Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 911

Про внесення змін до рішення

ІІ пленарного засідання І сесії

від 22.12.2020 р. №15

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2 Закону України «Про місцеві вибори», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» від 14 липня 2021 р. № 1638-ІХ, рішення ІІ пленарного засідання І сесії від 22.12.2020 р. №15 «Про утворення старостинських округів на території Дубриницької сільської ради та затвердження Положення про старосту» Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  • Реорганізувати Мирчанський старостинський округ № 2 шляхом приєднання до нього села Пастілки, з центром в селі Мирча.
  • Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дубриницької сільської ради та на постійні комісії сільської ради.

 

Сільський голова                                                                  Любов ЛАВЕР

                                                                                      

                                                                                       Додаток 1

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Рішенням  Дубриницької

                                                                                       сільської ради

                                                                                       від 04.11.2021р. № 911

 

ПОЛОЖЕННЯ
про старостинські округи

Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення про старостинські округи Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає статус старостинських округів, порядок їх утворення, зміну території та ліквідацію.

Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Дубриницької сільської ради (далі – рада).

Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством.

Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного законодавства.

ІІ. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Старостинський округ – частина території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, на якій розташовані один або декілька населених пунктів, з кількістю населення не менше 500 чоловік, крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади – с.Дубриничі, визначена сільською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою. Старостинський округ утворюється сільською, радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади.

Для кожного старостинського округу сільська рада виготовляє відповідні печатки та штампи, які передаються відповідному старості або іншій відповідальній особі старостинського округу для використання.

В старостинському окрузі окрім старости можуть функціонувати окремі структурні підрозділи сільської ради, працювати закріплені працівники сільської ради, організовуватись громадські та інші роботи тимчасового характеру.

ІІІ. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських округів наділена виключно сільська рада, яка на пленарному засіданні приймає відповідне рішення більшістю голосів.

З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів право вносити обґрунтовані пропозиції мають сільський голова, секретар сільської ради, депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, загальні збори громадян.

Утворення старостинського округу – це формування частини території, що є складовою частиною об’єднаної громади з сукупністю жителів одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного центру ТГ), яка потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою у виконавчих органах відповідної ради.

Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку інформацію:

  • найменування старостинських округів та їх центрів (найменування старостинського округу може бути похідним від найменування населеного пункту, визначеного його умовним центром).
  • перелік населених пунктів, що входять до складу кожного - старостинського округу;

- адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост.

Зміна території  старостинських округів – формування частини території відбувається через:

  • збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів;
  • зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських округів;
  • перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до іншого.

Ліквідація старостинського округу – це повне припинення старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради.

Кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися радою нового скликання до затвердження на посаду старост.

В окремих випадках, таких як дострокове припинення повноважень старости, смерть старости та з інших підстав кількість старостинських округів та/або  їх територія можуть змінюватись під час поточного скликання ради.

 

Скретар сільської ради                                                      Марина МИЦОДА 

                                                                                      

                                                                                       Додаток 2

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Рішенням  Дубриницької

                                                                                       сільської ради

                                                                                       від 04.11.2021р. № 911

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення

кандидатури старости в старостинських округах

Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах територіальної громади (далі – Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення результатів громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо затвердження на посаді старост (далі - Громадське обговорення).

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців старостинських округів Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на участь у громадському обговоренні кандидатур на посаду старости.

1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки кандидатури старости старостинського округу територіальної громади.

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости.

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України,  яким на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які зареєстровані у населеному пункті відповідного старостинського округу територіальної громади.

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні Громадського обговорення.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

 

2.1. Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення громадської думки щодо підтримки кандидатури старости та громадських слухань.

2.2 Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення сільським головою, про що ним приймається відповідне розпорядження.

2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує організаційний комітет, склад якого затверджується сільським головою.

2.4. Засідання оргкомітету проводиться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 його складу.

2.5. Засідання оргкомітету протоколюються та підписуються його головою та усіма присутніми його членами.

2.6. Організаційний комітет:

2.6.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського округу про проведення Громадського обговорення.

2.6.2. Організовує опитування жителів та громадські слухання, готує підсумковий протокол про результати Громадського обговорення.

2.6.3. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення.

2.6.4 Вирішує інші організаційно - технічні питання, що стосуються проведення Громадського обговорення.

3. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

 

3.1 Громадське обговорення проводиться у два етапи:

І етап - визначення в старостинському окрузі рівня підтримки запропонованої кандидатури старости.

ІІ етап - громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури старости.

3.2. Інформація про дату, час та місце проведення Громадського обговорення публікується на офіційному веб-сайті Дубриницької сільської ради, в соціальній мережі «Фейсбук» та розміщується на інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх проведення.

3.3. Визначення рівня підтримки проводиться шляхом опитування жителів відповідного старостинського округу.

3.3.1. Час та місце проведення опитування визначається організаційним комітетом.

3.3.2. Опитування жителів відповідного старостинського округу проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

3.4. Громадські слухання є завершальним етапом проведення Громадського обговорення.

3.4.1. Громадські слухання проводиться протягом 2-х тижнів після завершення опитування жителів відповідного старостинського округу у вихідний або неробочий день.

3.4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються організаційним комітетом.

3.4.3. Під час проведення громадських слухань проводиться засідання оргкомітету, яке протоколюється.

3.4.4. Громадяни старостинського округу, які не змогли взяти участь в опитуванні, мають право підписати підписні листи під час громадських слухань.

3.4.5. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

 

4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів.

4.2. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури старости складається протокол, що має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадських слухань, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною протоколу і додаються до нього.

4.3. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному вебсайті сільської ради протоколу.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішення сільської ради.

5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. За результатами Громадського обговорення сільський голова вносить на розгляд сільської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі. 

5.4 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана сільською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської ради.

       

Секретар сільської ради                                                     Марина МИЦОДА

Додаток 3                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                            Рішенням  Дубриницької                                                                                    сільської ради                                                                                  від 04.11.2021р. № 911

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Дубриницької сільської ради

Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві вибори», інших чинних нормативно-правових актів та Регламенту Дубриницької сільської ради. 

1.2. Це  Положення визначає права і обов'язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста - посадова особа місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів відповідного села(сіл), який перебуває у складі територіальної громади, визначеного за рішенням Дубриницької сільської ради, за винятком її адміністративного центру.

2.2.  Староста працює на постійній основі в апараті Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність із іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Посада старости належить до п’ятої категорії посад ОМС.

