6. Залучення учнів ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України „Про освіту”.

3.7. Учні ліцею залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до законодавства.

3.9.Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10. До педагогічної діяльності в ліццеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11.Заступники директора,  педагогічні та інші працівники ліцею призначаються на посаду та звільняється з посади директором ліцею. Директор ліцею має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України „Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами, рішеннями засновника.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в ліцеї затверджується директором ліцею.

Педагогічне навантаження вчителя ліцею обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Директор ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за згодою.

3.15.  Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

та інші гарантії відповідно до чинного законодавства;

3.16. Педагогічні працівники ліцею зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.17. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу.

3.18. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.19. Розподіл педагогічного навантаження в ліцеї затверджується директором ліцею.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.20. В ліцеї обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педпрацівників  проводить атестаційна комісія першого рівня ліцею.

3.21. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.22. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу освіти;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.

нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

стежити за охайним виглядом дітей.

3.22. Дубриницька сільська рада, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

IV. Управління ліцеєм 

4.1. Управління діяльністю ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу здійснюється:

засновником ліцею – Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області;

уповноваженим органом – відділом освіти культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, директором ліцею;

колегіальним органом управління ліцею (педагогічною радою);

4.2. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник за поданням органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність ліцею.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти.

4.3.Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.4. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює директор і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу освіти.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України „Про освіту”, „Про повну  загальну середню освіту”.

4.5. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.6. Директор призначається  на  посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу засновником або органом управління.

Директор ліцею в межах наданих йому повноважень:

діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у стосунках з іншими особами;

підписує  документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором, у тому числі розпоряджається в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

призначає, переводить та звільняє працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

визначає режим роботи закладу;

ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

приймає рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.7. Директор ліцею зобов’язаний:

виконувати  Закон України „Про освіту”, Закон України „Про повну  загальну середню освіту” та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність закладу;

розробити кошторис та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;

затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу освіти;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „Про доступ до публічної інформації” та „Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;

забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором  та трудовим договором.

здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу.

4.8. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України „Про освіту” та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

4.9. В ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.  Керівник ліцею є головою педагогічної ради.

4.11. Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку та річний план роботи закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;

схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.12. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

4.13. Органи самоврядування працівників закладу освіти

4.13.1. Основним органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Загальні збори трудового колективу закладу освіти скликаються не менш як один раз на рік, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються  колективним договором закладу.

4.13.2. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

правила внутрішнього трудового розпорядку;

склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;

проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.13.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за місяць до її проведення.

На загальних зборах має право бути присутнім кожен учасник освітнього процесу цього закладу освіти.

4.13.4. Загальні збори  колективу закладу освіти заслуховують звіт керівника закладу освіти та оцінюють його діяльність, і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

4.14.Учнівське самоврядування

4.14.1. З метою формування та розвитку громадянських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо у закладі освіти та філіях може діяти учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

4.14.2. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу, філії, закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні форми і назви.

4.14.3. Керівник ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.14.4. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.14.5. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти, та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

4.14.6. Органи учнівського самоврядування мають право:

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;

вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

4.14.7. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.14.8. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.14.9. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.15. Органи батьківського самоврядування закладу освіти.

4.15.1.Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) .

4.15.2.Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

4.15.3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.15.4.Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.15.5.Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.15.6.Адміністрація та працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

        

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

5.2. Майно ліцею належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про створення, Статуту ліцею та укладених ним угод.

5.3.Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, майстереньспортивної зали, бібліотеки, архіву,  комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.5. Ліцей користується земельними ділянками, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, господарські будівлі тощо.

5.6. Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

6.2. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету в ліцеї здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.

Кошти інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну середню освіт можуть спрямовуватися на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення учнів та педагогічних працівників підручниками (посібниками), навчальним обладнанням, засобами навчання та на інші цілі, визначені законодавством.

6.4. Фінансування з державного бюджету здобуття повної загальної середньої освіти закладу, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, здійснюється на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня визначається за формулою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6.5. Фінансування ліцею здійснюється з державного та місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування Закладу можуть бути:

доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

гранти;

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

6.8. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор Закладу визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

У ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою ліцею, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

6.9. Порядок організації діловодства та бухгалтерського обліку у  визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією відділу освіти, культури, сімї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради..

6.10. Ліцей є неприбутковою організацією, що утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій. Доходи (прибутки) ліцею або їх частини не підлягають розподілу між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, преміювання, нарахування єдиного соціального внеску) та іншими пов’язаними з ними особами.

Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

6.11. Ліцей складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

6.12. Штатний розпис ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором ліцею за погодженням із  уповноваженим органом засновника.

VІІ. Міжнародне співробітництво 

7.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю ліцею

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”.

 Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

8.2. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

8.3. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

8.5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

Заклади освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли інституційний аудит у плановому порядку.

8.6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

8.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.8. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України „Про освіту”.

8.9. Засновник закладу освіти або уповноважений орган:

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

ІХ. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу)

ліцею 

9.1.Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймається засновником у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2.При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) ліцею, його працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю та освіту.

9.3.При реорганізації чи ліквідації ліцею засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1166

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Радь В.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Радь В.В., жит. с. Дубриничі, вул. Центральна, 51  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Радь Авеніра Романовича, 03.01.2017 року народження з 23.08.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1167

 

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 24 грудня 2021 року № 980

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік» (зі змінами від

15 лютого 2022 року № 1119,

від 28 березня 2022 року №1141,

від 20 квітня 2022 року № 1146,

від 01 липня 2022 року№ 1157)

07536000000

(код бюджету)

            Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  23  Бюджетного кодексу України та   розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо розподілу додаткової дотатації з державного бюджету» від 02.08.2022 року № 407 Дубриницька сільська  рада

                                       в и р і ш и л а:

 • Внести зміни до обсягу сільського бюджету на 2022 рік:

доходів  сільского бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення

                видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів з додатком 3.1 до цього рішення;

          дефіциту за загальним фондом Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету згідно з додатком  2  до цього рішення;

                2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік» згідно з додатком  3 до цього рішення;

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 до цього рішення.

 4. Затвердити зміни  до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5. Затвердити зміни до розподілу витрат Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Додатки № 1, 2, 3, 3,1, 4, 5,  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

 

      Додаток № 1
до рішення сесії Дубриницької сільської ради 
      від"23" серпня 2022 року № 
Зміни до доходів сілського бюджету на 2022 рік
07536000000        
( код бюджету)        
          грн
Код Найменування  згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
40000000 Офіційні трансферти  59 717 59 717    
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 59 717 59 717    
  Усього доходів 59 717 59 717    
           
                   Секретар сільської ради                               Марина МИЦОДА        

 

        Додаток 2  
        до рішення сесії Дубриницької сільської ради  
        від 23 серпня 2022р. № 
Зміни до фінансування Дубриницько-Малоберезнянського  сільського  бюджету на 2022 рік
  07536000000
(код бюджету)
       
  грн.
Код Найменування згідно з
Класифікацією фінансування
бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
  Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування         
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів         
208100 На початок періоду  453 090,07 89 280,86 363 809,21 264 609,71
208200 На кінець періоду  453 090,07 89 280,86 363 809,21 264 609,71
208400 Фінансування за типом боргового зобов'язання   2 795 000,00 -2 795 000,00 -2 795 000,00
  Фінансування за активними операціями         
600000 Зміни обсягів бюджетних коштів         
602000 На початок періоду         
602100 На початок періоду  453 090,07 89 280,86 363 809,21 264 609,71
602200 На кінець періоду  453 090,07 89 280,86 363 809,21 264 609,71
602400 Кошти,що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    2 795 000,00 -2 795 000,00 -2 795 000,00
           
           
           
  Секретар сільської ради                Марина МИЦОДА  
           
           
           
           

 

                    Додаток № 3
до рішення сесії Дубриницької сільської ради
від 23 серпня 2022 року  № 
                           
Зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»  – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнгянського сільського бюджету на 2022 рік» за головними розпорядниками коштів
07536000000                            
(код бюджету)                           грн
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник) 19 000 780 19 000 780 11 220 000 1 150 000   1 991 534 1 991 534 40 000     1 951 534 20 992 314
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець) 19 000 780 19 000 780 11 220 000 1 150 000   1 991 534 1 991 534 40 000     1 951 534 20 992 314
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 15 180 000 15 180 000 11 220 000 430 000   300 000 300 000       300 000 15 480 000
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 350 000 350 000                   350 000
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 720 000 1 720 000   720 000               1 720 000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 30 000 30 000       40 000   40 000     40 000 70 000
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 50 000 50 000                   50 000
0117390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг           100 000 100 000       100 000 100 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 520 780 1 520 780       1 551 534 14 551 534       1 551 534 3 072 314
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1 000 000 100 000                   100 000
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 42461675,95 42461675,95 31 016 610 3 086 153   3436174,76 3106174,76 330 000     3106174,76 45897850,71
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 42461675,95 42461675,95 31 016 610 3 086 153   3436174,76 3106174,76 330 000     3106174,76 45897850,71
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 2 055 000 2 055 000 1 491 000     99 900 99 900       99 900 2 154 900
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 559 153 4 559 153 2 820 000 622 153   1 300 000 1 000 000 300 000     1 000 000 5 859 153
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  6 661 000 6 661 000 3 120 000 2 444 000   233 166 203 166 30 000     203 166 6 894 166
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  24 852 100 24 852 100 20 249 970                 24 852 100
0611041 1041 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти            669308,76 669308,76       669308,76 6894166,00
0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  2681602,95 2681602,95                   2681602,95
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 620 3 620                   3 620
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 101 200 101 200 62 600                 101 200
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 437 000 437 000 345 000                 437 000
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 911 000 911 000 730 000 20 000   84 000 84 000       84 000 995 000
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
200 000 200 000                   200 000
0617321 7321 0443 Будівництво  освітніх установ та закладів           1 049 800 1 049 800       1 049 800 1 049 800
0800000 08   Відділ соціального захисту населення (головний розпорядник) 2 470 000 2 470 000 1 745 900     50 000 50 000       50 000 2 520 000
0810000 08   Відділ соціального захисту населення (відповідальний розпорядник) 2 470 000 2 470 000 1 745 900     50 000 50 000       50 000 2 520 000
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 2 056 114 2 056 114 1 566 700 10 000   50 000 50 000       50 000 2 106 114
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 538 886 538 886 439 200                 538 886
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230 000 230 000                   230 000
3700000 37   Фінансовий відділ (головний розпорядник) 822 000 822 000 612 000 0 0 0 0 0 0 0 0 832 000
3710000 37   Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 822 000 822 000 612 000                 822 000
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 822 000 822 000 612 000                 822 000
3718710 8710 0133 Резевний фонд  10 000                     10 000
      Разом видатків 65119455,95 65109455,95 44 854 510 4 246 153   5 477 709 5107708,76 370 000 0 0 5107708,76 70597164,71
                               
                               
      Секретар сільської ради           Марина МИЦОДА    
    Додаток № 4
до рішення сесії Дубриницької сільської ради
    від 23 серпня 2022р. №  
       
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
07536000000    
(код бюджету)      
       
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/      Код бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету 59 717
07100000000             Обласний бюджет    59 717
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 59 717
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 59 717
Х загальний фонд 59 717
Х спеціальний фонд  
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
Х Х загальний фонд  
Х Х спеціальний фонд  
       
Секретар сільської ради                                      Марина МИЦОДА  
          Додаток № 5
                                  до рішення сесії Дубриницької сільської ради
від 23 серпня  2022 року № 
               
                   
Зміни до розподілу витрат бюджету Дубриницької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році
07536000000                
(код бюджету)               гривень
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 01    Сільська рада(головний розпорядник)     -1 350 000   -1 350 000  
0100000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець)     -1 350 000   -1 350 000  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Програма благоустрою населених пунктів обєднаної громади" на 2022 рік Рішення №994 від 24.12.2021р. -1 350 000   -1 350 000  
РАЗОМ           -1 350 000   -1 350 000  
      Секретар сільської ради Марина МИЦОДА          

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1168

 

Про внесення змін до структури  

та штатної чисельності апарату

Дубриницької сільської ради

З метою удосконалення структури виконавчих органів Дубриницької сільської ради, забезпечення належного функціонування структурних підрозділів, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працвників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», керуючись ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1 сесії (2 пленарне засідання) VIII  скликання Дубриницької сільської ради від 22 грудня 2020 року №29, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури та штатного розпису Дубриницької сільської ради:

1.1. Вивести із штатної чисельності відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення:

 • головного спеціаліста;

1.2. Ввести в штатну чисельність відділу посаду:

 • архіваріуса.

2.  Відділам виконавчого комітету Дубриницької сільської ради, а саме

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Шелемон М.В.), відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення (Блюда В.В.) привести структуру, штатні розписи та посадові інструкції у відповідність з цим рішенням.

 • Ввести в дію оновлену структуру та штатні розписи з 25.08.2022 р.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій сільської ради (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1169

 

Про надання дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів

місцевого значення

Відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей 10 Закону України “Про рослинний світ”, статті 15 Закону України  “Про охорону навколишнього природного середовища”,  Закону України  “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника  обласної військової адміністрації від 08.04.2022 № 108 “Про ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2022 році”, розглянувши заяви приватних підприємців Ватраль Андріани Іванівни, Лупей Наталії Михайлівни, Фучко Ади Марківни та додані до них документи,  сільська рада

вирішила:

1.  Надати дозволи на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення приватним підприємцям на заготівлю:

1.1 Ватраль Андріані Іванівні – на 10,0 тонн ожини;

1.2 Лупей Наталії Михайлівні – на 3,0 тони ожини;

1.3 Фучко Аді Марківні  – на 1,0 тонну ожини.

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати заготівлю природних ресурсів місцевого значення в обсягах їх заготівлі відповідно до дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії:  з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.) та з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                             Любов ЛАВЕР