2.5. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

 

 

 

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ

3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Дубриницької сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Дубриницької сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дубриницької сільської ради, засіданнях її постійних комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу.

У разі, якщо староста не погоджує проект рішення, він подає до сільської ради відповідне письмове обґрунтування з пропозицією про скасування або внесення змін до даного проекту рішення.

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Дубриницької сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень  сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з питань діяльності на те­риторії відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Дубриницької сільської ради, що стосуються майна терито­ріальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує сільського голову, виконавчі органи Дубриницької сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів Дубриницької сільської ради, підприємств, установ, організацій ко­мунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого зна­чення у відповідному селі (селах);

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

4.1. Староста уповноважений сільською радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської ради:

1) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету сільської ради;

2) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
         3) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням сільської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг;

4) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
          5) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

6) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

7) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

8) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про результати такого контролю;

10) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

11) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі.

12) шанобливо ставитися до жителів села (сіл), селища відповідного старостинського округу та належним чином про­водити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

13) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Дубриницької сільської ради та цим Положенням.

4.2. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним сільській раді та підконтрольним сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений сільською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту.

V. СТАРОСТА МАЄ ПРАВО

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Дубриницької сільської ради;

2) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях Дубриницької сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дубриницької сільської ради, засіданнях її постій­них комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від органів місцевого самоврядування Дубриницької сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна об'єднаної територіальної гро­мади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з питань, які стосуються інте­ресів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчо­го комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів із питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті Дубриницької сільської ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, відне­сених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостин­ського округу;

10) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Дубриницької сільської ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громад­ського порядку на території відповідного старостинського округу.

Із метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Дубриницької сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання із поданням відповідної заяви.

VI. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА  ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

6.1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

6.2. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) сільським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:
         - з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
        - з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів;
        - з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів;
        - з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів;
        - з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.
        6.3. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

 6.4. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана сільською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської ради.

6.5. Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського голови.

6.6. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та наро­дові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

         6.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Дубриницької сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

6.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Дубриницької сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости Дубриницька сільська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

6.7. Староста може бути відкликаний із посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», із урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік із моменту набуття ним повноважень.

6.8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на збо­рах виборців у кількості не менше: 10 осіб - для відкликання старости села; 15 осіб - для відкликання старости селища.

6.9. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

6.10. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв'язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії Дубриницькою сільською радою більшістю голосів від загального її складу.

6.11. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) із підстав, зазначених у пунктах 1,2,3 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до Дубриницької сільської ради про складення ним повноважень ста­рости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття Дубриницькою сільською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) із підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самовря­дування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накла­дено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим), - з дня, наступного за днем одержання Дубриницькою сільською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) із підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) із підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою), - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, об­раної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття Дубриницкою сільською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

7.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяль­ності старости визначаються Дубриницькою сільською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Дубриницької сільської ради.

7.2. Місцезнаходження, робоче місце старости:

    що обслуговує населені пункти: сіл Малий Березний, Завосина  (далі – старостинський округ №1) знаходиться за адресою: село, Малий Березний вул. Центральна, 60.

    що обслуговує населений  пункт: села Мирча: (далі – старостинський округ №2 ) знаходиться за адресою: село Мирча, вул. Шевченка, 46  .

    що обслуговує населений пункт: села Новоселиця, (далі – старостинський округ №3) знаходиться за адресою: село Новоселиця, №27.

    що обслуговує населені  пункти: сіл Чорноголова, Буківцьово, Смерекова (далі – старостинський округ №4) знаходиться за адресою: село Чорноголова, вул. Шевченка, №297.

7.3. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням сільського голови.

7.4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється вико­навчим комітетом Дубриницької сільської ради і фінансується за рахунок бюджету Дубриницької сільської ради.

7.5. Старості видається номерна гербова печатка та штамп, відповідно до номеру старостинського округу (№1, №2, №3, №4), з метою надання адміністративних послуг жителям старостинського округу.

VIІІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Дубриницькій сільській раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед сільською  радою та перед жителями сіл , а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.   

8.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

8.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку. 

Секретар сільської ради                                                     Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 912

 

Про затвердження  Положення  про

конкурсну комісію, умови та порядок

проведення конкурсу на зайняття посади

директора комунального закладу Центр

надання соціальних  послугДубриницької

сільської ради Ужгородського району

Закарпатської області

 

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” частини другої статті 13 Закону України “Про соціальні послуги”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 200 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення  конкурсу на зайняття  посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору” сільська  рада:

Вирішила:

1. Затвердити  Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення  конкурсу на зайняття посади  директора комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Х сесії
VIIIскликання
від 04 листопада  2021 р. № 912

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Центрнадання соціальних послугДубриницької сільської ради

Ужгородського району Закарпатської області

 

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок створення, роботи і повноваження конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі - конкурсна комісія).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про запобігання корупції”.

3. Конкурс на зайняття посади  директора комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області(далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

законності;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

об’єктивності.

4. Підставою для проведення конкурсу є рішення органу управління комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області(далі - орган управління).

Рішення про проведення конкурсу приймається органом управління:

не пізніше ніж через місяць з моменту утворення комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – Центр надання соціальних послуг);

не менше ніж за два місяці до закінчення дії контракту, укладеного з директором Центру надання соціальних послуг;

протягом десяти календарних днів з дати дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) дії контракту, укладеного з директором Центру надання соціальних послуг, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. У разі прийняття органом управління рішення про проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія.

6. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб не пізніше ніж через 15 календарних днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

7. До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України “Про соціальні послуги”.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники Центру надання соціальних послуг, в якому проводиться конкурс на зайняття посади директора.

Роботу конкурсної комісії, організацію та проведення конкурсу забезпечує орган управління.

8. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням органу управління.

9. У разі відсутності постійної конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління одночасно з оприлюдненням рішення про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються органу управління протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення. У разі подання одним суб’єктом системи надання соціальних послуг більш як двох кандидатур орган управління шляхом жеребкування визначає двох кандидатів до складу конкурсної комісії.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу.

11. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про внесення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформляється протоколом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань, що розглядалися на засіданні, не пізніше ніж протягом наступного дня після ознайомлення з протоколом. Окрема думка, що додана до протоколу засідання конкурсної комісії, є невід’ємною частиною такого протоколу.

13. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні органу управління.

14. Орган управління:

приймає рішення про проведення конкурсу;

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на своєму офіційному веб-сайті;

складає, затверджує і розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу на своєму офіційному веб-сайті;

забезпечує зберігання відеозапису конкурсного відбору.

15. Конкурсна комісія:

оцінює професійний досвід, знання, якості та перспективний план розвитку Центру надання соціальних послуг;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду директора, оформляє відповідне рішення конкурсної комісії.

Діяльністю конкурсної комісії керує її голова.

16. Голова конкурсної комісії:

забезпечує організацію роботи конкурсної комісії відповідно до цього Положення;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

організовує і контролює виконання визначених цим Положенням завдань конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні голови конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні секретаря конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

18. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

19. Конкурс вважається закінченим із дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

 

Підготовка до проведення конкурсного відбору

20. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності Центру надання соціальних послуг;

найменування посади та умови оплати праці;

період подання (із зазначенням дат початку та закінчення) документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи;

вичерпний перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до претендента;

дата і місце проведення конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса фахівця, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

21. Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку 1 до Положення;

належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

довідку про відсутність судимості;

перспективний план розвитку Центру надання соціальних послуг.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Орган управління або інша уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає претенденту.

Строк приймання заяв не може перевищувати 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

22. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначених у пункті 21 цього Положення;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Орган управління не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених органом управління у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

23. Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

 

Проведення конкурсного відбору

24. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу, утворення та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті органу управління.

25. Переможець конкурсу визначається за результатами:

перевірки на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку Центру надання соціальних послуг, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

26. Орган управління зобов’язаний забезпечити відеофіксацію (за можливості - відеотрансляцію) конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням відеозапису на своєму офіційному веб-сайті протягом одного робочого дня з дати його проведення.

 

Оприлюднення результатів конкурсу

27. Рішення конкурсної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання протоколу її засідання.

28. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дати підписання протоколу її засідання оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті органу управління.

29. Рішення конкурсної комісії про визнання конкурсу таким, що не відбувся, приймається у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі;

недопущення до участі в конкурсі жодного кандидата;

невизначення жодного з кандидатів переможцем конкурсу.

У разі прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, протягом двох робочих днів приймається рішення про проведення повторного конкурсу.

30. На підставі рішення конкурсної комісії орган управління протягом 30 календарних днів призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним контрактзгідно з додатком 2 до Положення.

31. Рішення, прийняте за результатами конкурсу, може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

 

Додаток 1
до Положення

Голові конкурсної комісії ______________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

____________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ________________

____________________________________________,

____________________________________________,

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти _____________________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ____________________

________________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером _____________________________________________;

□ _________________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 

Додаток 2

до Положення

 

КОНТРАКТ

с. Дубриничі“____”_____________ року

 

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради, іменований далі - Орган управління, в особі начальника відділу __________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про відділ, затверджене _______,з однієї сторони та громадянин/ка _________, іменований далі – Директор комунального закладу “Центр надання соціальних послуг”, з другої сторони у відповідності до рекомендацій конкурсної комісії від _________ року  уклали цей контракт про таке, що гр. _____________________ призначається на посаду директора комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на термін з _________ по _________.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1.Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Директором та Органом управління.

     1.2. За цим Контрактом Директор зобов’язується здійснювати поточне керівництво закладом, забезпечувати його високопродуктивну діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за ним майном, а Орган управління зобов’язується створювати належні умови для організації праці Директора.

    1.3. Директор, який уклав цей Контракт, є уповноваженим представником  комунального закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків закладу, передбачених законодавством, Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

    1.4. Директор діє на засадах єдиноначальності.

    1.5. Директор підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Органу управління у межах, встановлених законодавством, Статутом та цим Контрактом.

   1.6. У період відпустки Директора, або його тимчасової відпустки з інших причин, обов’язки Директора виконує за наказом Органу управління інший працівник заклад. 

  1.7. При виконанні покладених на Директора обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями сільської ради, наказами Органу управління, прийнятими у межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом закладу.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

       2.1. Директор здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво закладом, організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом та цим Контрактом.

    2.2. Директор зобов’язується забезпечити ефективність використання майна, матеріальних цінностей, які закріплені за закладом.

     2.3 Директор подає Органу управління необхідні звіти про результати виконання показників, передбачених Контрактом за встановленими формами та у визначені терміни.

     У разі невиконання передбачених Контрактом показників Директор подає Органу управління разом зі звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

    2.4. Орган управління має право вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків в управлінні закладом та розпорядженням, закріпленим за ним майном.

2.5.Орган управління:

– надає інформацію на запити Директора;

  – організовує контроль за діяльністю закладу;

         – здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом майна;

        – укладає додаткові угоди до Контракту.

     Орган управління має право вимагати від Директора достроково припинення дії Контракту, якщо Директор допустив невиконання чи неналежне виконання обов’язків в управлінні закладом  та розпорядженні, закріпленим за ним майном. 

  2.6. Директор має право:

     – діяти від імені закладу, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах, організаціях;

     – укладати від імені закладу господарські та інші угоди;

     – видавати доручення;

     – у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази та давати вказівки, обов’язкові для всіх працівників закладу та контролює їх виконання;

    – здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям, відповідно до державних стандартів і нормативів;

   – призначає в установленому порядку та звільняє з посад працівників;

  – затверджує посадові інструкції;

  – затверджує правила внутрішнього розпорядку та контролює їх виконання;

    – вживає заходів для поліпшення умов праці, дотримання охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

   – вирішувати інші питання, віднесені Статутом закладу, Органом управління та цим Контрактом до компетенції Директора.

      2.7. Орган управління делегує  Директору повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення Колективного договору та укладення трудових договорів з працівниками закладу. Колективний договір повинен відповідати вимогам Закону України “Про колективні договори та угоди”.

Директор зобов’язаний вжити заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

       2.8. При укладання трудових договорів з працівниками, визначені і забезпечені  умов їх праці та відпочинку Директор керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом закладу, колективним договором

 

3.УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Директора закладу здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298“Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами), спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України № 308\519 від 05.10.2005 року “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення”, наказу Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення”, а також Колективним договором:

    – заробітна плата (посадовий оклад) – 18 тарифного розряду.

   – надбавка за вислугу років  у розмірі – 10 %

   – надбавка за складність та напруженість в роботі – 50% в межах фонду оплати праці

3.2 Преміювання Директора проводиться органом управління  в межах фонду оплати праці.

3.3. Виплата річних премій Директору  проводиться лише при наявності фонду заробітної плати.

     Умови підвищення, або зниження обумовленого розміру заробітної плати, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

   – у разі допущення Директором закладу недотримання умов Контракту, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому періоді, коли виявлено відповідне порушення.

  3.4. Директор визначає свій трудовий розпорядок, обов’язково погоджуючи його з Органом управління. Про тимчасову непрацездатність, згідно із відкритим листком непрацездатності Директор повідомляє Орган управління.

     3.5. Директору надається щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів. Оплата відпустки проводиться виходячи із його середньомісячного заробітку, обчисленогов порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Директору надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі ---------посадового окладу.

  3.6. Відпустка Директора обов’язково погоджується із Органом управління за 14 днів до відпустки.

  3.7. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Директора регулюється та здійснюється тільки згідно з законодавством України.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  4.1. Директор несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність за свої неправомірні дії або бездіяльність, які призвели, або могли призвести до збитків, втрати майна, загибелі людей, не ефективного ведення діяльності Закладу, тощо, згідно з чинним законодавством.

  4.2. Директор несе персональну відповідальність за:

  – своєчасність, достовірність ведення статистичної та іншої державної звітності, забезпечує збереження майна Закладу, яке знаходиться у його розпорядженні;

  – стан формування праці в Закладі;

 – якісний підбір, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

  4.3. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Контрактом.

  4.4. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 5.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту.

  5.2. Цей Контракт припиняється:

 а) після закінчення строку його дії;

 б) за згодою сторін;

 в) до закінчення строку дії Контракту, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього Контракту;

 г) інших підстав, передбачених законодавством та цим Контрактом;

 д) у разі смерті Директора.

  5.3. Директор може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний без попередження, з ініціативи Органу управління  до закінчення строку його дії:

 5.3.1.У випадку невиконання Директором обов’язку (обов’язків), покладених на нього цим Контрактом, та/або Статутом.

  5.3.2. У разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених Контрактом, у результаті чого для Установи настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачені штрафи і таке інше).

 5.3.3. У разі невиконання Установою зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання Установою зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи  недотримання  графіка погашення заборгованості із заробітної плати.

 5.3.4. У разі виникнення в Установі податкового боргу, окрім випадків, встановлених чинним законодавством.

 5.3.5. У разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника.

 5.3.6. За поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

  5.3.7. У разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості.

  5.3.8. У разі, коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості Установи, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації товарів (робіт, послуг) Установи.

 5.3.9. У разі невиконання розпоряджень та доручень Органу управління майном.

  5.3.10. У разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків Установи.

  5.3.11.У випадках виявлених (встановлених) контрольно-ревізійними органами порушень вимог чинного законодавства.

  5.3.12. У разі неподання Органу управління майном на затвердження річного фінансового плану Установи або в разі неподання квартальної, річної звітності про результати виконання показників.

  5.3.13.У разі порушення законодавства під час використання фінансових  ресурсів Установи, в тому числі при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

   5.3.14. Із інших підстав, передбачених чинним законодавством.

   5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення строку його дії:

   5.4.1. У випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за Контрактом, чи прийняття ним рішень, що обмежують, чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання у його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести, або вже призвело, до погіршення економічних результатів діяльності Установи.

   5.4.2.У випадку хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом.

 5.5. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:

 5.5.1. Виявлення порушень фінансово-господарської діяльності Установи (на підставі висновку перевірки контрольно-ревізійних органів).

 5.5.2.Настання нещасного випадку на виробництві, що призвело до каліцтва, або смерті;

  5.5.3. Якщо дія або бездіяльність Директора завдають шкоди майну комунальної власності сільської ради, закріпленому за Закладом;

  5.5.4. Із підстав, передбачених статтею 46 Кодексів законів  про працю України;

 5.5.5.Із інших підстав, передбачених чинним законодавством.

  5.6. Протягом трьох останніх місяців строку дії Контракту сторони можуть укласти угоду про продовження дії Контракту на новий строк. У випадку, якщо Директор протягом встановленого строку не звернувся до Органу управління  для продовження дії Контракту, Контракт вважається припиненим у зв’язку із закінченням строку його дії.

  5.7. У разі дострокового припинення Контракту, з незалежних від Директора причин, за рішенням Органу управління можуть встановлюватися додаткові гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

   5.8. Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачені законодавством, про це зазначається у  трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексів законів про працю України.

   5.9. Про наміри розірвати Контракт Директор повинен письмово попередити Орган управління  за два місяці до моменту подачі заяви.

   5.10. Умови цього Контракту можуть бути змінені лише за згодою сторін у письмовій формі.

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей Контракт діє з ___________ року по ________ року.

   6.2. Цей Контракт укладений українською мовою на ___ сторінках у двох примірниках, котрі мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

   6.3. Усі доповнення до цього Контракту є його невід’ємною  частиною та набувають сили, якщо вони виконані в письмовій формі, підписані сторонами та завірені печатками.

  6.4. Директор, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Органом управління відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей Закладу, наявних документів, справ і направляє відповідні матеріали до Органу управління.

   6.5. У випадку відсутності в Закладі особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки Директора,  Орган управління  визначає особу, якій передає на зберігання, на підставі інвентаризації та укладання акту приймання-передачі  (договору), матеріальні цінності Закладу, наявні документи та справи. До передачі на зберігання матеріальних цінностей Закладу, наявних документів та справ іншій особі Директор  залишається матеріально відповідальною особою Закладу.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

   7.1. Заклад  є для Директора основним місцем роботи.

   7.2. Трудова книжка Директора зберігається в Органі управління.

   7.3. Директор зобов’язується тримати в таємниці, крім випадків передбачених чинним законодавством України, протягом всього часу дії чинного Контракту та на протязі двох років після його розірвання відомості, які були ним отримані під час роботи в Закладі та являються його комерційною таємницею, а саме:

   – юридична, технічна та спеціальна  документація, в тому числі статистична інформація;

     – відомості, пов’язані з фінансовими операціями, як самогоЗакладу, так і її ділових партнерів;

    – відомості, пов’язані з діяльністю Закладу та її партнерів: наукові, технічні, юридичні, комерційні та інші розробки, а також відомості про персонал.

   7.4. Підписання цього Контракту є фактом офіційного підписання угоди про нерозголошення конфіденційності інформації та комерційної таємниці Закладу.

   7.5. Під час роботи Директора в Закладі, він не має права укладати будь-які трудові угоди (контракти) із іншими роботодавцями.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Заклад:

   Повна назва:Комунальний заклад“Центр надання соціальних послуг”Дубриницької сільської  ради Ужгородського району Закарпатської області;

   Адреса:вулиця Дружби, 5, с. Дубриничі, Ужгородський район, Закарпатська область;

8.2. Відомості про Директора:

П.І.П. : __________________________________________;

Домашня адреса: _________________________________;

Паспорт: серія - ____ № ______, виданий _______________ року __________________________________________________;

8.3. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва: Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області;

Адреса: вулиця Дружби, 5, село Дубриничі, Ужгородський район, Закарпатська область;

Розрахунковий рахунок:

  МФО банку:

  Ідентифікаційний код:

Начальник відділу: __________________________________

 

 

 

Від Органу управління:

Начальник відділу соціального

захисту населення та з питань

комунальної власності

Дубриницької сільської ради

____________________________

       (посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.        _______________ року

Від Комунальногозакладу Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.        _______________ року

 

 

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 913

Про затвердження Положення

 про філію опорного закладу

             Відповідно до частини 1 статті  59 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україніˮ, пункту 2 статті 66 Закону України „Про освітуˮ, пункту 6 статті 31, пункту 1 статті 32 Закону України „Про повну загальну середню освітуˮ, Положення про освітній округ і опорний заклад освіти в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, сільська рада

                                            ВИРІШИЛА:

             1.Затвердити Положення про філію опорного закладу – Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області:

     1.1.Положення про Пастілківську початкову школу – філію Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (додається).

                 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІЛІЮ ДУБРИНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

„ПАСТІЛКІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА”

І. Загальні положення

1.1.Філія Дубриницького ліцею Дубриницької сільськох ради Ужгородського району Закарпатської області „Пастілківська початкова школа” (далі – філія), створена рішенням сесії Дубриницької сільської ради  та  є  спільною комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області.

1.2.Філія Дубриницького ліцею Дубриницької сільськох ради Ужгородського району Закарпатської області Пастілківська початкова школа” є  відокремленим структурним   підрозділом Дубриницького ліцею Дубриницької сільськох ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – опорний заклад), йому підпорядкована, та  забезпечує реалізацію права громадян  на здобуття базової середньої освіти. 

1.3.Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Дубриницької сільської ради та голови Дубриницько-Малоберезнянської об’єднаної територіальної громади, наказами начальника органу управління освітою, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4.Філія не є юридичною особою і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад.

1.5.Головними завданнями філії є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи. 

1.6. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами базової середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів початкових класів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця   проживання (при потребі).

1.7.Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію відповідно до вимог законодавства.

1.8.Повне найменування: філія Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області „Пастілківська початкова школа”.   

1.9.Скорочене найменування: філія ОЗО „Пастілківська початкова школа”.   

1.10.Місцезнаходження: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Пастілки, вул. Шевченка, 13.

ІІ. Управління філією

2.1.Керівництво філією  здійснює завідувач філією. Завідувача та  заступника (заступників) призначає директор опорного закладу відповідно до законодавства та цього Положення. Завідувачем філії  може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в закладі освіти не менше 3 років.

Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу освіти.

2.2.Повноваження завідувача філії:

організовує освітній процес у філії;

діє від імені філії;

порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів (вихованців);

з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти, може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

контролює виконання навчальних планів та програм;

здійснює контроль за якістю роботи педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

щорічно звітує про результати роботи на зборах  колективу та перед керівництвом опорного закладу;

здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Завідувач зобов'язаний:

забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

2.3.Зарахування (переведення) здобувачів освіти до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

2.4.Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

2.5.Філія може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

2.6.При розмежуванні компетенції між опорним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

         фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

         узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

         розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

         зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного  закладу;

         участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

         надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 зі змінами 01 лютого 2018  № 90 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205” (далі – Типові штатні нормативи).

2.7.Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу освіти.

2.8.Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.

ІІІ. Освітній процес філії

3.1.Філія забезпечує здобуття базової середньої освіти.

3.2.Філія здійснює освітній процес в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я здобувачів освіти, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби здобувачів освіти у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня наступного року .

3.3.Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим положенням, Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

3.4 Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти.

3.5 Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу освіти.

3.6.Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу освіти.

3.7.Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу освіти.

3.8.Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом освіти.

3.9.Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

3.10.У філії можуть створюватися та діяти групи подовженого дня.

3.11.Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3.12.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається завідувачем філії, погоджується з директором опорного закладу відповідно до законодавства.

3.13.Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

3.14.У навчальних планах філій кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

3.15.Відвідування занять здобувачами освіти  є обов’язковим.

3.16.Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

3.17.Мова навчання здобувачів освіти в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

3.18.Виходячи із запитів здобувачів освіти і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткового провадження освітньої діяльності, у тому числі платного, затверджуються опорним закладом.

IV. Кадрове забезпечення філії

4.1.Педагогічні та інші  працівники приймаються на посаду  та звільняються з посади керівником опорного закладу.

Керівник опорного закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4.2.Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі освіти та філії (філіях).

4.3.Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу,  може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне – підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

4.4.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4.5.Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України „Про освіту” та „Про повну загальну середню освіту”.

4.6. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених

проведення наукової роботи;

участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

користування подовженою оплаченою відпусткою;

особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

4.7.Педагогічні працівники зобов'язані:

дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

виховувати у  учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико – культурного та природного середовища держави;

дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

4.8.Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

4.9. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

 

V.Матеріально-технічна база  та  фінансування філії

5.1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2.Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу освіти його засновником або уповноваженим ним органом.

5.3.Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

5.4.Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5.5.Майно опорного закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

5.6.Опорний заклад освіти та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

5.7.Філія є неприбутковим закладом освіти.

5.8.Не використані філією в поточному році бюджетні кошти не можуть бути вилучені, крім випадків передбачених законодавством України.

VІ. Контроль  за діяльністю  філії

6.1.Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

Порядок проведення педагогічних рад суб’єкту опорного закладу (філії), проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.

Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу.

VІI. Реорганізація або ліквідація філії

7.1.Зміна типу, ліквідація та реорганізація філії здійснюється за рішенням засновника або суду відповідно до чинного законодавства України.

7.2.При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із законодавством України про працю.

VIІI. Зміни та доповнення до Положення

8.1. Змін до Положення про філії вносяться Засновником за поданням органу управління освітою, відповідно до делегованих повноважень.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 914

 

 

Про затвердження статуту

Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради

Ужгородського району

Закарпатської області

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 4, пункту 26 частини другої статті 9, статей 14, 15, частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2 статті 66 Закону України «Про освіту», п.6 статті 31, п.1 статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про опорний заклад освіти в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, протоколу № 2 засідання конкурсної комісії  з проведення конкурсу з визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Дубриницької сільської ради від 30 червня 2020 року, рішення VIII сесії VIII скликання Дубриницької сільської ради № 709 від 26.08.2021 «Про створення опорного закладу загальної середньої освіти», сільська рада вирішила:

        

         1. Затвердити Статут Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області у новій редакції.

         2. Уповноважити керівника Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області провести державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно з чинним законодавством.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  заступника сільського голови Ладомиряк М.П.

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Х сесії сільської  ради  8  скликання

                                                                                   від 04.11.2021 року №914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ДУБРИНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубриничі

2021


І. Загальні положення

1.1.Повне найменування юридичної особи: Дубриницький ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Скорочене найменування –  Дубриницький ліцей.

1.2. Юридична адреса закладу освіти: 89210, Закарпатська область,                     с.  Дубриничі, вул. Центральна, буд.73.

1.3. Дубриницький ліцей має статус опорного закладу та 1 філію у своєму складі: 1 заклад середньої освіти І ступеня.

1.4. Засновником опорного закладу освіти є Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області (Код ЄДРПОУ – 04351179, місцезнаходження: 89210, Закарпатська область, с Дубриничі, вулиця Центральна, 44А)  (далі – Засновник). Дубриницький ліцей створений рішенням сесії Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Дубриницький ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області знаходиться у комунальній  власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Уповноваженим органом управління є відділ освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

1.5. Засновник затверджує Статут опорного закладу освіти, Положення про філію, вносить зміни в установчі документи відповідно до чинного законодавства.

1.6. Дубриницький ліцей  Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – опорний заклад) є юридичною особою, має  штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код, може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.

1.7. Філія опорного закладу – територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері початкової освіти, базової середньої освіти за місцем проживання.

Філія не є юридичною особою.

1.8. Дубриницький ліцей – заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів, що забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту, допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.9. Головною метою закладу є забезпечення:

всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

створення єдиного освітнього простору та безпечного середовища;

формування в учнів компетентностей, визначених Законом України „Про освіту” та державними стандартами;

раціонального та ефективного використання ресурсів.

1.10. Завданнями діяльності опорного закладу є:

 забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

забезпечення відповідності рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

створення єдиного освітнього простору, єдиної системи виховної роботи;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.11. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, чинними нормативно-правовими актами та власними установчими документами.

1.12. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.13. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Мовою освітнього процесу в закладі є українська мова.

1.15. Опорний  заклад має право:

проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;

розробляти на основі Типової власну освітню програму;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.16. Заклад зобов’язаний:

реалізовувати положення Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

задовольняти потреби громадян, відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечувати єдність навчання та виховання;

створювати науково-методичну і матеріально-технічну базу для організації та здійснення освітнього процесу;

проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

забезпечувати відповідність рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

забезпечувати добір і розстановку кадрів;

охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти, формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим органом управління.

1.17. Структурними підрозділами опорного закладу є:

 початкова школа, що забезпечує початкову освіту;

гімназія, що забезпечує базову середню освіту;

ліцей, що забезпечує профільну середню освіту;

філія, що забезпечує початкову  освіту.

1.18. В опорному  закладі створюються та функціонують для педагогічних працівників та його філії методичні об’єднання та інші форми методичної  роботи, що визначаються щорічно наказом керівника опорного закладу.

1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються штатним медичним працівником.

1.20. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.21. Опорний  заклад оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

1.22. Опорний  заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

 

II. Організація освітнього процесу

 

2.1. Опорний заклад проводить свою діяльність на трьох рівнях загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта) за умови наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому порядку.

2.2. Опорний заклад та його філії планують свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу загальної середньої освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи опорного закладу та його філій схвалюються педагогічною радою  та затверджуються керівником опорного закладу.

2.3. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах та класах філій досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6. Опорний заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною (очною (денною), заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) формами навчання.

2.7. На основі освітньої програми керівництво опорного закладу освіти розробляє навчальний план опорного закладу освіти та його філій згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти.

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.8. Зарахування учнів до опорного закладу та його філій здійснюється за наказом керівника опорного закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) відповідно до чинних нормативних документів.  

2.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

2.10. Опорний заклад  та його філії працюють за 5-денним робочим тижнем.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

2.12. Опорний заклад самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного закладу. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість навчального року має складати у 1 - 4 класах – не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах – не менше 890 навчальних годин, 10-12 класах – не менше 1110 навчальних годин.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.13. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою. 

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 

Режим роботи опорного закладу та його філії,  розклад навчальних занять затверджуються керівником опорного закладу.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.15.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем   відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних   вимог  з  урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.17. У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтвах) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.19. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня загальної середньої освіти, на підставі річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують документи про освіту.

2.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу освіти чи філій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.28. Опорний заклад освіти та філія можуть надавати платні освітні та інші послуги відповідно до  Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Опорний заклад освіти та його філія можуть надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Дубриницька сільська рада Ужгородського району закарпатської області.

2.29.Наповнюваність класів опорного закладу освіти не може перевищувати 30 учнів.

Наповнюваність класів філій опорного закладу освіти не може становити менше 5 осіб. У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за індивідуальною чи іншими формами навчання. Опорний заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

2.30. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника, в опорному закладі освіти та його філіях можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу освіти на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

2.31. Опорний заклад освіти приймає рішення про створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних/спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

2.32. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.33. Опорний заклад освіти забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

2.34.З метою забезпечення якості освіти в опорному закладі освіти розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної

діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;

створення в опорному закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами опорного закладу освіти.

2.35. Опорний заклад освіти здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу освіти та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за рахунок коштів засновника, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в опорному закладі та філіях є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;       

бібліотекарі;

практичні психологи;

соціальні педагоги;

асистенти учителів для дітей з особливими освітніми потребами;

батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора опорного закладу освіти та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор опорного закладу освіти.

3.2.Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні опорного закладу освіти та його філій мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;

участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти чи філії.

3.5. За досягнення у навчанні для учасників освітнього процесу закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Учням, які домоглися значних досягнень у навчанні, рішенням піклувальної ради опорного закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від добродійних фондів, товариств тощо.

3.6. Залучення учнів опорного закладу освіти та його філій під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України „Про освіту”.

3.7. Учні опорного закладу освіти чи філії залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до законодавства.

3.9.Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10. До педагогічної діяльності в опорному закладі освіти та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11.Заступники директора, завідувач філією, педагогічні та інші працівники опорного закладу та його філії призначаються на посаду та звільняється з посади директором опорного закладу освіти. Директор опорного закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України „Про повну загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами, рішеннями засновника.

Працівники адміністративно-господарського персоналу філій призначаються та звільняються директором опорного закладу за поданням завідувачів філій.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти та його філіях затверджується директором опорного закладу освіти.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Директор опорного закладу освіти призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за згодою.

3.15.  Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

та інші гарантії відповідно до чинного законодавства;

3.16. Педагогічні працівники опорного закладу та філії зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.17. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу.

3.18. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.19. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти та його філії затверджується директором опорного закладу освіти.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.20. В опорному закладі та його філії обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педпрацівників опорного закладу та його філій проводить атестаційна комісія першого рівня опорного закладу.

3.21. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.22. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу освіти;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.

нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

стежити за охайним виглядом дітей.

3.22. Органи місцевого самоврядування, на території яких перебуває опорний заклад освіти, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

IV. Управління опорним закладом 

4.1. Управління діяльністю опорного закладу та його філіями в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу здійснюється:

засновником опорного закладу – Дубриницькою сільською радою Ужгородського району Закарпатської області;

уповноваженим органом – відділом освіти культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, директором опорного закладу освіти;

колегіальним органом управління опорного закладу освіти (педагогічною радою);

піклувальною радою.

4.2. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність опорного закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник за поданням органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність опорного закладу освіти.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або піклувальній раді закладу освіти.

4.3.Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним опорного закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації опорного закладу освіти забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в опорному закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.4. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює директор і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу освіти.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України „Про освіту”, „Про повну  загальну середню освіту”. Керівництво філією здійснює завідувач філією.

4.5. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.6. Директор призначається  на  посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу засновником або органом управління.

Директор опорного закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у стосунках з іншими особами;

підписує  документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності опорного закладу освіти та його філій;

приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором, у тому числі розпоряджається в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

призначає, переводить та звільняє працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

визначає режим роботи закладу;

ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

приймає рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.7. Директор опорного  закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

виконувати  Закон України „Про освіту”, Закон України „Про повну  загальну середню освіту” та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність закладу;

розробити кошторис та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;

затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу освіти;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „Про доступ до публічної інформації” та „Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;

забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором  та трудовим договором.

здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу.

4.8. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України „Про освіту” та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

4.9. Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією, який призначається директором опорного закладу освіти.

Заступників завідувача філією призначає директор опорного закладу освіти.

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників опорного закладу освіти та його філій здійснює директор опорного закладу освіти.

4.10. В опорному  закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.  Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради.

4.11. Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку та річний план роботи закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;

схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.12. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

4.13. Органи самоврядування працівників закладу освіти

4.13.1. Основним органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Загальні збори трудового колективу закладу освіти скликаються не менш як один раз на рік, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються  колективним договором закладу.

4.13.2. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

правила внутрішнього трудового розпорядку;

склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;

проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.13.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

 4.13.4. Інтереси трудових колективів закладів освіти можуть представляти профспілкові комітети опорного закладу та філій.

Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за місяць до її проведення.

На загальних зборах має право бути присутнім кожен учасник освітнього процесу цього закладу освіти.

4.13.5. Загальні збори  колективу закладу освіти заслуховують звіт керівника закладу освіти та оцінюють його діяльність, і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

4.14.Учнівське самоврядування

4.14.1. З метою формування та розвитку громадянських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо у закладі освіти та філіях може діяти учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

4.14.2. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу, філії, закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні форми і назви.

4.14.3. Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.14.4. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.14.5. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти, та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

4.14.6. Органи учнівського самоврядування мають право:

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;

вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

4.14.7. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.14.8. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.14.9. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.15. Органи батьківського самоврядування закладу освіти.

4.15.1.Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) .

4.15.2.Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

4.15.3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.15.4.Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.15.5.Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.15.6.Адміністрація та працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.16.При опорному закладі за рішенням засновника створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

4.16.1.Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.16.2.Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.16.3.До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити учні та працівники цього закладу освіти.

4.16.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом.

4. 16.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з заступником і секретарем шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

        

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

5.2. Майно опорного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про створення, Статуту опорного закладу та укладених ним угод.

5.3. Опорний заклад та його філія відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстереньспортивної зали, бібліотеки, архіву,  комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Опорний навчальний заклад та його філія користуються земельними ділянками, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, господарські будівлі тощо.

5.4. Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Фінансування опорного закладу здійснюється засновником  відповідно до законодавства. 

6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4. Опорний заклад має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.

6.6.Штатні розписи опорного закладу освіти та його філій затверджуються директором опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

6.7.Звітність про діяльність опорного закладу та його філії встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво 

7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь опорного закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю опорного закладу  загальної середньої освіти

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту”.

 Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

8.2. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

8.3. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

8.5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

Заклади освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли інституційний аудит у плановому порядку.

8.6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

8.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.8. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України „Про освіту”.

8.9. Засновник закладу освіти або уповноважений орган:

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

ІХ. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу)

опорного закладу 

9.1.Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) опорного закладу приймається засновником у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2.При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) опорного закладу, його працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю та освіту.

9.3.При реорганізації чи ліквідації опорного закладу засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 915

 

Про оголошення аукціону з передачі

в оренду майна комунальної власності -

приміщення харчоблоку Чорноголівського

закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів,

площею 78,7 м.кв. що знаходиться за адресою:

Закарпатська обл., Ужгородський район,

с.Чорноголова, 324

        

             Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12-13, 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

        1. Оголосити аукціон з передачі в оренду приміщення харчоблоку Чорноголівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів площею 78,7 м.кв, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Чорноголова, 324.

         1.1. Затвердити умови оренди приміщення харчоблоку Чорноголівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів площею 78,7 м.кв, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Чорноголова, 324:

        -  стартова орендна плата – для аукціону становить 1% від ринкової вартості об’єкта оренди – 2026,93 без урахування ПДВ; 

-     крок аукціону – на рівні 1% стартової орендної плати -  20,27 грн.;

-     строк оренди – 5 років;

    -  встановити розмір гарантійного внеску для потенційного орендаря– відповідно до абзацу другого пункту 58 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна в розмірі 4053,86 грн.;

    - переможець аукціону відшкодовує орендодавцю витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди;

    -  встановити конкретне цільове призначення об’єкта оренди – надання послуг з гарячого харчування учнів закладу;

    - обмеження цільового використання об’єкта оренди - відповідно до п.29 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна нерухоме майно, майно, щодо якого відповідним представницьким органом місцевого самоврядування прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

          3. Відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності сільської ради (Луцяк В.І.) опублікувати дане рішення та оголошення про проведення  аукціону в електронній торгівельній системі у встановлений законодавством термін.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 916

 

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)  гр. Костик О.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Костик О.І., жит. с. Буківцьово, ***  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Костик Олені Іванівні, жит. с. Буківцьово, ***  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною  площею  до 0,2500 га., що розташована на території с. Буківцьово, б\н Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Костик Олені Іванівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 917

«Про відмову у наданні дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр. Терлецька А.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Терлецька А.П.,  жит. с. Дубриничі, вул. *****************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

1.Відмовити гр. Терлецькій Агнесі Петрівні, жит. с. Дубриничі, вул. ***********, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в с. Дубриничі, урочище «Дверник» за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що дана громадянка скористалась правом на безоплатне отримання земельної ділянки (п. 4 ст. 116 Земельного кодексу України).

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 918

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)  гр. Ковтан М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ковтан М.М., жит. с. Дубриничі,  вул. *************  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ковтану Михайлу Михайловичу, жит. с. Дубриничі,  вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною  площею  до 0,0800 га., що розташована на території с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 23  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ковтану Михайлу Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 919

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)  гр. Білак П.Ф.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Білака П.Ф., жит. с. Мирча, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Білаку Павлу Федоровичу, жит. с. Мирча, вул. *************  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною  площею  до 0,1500 га., що розташована на території с. Мирча, вул. Рибарська, 18  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Білаку Павлу Федоровичу  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 920

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Матьовка Д.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Матьовка Д.І., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Матьовці Домініці Іванівні, жит. с. Малий Березний, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею  2,0000 га в с. Малий Березний, ур. «Стрельбіще» (за рікою) Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Матьовці Домініці Іванівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 921

«Про надання дозволу на розробку технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) гр. Бемак Л.П.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Бемак Л.П., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Бемак Любові Петрівні (**********) жит. с. Малий Березний, вул. ***********,  щодо земельної ділянки в с. Малий Березний, вул. Рінянська, 7  Ужгородського району Закарпатської області орієнтовною площею до 0,2500 га.  

  2. Бемак Любові Петрівні матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 922

«Про внесення змін в рішення № 1128

 від 05.10.2020 року 43 сесії 7 скликання

Дубриницької сільської ради

Перечинського району

«Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  у власність для ведення особистого

селянського господарства гр. Павлюк М.В.»

       Розглянувши заяву гр. Павлюк М.В., жит. м. Ужгород, вул. ************* Закарпатської області, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Внести зміни в п. 1 рішення № 1128 від 05.10.2020 року 43 сесії  7 скликання Дубриницької сільської ради, Перечинського району «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства Павлюк М.В.»:

      Пункт 1. Павлюк Михайлу Валерійовичу (***********), жит. м. Ужгород, вул. ***********, Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3110 га в с. Дубриничі Ужгородського району Закарпатської області.

     2. Павлюк Михайлу Валерійовичу матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 923

«Про надання дозволу на розробку проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

із зміною цільового призначення для розміщення

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості

гр. Максимець М.В.»

        Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 20, 116, 118, 121, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Максимець М.В., жит. м. Ужгород, вул. ***********, Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

       1. Максимець Мирославі Василівні, жит. Ужгород, вул. ***********, Закарпатської області (************) - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею  0,3000 га (кадастровий номер: 2123281000:01:004:0023) в с. Дубриничі, вул. Центральна, 1г,  Ужгородського району Закарпатської області.

      2. Максимець Мирославі Василівні матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 924

«Про відмову у наданні дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для

 індивідуального садівництва

 гр. Данацко О.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Данацко О.Ю.,  жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

1.Відмовити гр. Данацко Олегу Юрійовичу, жит. с. Малий Березний, вул. ***************, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в с. Малий Березний, урочище «Монастирське» за межами населеного пункту, для індивідуального садівництва, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка належить до невитребуваних, нерозподілених земельних часток (паїв) колишнього КСГП «Агрофірма Верховина».

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія VIII скликання

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

04.11.2021                                         Дубриничі                                 №  925

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Саболчі М.Л. в  с. Дубриничі

 

       Розглянувши заяву Саболчі Марини Ладиславівни про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Дубриничі, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123281001:01:008:0009  площею 0,0341 га. розташовану за адресою: с. Дубриничі, вул. Шевченка Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів інвестора Саболчі Марини Ладиславівни.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 926

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Худа Т.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Худа Т.І.,  жит. с. Дубриничі, вул. *********** Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Худа Тетяні Іванівні (************) жит. с. Дубриничі, вул. ************,  щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Українська.ю 10, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га за кадастровим номером 2123281000:01:005:0122.

     2. Худа Тетяні Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Українська, 10  Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 927

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Мартюк Г.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Мартюка Г.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту с. Завосина гр. Мартюку Григорію Васильовичу (***********) жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Мартюку Григорію Васильовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту с. Завосина, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:005:0031).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 928

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Сумара Ж.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Сумари Ж.В., жит. м. Ужгород, вул. **************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га за межами населеного пункту с. Буківцьово гр. Сумарі Жанні В’ячеславівні (***********) жит. с м. Ужгород, вул. ************,  Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Сумарі Жанні В’ячеславівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га за межами населеного пункту с. Буківцьово,  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120880400:01:001:0051).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 929

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Чобонян О.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Чобонян О.В.,  с. Дубриничі, вул. ***************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0900 га в с. Дубриничі, урочище «Лазок» гр. Чобонян Ользі Володимирівні  жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Чобонян Ользі Володимирівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0900 га в с. Дубриничі, урочище «Лазок», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0124).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 930

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Томаш І.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Томаш І.І., жит.  с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Четверті» гр. Томаш Івану Івановичу  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Томаш Івану Івановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Четверті», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:001:0096).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 931

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Фірцак М.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Фірцак М.І.,  жит. с. Дубриничі, вул. *********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» гр. Фірцак Мар’яні Іванівні (************) жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Фірцак Мар’яні Іванівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:008:0043).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Х сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         04.11.2021                                        Дубриничі                                         № 932

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 гр. Дунич М.М.»

      Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186  Земельного Кодексу України, постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши та обговоривши заяву та подані матеріали гр. Дунич М.М., жит. с. Завосино, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,1200  га в с. Завосино, 1  гр. Дуничу Михайлу Миколайовичу (*************) жит. с. Завосино, **, Ужгородського району Закарпатської області.

     2. Дуничу Михайлу Миколайовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,1200 га в с. Завосино, 1, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:08:001:0041).

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР