Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Губкович В.С.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Губкович В.С., жит. с. Малий Березний, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Губкович Вікторію Сергіївну за  дитину: Губкович Романа Андрійовича, ********** року народження  з _______.2023 року по 31.12.2023  року на 50%,  у зв’язку з статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

20.12.2022                                         Дубриничі                                    № _____     Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

Центр первинної медико-санітарної допомоги

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за 2022 рік

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області за 2022 рік, що додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

            Додаток 1        
          до Положення про складання, затвердження та контролю   
          виконання фінансового плану підприємства    
                     
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"    
              Рішенням сесії    
              Дубриницької сільської    
              ради      
              "____" __________ 20__ р.  
                     
                     
              Проект      
              Попередній      
              Уточнений Х    
              Зміни      
              зробити позначку "Х"    
                     
                     
        Коди    
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дубриницької сільської ради Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480    
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150    
Територія Ужгородський район     за КОАТУУ 2123283001    
Орган державного управління          за СПОДУ      
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ      
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів     за  КВЕД   86.21    
Одиниця виміру, грн.          
Форма власності комунальна        
Середньооблікова кількість штатних працівників 23            
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул.Дружби,5          
Телефон               
Керівник Данилаш Василина Василівна            
    ЗВІТ                
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА     
за      2022    рік    
                грн.    
Найменування показника Код рядка  Факт з наростаючим підсумком з початку року Звітний період (квартал, рік)    
минулий рік поточний рік план  факт відхилення,+/- виконання,%    
1 2 3 4 5 6 7 8    
I. Фінансові результати    
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)     3916103 5217000 3916103 -1300897 75,1    
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100   3519804 4677000 3519804 -1157196 75,3    
Дохід з місцевого бюджету  110   396299 480000 396299 -83 701               82,6    
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 120   52855 60000 52855 -7 145               88,1    
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                         -      
Дохід від надання платних послуг 131                         -      
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 132   -   - - -    
Витрати        
Заробітна плата 200   2906987 2946000 2906987 -39 013               98,7    
Нарахування на оплату праці 210   606484 607000 606484 -516               99,9    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220   4560 15200 4560 -10 640  -     
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230   23667 64800 23667 -41 133                    -    
Відшкодування вартості пільгових ліків 231   52855 60000 52855 -7 145               88,1    
Витрати на службові відрядження 232   0 3000          
Продукти харчування 240   0            
Оплата послуг (крім комунальних) 250   37745 68000 37745 -30 255               55,5    
Видатки на паливо-мастильні матеріали 260   4953 30000 4953 -25 047               16,5    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270   230299 354000 230299 -123 701               65,1    
Оплата водопостачання та водовідведення 271   0     0      
Оплата електроенергії 272   230299 350000 230299 -119 701               65,8    
Оплата природного газу 273   0     0      
Оплата інших енергоносіїв 274   0     0      
Витрати на вивіз побутових відходів 275   0 4000 0 -4 000      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280   0     0      
Виплата пенсій і допомоги 290   0     0      
Інші виплати населенню 300   0     0      
Інші  поточні видатки 310   0     0      
Амортизація 320   960409 961000 960409 -591               99,9    
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 330   - - - - -    
  331                
Разом (сума рядків 200 - 330)     5058258 5109000 4827959 -281 041               94,5    
ІІ. Елементи операційних витрат    
Матеріальні затрати 400   316334 524000 316334 -207 666               60,4    
Витрати на оплату праці 410   2906987 2946000 2906987 -39 013               98,7    
Відрахування на соціальні заходи 420   606484 607000 606484 -516               99,9    
Амортизація 430   960409 961000 960409 -591               99,9    
Інші операційні витрати 440   37745 71000 37745 -33 255               53,2    
Разом (сума рядків 400 - 440) 450   4827959 5109000 4827959 -281 041               94,5    
ІІІ. Інвестиційна діяльність    
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   103607 108000 103607 -4 393      
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501   0     0      
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510               - 103607 108000 103607 -4 393      
капітальне будівництво 511                
придбання (виготовлення) основних засобів  512   103607 108000 103607 -4 393      
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513   0     0      
придбання (створення) нематеріальних активів 514                
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                
капітальний ремонт 516                      -            
ІV. Фінансова діяльність    
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600               -                    -                    -                     -                 -                    -    
кредити  601                      -            
позики 602                      -            
депозити 603                      -            
Інші надходження (розшифрувати) 610                      -            
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620               -                    -                    -                     -                 -                    -    
кредити  621                      -            
позики 622                      -            
депозити 623                      -            
Інші витрати (розшифрувати) 630                      -            
Усього доходів 700   499906 5217000 3968958 -1 248 042 76,1    
Усього витрат 800   4931566 5217000 4931566 -285 434 94,5    
Нерозподілені доходи 850                      -  -   -       
V. Додаткова інформація   на 01.01 на 01.01 на 31.12  на 31.12     
Штатна чисельність працівників 900   33,75 33,75 33,75 33,75    
Первісна вартість основних засобів 910   19 564 087,38 19 564 087,38 19 916 372,86 19 916 372,86    
Податкова заборгованість 920    -   -   -   -     
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930    -   -   -   -     
                     
                     
Директор                                                          _________________________   В.В.Данилаш    
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)        
                     

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Капраль В.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Капраль В.В., жит. с. Малий Березний, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дітей в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Капраль Василя Васильовича за  дітей: Капраль Артемій Васильович, ***********  року народження та Капраль Арсеній Васильович, ************* року народження   з _______.2023 року по 31.12.2023  року на 100%,  у зв’язку з статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Кирлик Х.Є.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Кирлик Х.Є., жит. с. Малий Березний, вул. ************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Кирлик Христину Євгенівну  за  дитину: Кирлик Алісу Юріївну, *********** року народження  з _______.2023 року по 31.12.2023  року на 100%,  у зв’язку з тим, що батько дитини має статус учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                        №  ____

Про затвердження базової мережі  

закладів культури місцевого рівня

Дубриницької сільської ради

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 22, 23 Закону України “Про культуру”, враховуючи листи Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.02.2023 № 06/12/1136-23 “Щодо погодження ліквідації бібліотек”, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти від 27.12.2022 № 1.2/1117/2.4/2-22 “Щодо виключення клубного закладу з базової мережі закладів культури”, від 15.02.2023 №1.2/160/2.3/2-23 “Щодо погодження виключення закладу з базової мережі закладів культури місцевого рівня”,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити базову мережу закладів культури місцевого рівня Дубриницької сільської ради згідно з додатком (додається).

2. Відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та  спорту Дубриницької сільської  ради (Ладані В.О.), керівникам комунальних закладів Дубриницької сільської ради: “Центр культури і дозвілля” (Магада Л.Ю.) та “Публічна бібліотека” (Томаш О.А.) здійснити необхідні заходи  щодо включення закладів культури  Дубриницької сільської ради до базової мережі згідно з вимогами чинного законодавства в новій редакції.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

 

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

Додаток 1

                                                                                                                                                      до рішення _ сесії VIII скликання

                                                                                                                                              Дубриницької сільської ради

                                                                                                                                                 від ___________2023 р. № ___

Перелік закладів культури базової мережі місцевого рівня

Дубриницької сільської ради

№ п/п

Найменування 
закладу 
культури

Код згідно ЄДРПОУ

Дата реєстрації 

Засновник (засновники)

Форма власності та

організаційно-правова форма

Місце знаходження

Тип закладу культури

Клубні заклади

1.

Комунальний заклад “Центр культури і дозвілля Дубри-ницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області”

44043965

11.02.2021

Дубриницька сільська рада

Комунальна

89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул.Центральна, 108

Комунальний заклад

1.1

Сільський клуб села Дубриничі

       

с. Дубриничі,

вул.. Центральна, 108

Клуб

 

1.2

Сільський клуб села Пастілки

       

с. Пастілки,

вул. Шевченка,2

Клуб

1.3

Сільський клуб села Новоселиця

       

с. Новоселиця, 107

Клуб

1.4

Сільський будинок культури села Малий Березний

       

с. Малий Березний, вул... Центральна, 100

Будинок культури

1.5

Сільський будинок культури села Чорноголова

       

с. Чорноголова, вул. Центральна, 326

Будинок культури

1.6

Сільський клуб села Мирча

       

с. Мирча,

вул. Шевченка, 46

Клуб

1.7

Сільський клуб села Завосино

       

с. Завосино, 14

Клуб

1.8

Сільський клуб села Смереково

       

с. Смереково,

вул. В.Мореки, 100

Клуб

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Лешанич В.О.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Лешанича В.О., жит. смт. Дробишеве, вул. ***********  Краматорського району Донецької області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Лешанича Віктора Олексійовича за  дитину: Лешанич Ангеліну Вікторівну, ********* року народження  з _______.2023 року по 31.12.2023  року на 100%,  у зв’язку з статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

Про звільнення від орендної плати

за договором оренди нерухомого майна,

що належить до комунальної власності

        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного і комунального майна” , беручи до уваги, що на території України у зв’язку з повномасштабною агресією  Російської  Федерації Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 №2102-IX “Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 №2119-IX, Указом від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 №2212-IX, Указом від 17.05.2022 №341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 №2263-IX, Указом від 12.08.2022 №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 №2500-1Х, Указом від 7.11.2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 року № 2738-ІХ,  Указом від 06.02.2023 року №58/2023 введено воєнний стан, керуючись пунктом 129-1 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, запровадженням в навчальному закладі карантинних обмежень, пов’язаних із спалахом епідемії СОVІD-19, розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Чургович Марії Олексіївни від 02.03.2023 року та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада:

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити фізичну особу-підприємця Чургович Марію Олексіївну, код 2726012649 від орендної плати за договором оренди №5 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 18.01.2022 року щодо оренди приміщення харчоблоку Чорноголівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів площею 78,7 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Чорноголова, 324 на період з 18.01.2022 року до скасування або припинення воєнного стану та один місяць після його скасування/припинення у зв’язку з неможливістю використання орендованого майна за призначенням через запровадження карантинних обмежень, а також обмежень пов’язаних з введенням військового стану.

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов Лавер

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

____.2023                                         Дубриничі                                          №  ____

 

Про передачу в оперативне управління

відділу соціального захисту населення та з

питань комунальної власності

Дубриницької сільської ради

транспортного засобу        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного виконання покладених на відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради повноважень у сфері соціального захисту населення та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Передати в оперативне управління  відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області з правом балансоутримувача транспортний засіб (легковий автомобіль) марки ЗАЗ-DAEWOO LANOS, реєстраційний номер АО5639НВ, 2008 року випуску, тип - легковий СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) Y6DTF69YP80171174, колір сірий.

         2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з передачею вказаного майна.

         3. Начальнику відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Луцяк В.І. забезпечити належне утримання і обслуговування переданого транспортного засобу.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                             №  ____

Про внесення змін та доповнень

до переліку обєктів нерухомого майна

комунальної власності

Дубриницької сільської ради

        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни та доповнення до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дубриницької сільської ради станом на 01.04.2021 року, затвердженого рішенням Дубриницької сільської ради від 20.04.2021 року №359 “Про затвердження  переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Дубриницької сільської ради” із змінами, внесеними рішенням Дубриницької сільської ради від 20.12.2022 року №1220, доповнивши його рядками №34, 35 такого змісту:

№ п/п

Назва об’єкта

Місцезнаходження об’єкта

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна

Загальна площа,

м.кв.

34.

Будівля амбулаторії

с.Чорноголова, 302

2589493221100

235,29

35

Будівля амбулаторії

с.Малий Березний, вул.Центральна, 100 Б

2589527421100

158,9

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

 

 

Сільський голова                                                                     Любов  Лавер

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ 

                                  

____.2023                                         Дубриничі                                          №  ____

Про затвердження Програми здійснення

компенсації частини вартості придбаних

суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення   на 2023 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України: «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», з метою підтримки суб’єктів господарювання та збереження робочих місць у період «блекауту» в рамках реалізації заходів «Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2020 №43 (у редакції розпорядження обласної військової адміністрації від 10.01.2023 №33) передбачено у 2023 році здійснення компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів обласного бюджету та спів фінансування з бюджетів територіальних громад, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму здійснення компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік (далі – Програма), що додається.
 • Дубриницькій сільській раді:

2.1. Забезпечити організаційне виконання Програми.

2.2. При внесенні змін до сільського бюджету на  2023 рік  передбачити видатки на фінансування заходів Програми у межах фінансових можливостей бюджету.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

 

програма здійснення компенсації частини вартості придбаних СУБ’ЄКТАМИ господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 2023 рік

  

І. Загальна характеристика Програми

Збройна агресія російської федерації проти України, зокрема обстріли критичної інфраструктури,  призвели до серйозних пошкоджень енергетичних об’єктів, що унеможливлює повноцінне постачання електроенергії споживачам.  Саме тому на сьогодні є актуальним питання забезпечення безперебійної роботи суб’єктів господарювання та зниження фінансового навантаження шляхом компенсації частини придбаних ними альтернативних джерел енергозабезпечення.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Енергетична криза з аварійними відключеннями електропостачання, яка є наслідком обстрілів енергетичної інфраструктури України негативно позначилася на діяльності підприємств та підприємців, які здійснюють діяльність на території територіальної громади. Як наслідок на сьогодні гостро настало питання забезпечення безперебійної роботи суб’єктів господарювання.

         Зважаючи на невизначеність тривалості воєнного стану в Україні, розв’язати існуючу проблему можливо шляхом розроблення та реалізації Програми.       

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є підтримка суб’єктів господарювання та збереження робочих місць в період „блекауту” шляхом надання компенсації за рахунок коштів місцевих бюджетів частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення.

IV. Шляхи виконання Програми та строки виконання Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3 до Програми.

        Реалізація Програми здійснюватиметься протягом 2023 року.

 

 

 

V. Завдання Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є розв’язання проблеми підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території територіальної громади шляхом компенсації за рахунок коштів місцевих бюджетів частини вартості придбаних  альтернативних джерел енергозабезпечення.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію і контроль за ходом виконання Програми покладається на Дубриницьку сільську раду.

Відповідальність за виконання заходів Програми несуть виконавці.

                                   

                                                                                                  Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми здійснення компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення  на 2023 рік

Підстава для розроблення Програми

Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про правовий режим воєнного стану”, указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022  „Про введення воєнного стану” (зі змінами)

Розробник Програми

Дубриницька сільська рада

Відповідальні виконавці та розпорядники коштів Програми

Дубриницька сільська рада, департамент економічного та регіонального розвитку обласної військової адміністрації – обласної державної адміністрації (за згодою)

Термін реалізації Програми

2023 рік

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади, обласний бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

180,0 т.грн.

                                                                                                     Додаток 2

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми здійснення компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення  на 2023 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання програми

Етапи виконання

програми

Усього витрат для виконання програми,

(тис. гривень)

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

 

180,0

обласний бюджет

2023 рік

 

бюджет територіальної громади

2023 рік

108,0

 

Додаток 3

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

виконання Програми здійснення компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення  на 2023 рік

№ з/п

Зміст заходу

Виконавці

Строк виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування     (тис. грн)

Очікуваний результат та результативні показники виконання завдань

 

2023 рік

 

1

Компенсація частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів

Дубриницька сільська рада

2023 рік

РАЗОМ:

180,0

Надання протягом дії Програми компенсації суб’єктам господарювання частини вартості придбаних альтер-нативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів

у тому числі: обласний бюджет

 

бюджет територіальної громади

108,0

 

ВСЬОГО

     

108,0

 

 

                                                                                                   ПРОЄКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

____ сесія VIII скликання

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_________ 2023 року                        Дубриничі                                 №  ______

 

Про утворення бібліотечного пункту в приміщенні Дубриницького ліцею за адресою: с. Дубриничі, вул. Центравльна, 73, Ужгородського району, Закарпатської області, та припинення діяльності бібліотеки – Берег

за адресою: с. Дубриничі, вул. Берег, 60, Ужгородського району Закарпатської області

Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 32 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 15 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, п. 2 статті 22 Закону України  “Про культуру”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 72 “Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”, враховуючи лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.02.2023 № 06/12/1136-23 “Щодо погодження ліквідації бібліотек”, з метою оптимізації, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення мережі бібліотек, що функціонують на території Дубриницької сільської ради, формування нового культурно-мистецького середовища, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити бібліотечний пункт в приміщенні Дубриницького ліцею за адресою: с. Дубриничі, вул. Центральна, 73 Ужгородського району, Закарпатської області.

2. Припинити діяльність бібліотеки – Берег за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район с. Дубриничі, вул. Берег, 60.

3. Клопотати перед:

3.1. Міністерством культури та інформаційної політики України щодо погодження припинення  діяльності  бібліотеки – Берег за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район с. Дубриничі, вул. Берег, 60.

3.2. Перед Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти щодо погодження виключення з місцевої базової мережі закладів культури Дубриницької сільської ради.

4. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради підготувати пакет документів для погодження Міністерством культури та інформаційної політики України припинення діяльності бібліотеки - Берег  щодо:

- причини необхідності і доцільності припинення діяльності бібліотек;

- дотримання вимог, визначених Державним стандартом надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами державної та комунальної форм власності, затвердженого наказом Міністерства культури України від 15 жовтня 2013 р. № 983, та Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 72;

- кількість штатних одиниць, які зберігаються та/або скорочуються;

- передачу майна, в тому числі бібліотечних фондів;

- інформація про заклад, на базі якого будуть надаватися відповідні послуги жителям населеного пункту, де припиняється діяльність бібліотек-філій;

- відстань від центрів населених пункту, де буде припинено діяльність бібліотеки, до закладу на базі якого будуть обслуговуватися жителі населеного пункту;

- контакти відповідальної особи, з якою Міністерство культури України може зв’язатись для уточнення деталей та прийняття виваженого рішення.

5. Бібліотечні фонди, що рахуються  за бібліотекою - Берег в кількості 4633 примірники на суму 19147,22 грн. передати бібліотечному пункту, що утворився в приміщенні Дубриницького ліцею.

     6. Відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради:

6.1. Здійснити передачу бібліотечного фонду та облік згідно чинного законодавства.

6.2. Вирішити питання призначення бібліотекара в бібліотечний пункт, що утворився.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                                                                проект

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                        №  ____

 

„Про затвердження фінансового звіту

Дубриницької сільської ради за   2022  рік”

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію голови сільської ради Лавер Л.І. про фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за   2022 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за 2022 рік (Звіт додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Любов ЛАВЕР

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

про виконання  бюджету

Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

                                                  за  2022 рік

     Доходи

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади за   2022 рік надійшло 27 063,0  тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 106,7 відсотка до бюджетного призначення. 

Податкові надходження складають 27 063,0 тис.грн., що становить 106,7 відсотка від усіх власних надходжень до бюджету.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає податок  на доходи фізичних осіб за звітний період до бюджету ТГ надійшло 13 856,6 тис.грн. цього податку (120,4 відсотка до плану),   рентна плата та плата за використання інших ресурсів 1 253,0 тис.грн. цього податку (89,5 відсотка до плану). Земельний податок з юридичних осіб, за звітний період до бюджету ТГ надійшло 3899,7 тис.грн. цього податку (97,4 відсотка до плану).

    Збільшилися   надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Загальна сума цих надходжень станом на 30.12.2022 року склала 1 164,6 тис.грн, цього податку (166,3 до відсотка плану).

Вагомим джерелом бюджету ТГ є податок на майно, сума надходжень якого у звітному періоді становить 6 805,6 тис.грн., або 93,9 відсотка до запланованих показників.

 За звітний період до бюджету ТГ надійшло 2 809,8 тис.грн. єдиного податку (100,2 відсотка до плану).

Неподаткових надходжень  до бюджету надійшло  163,4 тис.грн. Зокрема 157,7 тис.грн - адміністративні збори та платежі. Плати за надання адміністративних послуг – 45,0 тис.грн., надходження коштів від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами – 112,1 тис.грн.,

               До спеціального фонду бюджету надійшло 1207,0 тис.грн., що становить  310,7 відсотка до затверджених показників на рік. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 229,6 відсотків, яких надійшло відповідно 757,7 тис.грн. Крім того, надійшло 4 547 грн. екологічного податку та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності  надійшло в  сумі 230,6 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За   2022 рік з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 36 403,3 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100 відсотка до призначення, в тому числі:

 • базової дотації -  10 130,2 тис.грн., що складає 100 відсотків;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 319,8 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

 • освітньої субвенції – 24 852,1 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;
 • дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 191,3 тис.грн., що складає 100 відсотків;

-  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 101,2 тис.грн.

Видатки

На видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади за    2022 рік (враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 57 086,7 тис.гривень. До затверджених показників на звітний період з урахуванням  виконання бюджету ТГ за видатками склало 86,3 відсотка.

Протягом звітного періоду фінансування освіти профінансовано на 94,4 відсотка, соціальний захист населення – 93,7 На фінансування вищезгаданих галузей спрямовано 43 483,5 тис.грн.

Ключовим питанням виконання видаткової частини бюджету ТГ були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, здійснення виплат соціального спрямування.

Заробітна плата з нарахуваннями займає 86,4 відсотка у видатках загального фонду бюджету ТГ. У цілому по бюджету протягом звітного                                                          

періоду на оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями використано 52 422,0 тис.гривень.

Із загального фонду бюджету ТГ видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 2 757,6 тис.грн., товари та послуги – 3 975,5 тис.грн., з них продукти харчування – 224,5 тис.грн.,  поточні трансферти –  453,2 тис.гривень, соціальне забезпечення – 234,8 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування   2022  рік по загальному фонду використано 12 662,8 тис.грн.

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на зарплату становлять – 11 511,8 тис.грн.

На оплату енергоносіїв по установах органів місцевого самоврядування спрямовано 1 150,0 тис.грн., касові в сумі 370,6 тис.грн.

По інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

                                                          Освіта

На утримання установ освіти за   2022 рік  використано 40 509,1 тис.грн. загального фонду  сільського бюджету та  823,8 тис.грн. спеціального фонду.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти по загальному фонду використано 37 354,8 тис.грн.

Видатки на оплату енергоносіїв по загальному фонду по установах освіти склали 2383,4 тис.грн.

По  інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За   2022 рік  видатки на соціальний захист населення   які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги витрачено 231,1  грн.                            

Житлово-комунальне господарство

На житлово - комунальне господарство у звітному періоді використано коштів по загальному фонду у сумі 371,4 тис.грн. 

На оплату вуличного освітлення по населених пунктах використано коштів в сумі 288,2 тис.грн.

На благоустрій  населених пунктів ТГ у звітному періоді по загальному фонду витрачено 83,3 тис.грн.  на оплату послуг (крім комунальних) .

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікація та інформатика

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по загальному фонду використано коштів у сумі   49,5 тис.грн. за очистку  снігу в зимовий період.

Кредиторська і дебіторська заборгованість

 

       Станом на 31.12.2022 року дебіторської та кредиторської  заборгованості по загальному - 25,3 тис.грн. та спеціальному фонду – 55,4 тис.грн.

 

Фінансування бюджету

Залишки коштів загального фонду бюджету ТГ на початок 2022 року складали  8 742,9 тис. гривень.

Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі  63 466,3 тис.грн., проведено видатків – 57 086,7 тис.грн.

По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок року складали 363,8 тис.грн., надійшло доходів до спеціального фонду в сумі 1 207,0 тис.грн. , проведено видатків – 969,6 тис.грн.

                            

Начальник фінансового відділу                                                 Мирослава РАЦ

 

 

 

 

 

                                       УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ сесія

VIII  скликання

                                               ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №

____________                                                                                        с.Дубриничі

 

Про внесення змін до структури  

та штатної чисельності виконкому

Дубриницької сільської ради та структурних

підрозділів Дубриницької сільської ради

З метою удосконалення структури виконавчих органів Дубриницької сільської ради, забезпечення належного функціонування структурних підрозділів, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», керуючись ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1 сесії (2 пленарне засідання) VIII  скликання Дубриницької сільської ради від 22 грудня 2020 року №29, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до структури та штатного розпису виконавчого комітету Дубриницької сільської ради та структурних підрозділів Дубриницької сільської ради:

1.1. Додати в штатну чисельність Дубриницької сільської ради відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи із трьома штатними одиницями:

- начальник відділу;

- головний спеціаліст;

- інспектор з військового обліку.

1.2. Вивести із штатної чисельності відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення виконкому Дубриницької сільської ради:

 • інспектора з військового обліку.

1.3. Ввести в штатну чисельність відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення виконкому Дубриницької сільської ради посаду:

 - головний спеціаліст – 2 штатні одиниці.

1.4. Ввести в штатну чисельність відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради посаду:

  - заступник начальника відділу.

1.5. Ліквідувати загальний відділ виконавчого комітету Дубриницької сільської ради.

 • Відділам виконкому Дубриницької сільської ради, а саме відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Шелемон М.В.), відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення (Прокопець В.В.) привести структуру, штатні розписи у відповідність з цим рішенням.
 • Ввести в дію оновлену структуру та штатні розписи з 20 березня 2023 року.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій сільської ради (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          Додаток 1 до

                         рішення Дубриницбкої

                         сільської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                         №________від ______року

 

СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники, які виконують функції обслуговування

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.

Сільський голова

1

 

2.

Секретар сільської ради

1

 

3.

Перший заступник сільського голови

1

 

4.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

1

 

5.

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету сільської ради)

1

 

6.

Староста

4

 

ВСЬОГО

9

 

ВІДДІЛИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст  

2

 

3.

Архіваріус

 

1

ВСЬОГО

3

1

             

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

  ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Інспектор по контролю за благоустроєм

 

2

ВСЬОГО

1

2

    ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1.

Начальник центру - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

1

 

2.

Адміністратор

2

 

3.

Спеціаліст

 

3

ВСЬОГО

3

3

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

 

2.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

3.

Секретар-діловод

 

1

ВСЬОГО

2

1

ВІДДІЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

3.

Інспектор з військового обліку

 

1

ВСЬОГО

2

1

               

ВСЬОГО

 

22

8

Секретар ради                                                                        Марина МИЦОДА

                                                               

                      Додаток 2 до                                                                                           

                         рішення Дубриницбкої

                         сільської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                         №________від ______року

 

САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Заступник начальника відділу

1

 

3.

Головний спеціаліст із загальної середньої та дошкільної освіти

1

 

4.

Головний спеціаліст з питань культури, туризму, молоді і спорту

1

 

5.

Головний бухгалтер

1

 

6.

Спеціаліст-бухгалтер

 

2

7.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

8.

Головний спеціаліст  з питань сім’ї, дітей та молоді

1

 

ВСЬОГО

7

2

      ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний бухгалтер

1

 

ВСЬОГО

2

 
               

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1.

Начальник  служби

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення

1

 

3.

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

 

5.

Прибиральник службових приміщень

 

1,25

6.

Водій

 

2

7.

Опалювач

 

1,5

8.

Технічний працівник

 

6,5

ВСЬОГО

3

11,25

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

1.

Директор

 

1

2.

Фахівець із соціальної роботи

 

1

3

Соціальний робітник

 

3

ВСЬОГО

 

5

ВСЬОГО

14

 16,25

               

Секретар ради                                                                        Марина МИЦОДА

 

                                   

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                          №  ____

Про затвердження Програми для кривдників

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», наказу Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників», з метою забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища в межах території Дубриницької сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

        1. Затвердити Програму для кривдників (додається).

        2. Структурним підрозділам Дубриницької сільської ради, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі забезпечити реалізацію заходів цієї Програми, організацію проходження кривдниками корекційних програм згідно з вимогами чинного законодавства.

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

 

 

Сільський голова                                                           Любов ЛАВЕР

 

Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Дубриницька сільська рада

2

Розробники Програми

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради

3

Співрозробники програми

Служба у справах дітей Дубриницької сільської ради

4

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Дубриницької сільської ради, відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності, відділ освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, Служба у справах дітей Дубриницької сільської ради, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради, старости сіл

5

Учасники програми

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності, відділ освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, Служба у справах дітей Дубриницької сільської ради, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, фізичні особи-підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги (за їх згодою), відповідно до законодавства, постраждалі особи, кривдники

6

Контроль за виконанням

Контроль за виконанням Програми покладається постійну комісію Дубриницької сільської ради питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

Додаток до рішення 

 від ____________ № ______

 

Програма для кривдників

I. Загальні положення

1. Цією  програмою передбачено комплекс заходів за результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. Програма розроблена на основі Типової програми, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року №1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників».

2. У цій  програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», інших нормативно-правових актах.

3. Мета цієї  програми - корекція агресивної поведінки кривдників, формування соціально прийнятних норм, гуманістичних цінностей і ненасильницької поведінки.

4. Завданнями цієї  програми є:

формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки та її наслідків для себе та членів сім’ї;

формування усвідомлення кривдником того, що домашнє насильство - це порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства;

сприяння зміні насильницької поведінки кривдника;

формування у кривдника нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках;

сприяння засвоєнню кривдниками моделі сімейного життя на засадах гендерної рівності, взаєморозуміння, взаємоповаги і дотримання прав усіх членів родини;

сприяння оволодінню кривдниками навичок безконфліктного спілкування, ефективної комунікації.

5. Організацію та виконання цієї  програми, її проходження кривдниками забезпечують  в територіальній громаді суб’єкти, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Суб’єктами, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству в територіальній громаді є: виконавчий комітет Дубриницької сільської ради (як орган опіки та піклування), відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради, відділ освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, Служба у справах дітей Дубриницької сільської ради, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради, старости сіл. Суб’єкти, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, можуть залучати до виконання цієї  програми підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, фізичних осіб - підприємців, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги (за їх згодою), відповідно до законодавства.

6. Цю програму реалізують фахівці, які мають фахову вищу освіту (в тому числі психолог, психотерапевт, психіатр) та пройшли відповідне спеціалізоване навчання з проведення програм для кривдників, представляють суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі або залучені та проводять програму для кривдників на замовлення суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7. Кривдника може бути направлено на проходження цієї  програми на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду.

Також кривдник може брати участь у цій  програмі за власною ініціативою.

8. Заходи з організації та забезпечення проходження цієї  програми кривдниками проводяться на підставі інформації, отриманої відповідно до законодавства від уповноваженого підрозділу органу Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Інформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про ухвалення рішення суду про направлення кривдника на проходження програми для кривдників здійснюється відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

9. У разі неприбуття кривдника для проходження цієї  програми або ухилення від її проходження без поважних причин суб’єкти, відповідальні за її виконання, повідомляють про це письмово протягом трьох робочих днів уповноважений підрозділ органу Національної поліції для вжиття відповідних заходів.

10. У цій  програмі може взяти участь особа, яка належить до групи ризику щодо вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

II. Методологічні засади

1. Цю  програму розроблено на засадах когнітивної психології. Такий підхід широко застосовується в роботі з цільовою групою, він дає змогу не тільки корегувати поведінку особи, яка вчинила домашнє насильство, а й формувати в неї гуманістичні цінності.

2. Когнітивні методики спрямовані на досягнення довгострокових і тривалих позитивних результатів через зміну переконань особи, мотивів поведінки, розв’язання її психосоціальних проблем.

3. Робота із кривдником спрямовується на зміну дезадаптивних переконань особи, корекцію когнітивних помилок, зміну дисфункціональної поведінки завдяки усвідомленню особою впливу думок на емоції та поведінку людини, через розвиток здатності людини виявляти та усвідомлювати свої негативні автоматичні думки, керувати ними, розуміти їх наслідки, виявляти свої когнітивні помилки і долати їх.

4. Цією  програмою передбачається комплексний підхід до проведення корекційної роботи з особами, які вчинили домашнє насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення.

Характеристика цієї  програми:

цільова група - кривдники;

кількість діагностичних занять - 6 сесій;

кількість групових занять - 18 сесій;

кількість індивідуальних занять - 14 сесій.

Форми роботи та тривалість цієї  програми:

діагностування - тривалість - 6 сесій, 1 сесія - 1 година;

до проведення діагностики залучаються лікарі-психіатри (за згодою);

індивідуальна робота - тривалість - 14 год 30 хв, 1 сесія - 1 год; до індивідуальної роботи входить мотиваційна бесіда - 1 сесія тривалістю 1 год 30 хв;

групова робота - загальна тривалість - 30 год. Заняття складається з 1-2 сесій, тривалість 1 сесії - 1 год 20 хв, із перервою між сесіями - 10 хв. За відсутності можливості проводити довготривалі заняття, кожна сесія може проводитися під час окремої зустрічі;

періодичність - не рідше ніж один раз на тиждень.

Фахівцями, що реалізують цю програму, можуть бути практичний психолог, психотерапевт, психіатр, які пройшли спеціальну підготовку, перепідготовку, курси підвищення кваліфікації та представляють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

5. Фахівці, які реалізують цю  програму, повинні керуватися такими принципами:

конфіденційності та захисту персональних даних відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних». Цей принцип полягає в гарантуванні збереження особистої інформації та нерозголошення конфіденційної інформації без згоди особи;

дотримання прав та свобод людини, що полягає у наданні допомоги кривднику;

недопущення дискримінації, що полягає в тому, що кривдник має право на отримання послуг незалежно від статі, віку, віросповідання, національної приналежності, соціального статусу тощо;

компетентності та професіоналізму, що полягає в застосуванні спеціальних знань з питань запобігання домашньому насильству;

комплексності, що полягає у поєднанні різних форм і методів роботи  з урахуванням віку, статі, індивідуальних особливостей кривдника та вчинених форм домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

III. Проходження  програми

1. Проходження цієї  програми розпочинається діагностуванням особи, яка вчинила домашнє насильство або належить до групи ризику щодо його вчинення, у тому числі діагностуванням причин агресивної та насильницької поведінки кривдника.

2. В основу цієї  програми покладено принцип комплексності, що полягає в поєднанні діагностичного, мотиваційного та корекційного блоків (останній передбачає індивідуальну та групову форми роботи):

1) діагностичний блок містить алгоритм проведення діагностики причин насильницьких проявів, агресивної поведінки;

2) мотиваційне консультування спрямоване на визначення рівня мотивації для участі у груповій роботі в межах цієї  програми, формування або підвищення мотивації для зміни насильницької, агресивної поведінки;

3) у блоці «Індивідуальна корекційна робота» представлено індивідуальні корекційні заняття за відповідними темами.

Зазначені теми реалізуються на 14 індивідуальних заняттях (сесіях) тривалістю одна година. Рекомендовано проводити щотижня одне заняття.

4) блок «Групова корекційна робота» складається із групових корекційних занять за відповідними темами тривалістю від 3 до 6 годин.

3. Ця програма передбачає застосування широкого спектра різних форм, методів і технік активного навчання дорослих осіб з метою якісного засвоєння інформації та відпрацювання необхідних навичок, використання на практиці отриманих знань і вмінь.

4. Теми цієї  програми (як індивідуальних, так і групових занять) висвітлюють питання, спрямовані на розвиток особистості, мотивацію до активної участі в процесі планування подальшого життя, оволодіння навичками безконфліктного спілкування, ефективної комунікації тощо.

5. Ця  програма не є єдиним розв’язання проблеми насильства і має застосовуватися в контексті ведення випадку особи, яка вчинила насильство або належить до групи ризику щодо його вчинення. Корекційна робота буде ефективною, коли учасник цієї програми одночасно отримуватиме необхідні для нього соціальні послуги, що допоможуть у подоланні складних життєвих обставин або інших факторів, які підвищують ризик вчинення цією особою насильницьких дій.

IV. Тематичний план цієї програми

1. Розподіл часу за модулями і темами здійснюється відповідно до додатку 1 до цієї  програми.

2. Схема роботи із кривдниками визначається індивідуально з урахуванням потреб особи та особливостей, визначених за результатами діагностики.

3. Відповідний алгоритм роботи з особою наведено у додатку 2 до цієї  програми.

4. Після проходження особою діагностики та мотиваційного консультування з метою визначення рівня вмотивованості до участі у групі може застосовуватись індивідуальна корекційна робота або групові заняття. У деяких випадках ці дві форми роботи можуть впроваджуватись одночасно: особа може відвідувати групові заняття та за її бажанням індивідуально працювати з фахівцем. З метою підвищення готовності особи та її вмотивованості щодо участі у групі групова робота може застосовуватись після проходження особою індивідуальних занять. Після кожного заняття необхідно передбачити домашнє завдання для закріплення отриманих знань і навичок, забезпечення постійного відстеження змін у поведінці.

5. Під час прийняття рішення щодо форми участі особи у цій  програмі враховуються її готовність до участі в роботі групи й ті завдання, які ставляться у роботі з нею.

6. Успіх реалізації цієї  програми залежить від компетентності фахівців, які працюють з особою, рівня їхньої підготовки, врахування ними потреб особи, застосування в роботі інтерактивних методів і творчих підходів.

7. Знання та навички, яких має набути особа за результатами проходження цієї  програми:

1) знання:

понять «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі»;

можливих наслідків домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

проявів поведінки, які належать до домашнього насильства та насильства за ознакою статі, агресії, жорстокого поводження;

факторів впливу на розвиток агресивної поведінки;

причин виникнення конфліктів, методів аналізу конфліктних ситуацій, шляхів їх розв’язання та визначення власної ролі у їх вирішенні;

форм запобігання конфліктним ситуаціям;

впливу гендерних стереотипів щодо соціальних ролей жінки і чоловіка на стосунки в родині;

2) навички:

визначати незадоволені власні потреби, які викликають агресію та прояви гніву, та шляхи задоволення потреб ненасильницькими засобами;

розпізнавати спускові механізми вияву агресії та усвідомлювати власні почуття й почуття інших людей у ситуації конфлікту;

контролювати прояви гніву та агресії щодо інших людей;

аналізувати власні дії в ситуації домашнього насильства, насильства за ознакою статі та визначати свої власні можливості на шляху до життя без насильства;

розуміти свої власні кордони та кордони інших людей (фізичні та психологічні межі, які визначають діапазон і силу власних дій, а також сприйнятливість до дій навколишнього середовища);

будувати безконфліктне спілкування, ефективну комунікацію із членами сім’ї та оточенням на основі взаєморозуміння і взаємоповаги;

визначати перспективні цілі та формувати життєві плани, реалізовувати власні плани соціально прийнятним шляхом.

                                                                                                            

Додаток 1

до Програми

РОЗПОДІЛ ЧАСУ
за модулями і темами

№ з/п

Назва модулів, тема, сесія

Кількість годин

індивідуальна робота

групова робота

Блок 1

Зміст і методи діагностики психоемоційного стану осіб, які вчинили насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення

6 год

 

Частина 1

Діагностичні методики, що застосовуються до початку корекційної роботи

2 год

 
 

Проведення психодіагностики. Карта первинного психологічного обстеження особи, яка вчинила домашнє насильство або належить до групи ризику щодо його вчинення. Методика діагностики схильності особи до конфліктної поведінки

   

Частина 2

Діагностичні методики, що застосовуються в процесі індивідуальної корекційної роботи

2 год

 
 

Проведення психодіагностики. Методики визначення наявності травм розвитку особи, що вчинила домашнє насильство

   

Частина 3

Проективні методики

2 год

 

Блок 2

Технологія проведення мотиваційної бесіди з особами, які вчинили домашнє насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення

1 год 30 хв

 
 

Перший етап мотиваційної бесіди

1 год

 
 

Другий етап мотиваційної бесіди

30 хв

 

Блок 3

Програма та зміст індивідуальної корекційної роботи з особами,
які вчинили домашнє насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення

13 год

 

Тема 1

Прояви агресивності та особиста відповідальність за власні слова
й вчинки (одне заняття)

1 год

 

Тема 2

Емоційна рівновага (одне заняття)

1 год

 

Тема 3

Усвідомлення почуттів (одне заняття)

1 год

 

Тема 4

Керування почуттям гніву та самоагресією. (два заняття)

2 год

 

Тема 5

Формування навичок самоконтролю і саморегуляції (одне заняття)

1 год

 

Тема 6

Усвідомлення власних особистісних меж для конструктивного спілкування (два заняття)

2 год

 

Тема 7

Подолання страхів (два заняття)

2 год

 

Тема 8

Усвідомлення власних потреб і пошук способів їх задоволення (одне заняття)

1 год

 

Тема 9

Конструктивне розв’язання конфліктів (одне заняття)

1 год

 

Тема 10

Партнерська взаємодія (одне заняття)

1 год

 

Блок 4

Програма та зміст групової корекційної роботи з особами,
які вчинили насильство або належать до групи ризику
щодо його вчинення

 

30 год

Тема 1

Вступ до  програми для кривдників. Знайомство. Напрацювання правил роботи групи (одне заняття)

 

3 год

Тема 2

Установлення індивідуальних цілей та побудова перспективних планів щодо подолання агресивності (одне заняття)

 

3 год

Тема 3

Спускові механізми агресивної поведінки: які вони, як їх розпізнати та зупинити (одне заняття)

 

3 год

Тема 4

Сутність насильства та насильства в сім’ї. Види насильства та дії, які слід вважати насильством. Цикл насильства. Наслідки насильства (одне заняття)

 

3 год

Тема 5

Відпрацювання навичок контролю гніву та агресії (два заняття)

 

6 год

Тема 6

Ефективна комунікація (у тому числі - з жінками) як дієвий спосіб вирішення конфліктної ситуації (два заняття)

 

6 год

Тема 7

Формування цілей і перспективних життєвих планів (одне заняття)

 

3 год

Тема 8

Підведення підсумків участі у  програмі для кривдників
(одне заняття)

 

3 год

Підсумок

 

20 год 30 хв

30 год

 

                                 проект

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

VIII скликання

                                                      РІШЕННЯ                                    

           17.03.2023                                   Дубриничі                        №  _____

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 20 грудня 2022 року 1213

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2023 рік»

0753600000

(код бюджету)

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи лист фінансового відділу Дубриницької сільської ради від 20.01.2023 року № 15 «Висновок про обсяг залишку коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету на початок 2023 року», Дубриницька сільська рада

 в и р і ш и л а: 

 1. Затвердити зміни до обсягу на 2023 рік:

доходів  сільского бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення

видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів (спрямування частини залишку коштів, що утворився на початок 2023 року), згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

дефіциту за загальним фондом Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення; 

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

  4. Затвердити на 2023 рік зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.

  5. Затвердити зміни до розподілу витрат Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

  6. Затвердити на 2023 рік зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно здодатком 6 до цього рішення.

7. Додатки № 1-6, 3 .1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Визначити Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» замовником робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення) на території Дубриницько-Малоберезнянської сільської ТГ.

          9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).  

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ сесія 

VIIІ скликання

РІШЕННЯ

17 березня  2023                            с. Дубриничі                                 №

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу  Публічна бібліотека

Дубриницької сільської ради

Ужгородського району  Закарпатської області

 в новій редакції

Відповідно до пункту 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст. 12 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального закладу «Публічна бібліотека» Дубриницької сільської ради (код ЄДРПОУ - 44079965 ) в новій редакції, що додається.

2. Директору комунального закладу «Публічна бібліотека» Дубриницької сільської ради Томаш Оксані Андріївні забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції у порядку визначеному чинним законодавством України.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР           

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунального закладу Публічна бібліотека

Дубриницької сільської ради

Ужгородського району Закарпатської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Дубриничі 2023

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад “Публічна бібліотека” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – Публічна бібліотека) – інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

1.2. Публічна бібліотека є комунальною  власністю  Дубриницької сільської ради.

1.3. Публічна бібліотека є юридичною особою, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законодавством.

1.4.  Юридична адреса: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі,  вулиця Центральна, буд. 108.

1.5. Повна назва – Комунальний заклад “Публічна бібліотека” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Скорочена назва – КЗ “Публічна бібліотека” Дубриницької сільської ради.

1.6. Засновником  Публічної бібліотеки  є Дубриницька  сільська  рада, код ЄДРПОУ 04351179, юридична адреса: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Центральна, 44 А (далі - Засновник).

Засновник здійснює фінансування закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, інші  засоби, необхідні для функціонування  закладу  відповідно до цілей Статуту, у порядку  і   межах,  визначених  законодавством, через орган управління – відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

1.7.  Структура Закладу включає мережу бібліотек визначених відповідним рішенням сесії Дубриницької сільської ради .

1.8 Публічна бібліотека є інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, методичним центром з питань розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів друку, літератури іноземними мовами, центральним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром галузевої інформації з питань культури та мистецтва. Вона формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками закладу,  організовує його циркуляцію і використання, здійснює індивідуальний і сумарний облік наявного в них фонду.

1.9.  Публічна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, з централізованим комплектуванням, обробкою документів.

1.10.  У своїй діяльності Публічна бібліотека  керується Конституцією України, Законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі культури і мистецтв, рішеннями сесій Дубриницької сільської ради, розпорядженнями сільського голови, наказами уповноваженого органу управління  та  цим Статутом.

1.11.  Діяльність Публічної бібліотеки  визначається річним планом, який затверджується директором та погоджується відділом освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

1.12. Порядок обслуговування користувачів визначається правилами користування Публічною бібілотекою, затвердженими  директором за погодженням з відділом освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

1.13.  Публічна бібліотека співпрацює з творчими спілками, державними та іншої форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Публічної бібліотеки є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадян, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до  органів державної влади.

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями Публічної бібліотеки  є забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.

3.2. Для виконання цих завдань Публічна бібліотека:

3.2.1. Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

3.2.2. Обслуговує населення територіальної громади  через абонементи, читальні зали, здійснює дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Публічна бібліотека  організовує обслуговування населення територіальної громади.

3.2.3. Формує бібліотечний фонд на різних носіях.

3.2.4. Вичерпно комплектується краєзнавчими виданнями на основі придбання різних видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти. Вичерпно формує фонд україніки вітчизняних видань.

3.2.5. Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює контроль за їх використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у порядку, визначеному нормативними документами у сфері культури.

3.2.6. Формування фонду бібліотек, що є у її структурі здійснюється з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення, яке проживає на території обслуговування.

3.2.7. Публічна бібліотека  забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів в усі підрозділи системи; вивчення потреб користувачів та ступеня їхнього задоволення фондами.

3.2.8. Публічна бібліотека  здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять; бібліотеки, що є у її структурі ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.2.9. Публічна бібліотека регулярно інформує бібліотеки, що є у її структурі про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на весь  фонд, у тому числі – зведені каталоги. Бібліотеки, що є у її структурі каталоги і картотеки на свої фонди.

3.2.10. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду (складання актів, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснюється за поданням актів бібліотек, що є у її структурі; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

3.2.11. Публічна бібліотека здійснює перерозподіл дублетних, непрофільних, мало використовуваних користувачами творів друку між бібліотеками через створений обмінний фонд. Організовує між бібліотеками інших систем і відомств, установ, організацій, підприємств обмін документами.

3.2.12. Надає читачам усіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі.

3.2.13. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через Публічну бібліотеку або зручну для них бібліотеку, що є у структурі. Використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.2.14. Забезпечує створення в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин бібліотечного фонду; свободу вибору творів друку та інших документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням читацьких потреб.

3.2.15. Організовує диференційоване обслуговування читачів із врахуванням їхніх вікових особливостей, освітнього рівня, професійно-виробничих, освітніх, культурних та пізнавальних потреб. Використовує інформаційні мережі для забезпечення доступу користувачів до баз даних.

3.2.16. Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування із пріоритетністю краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних і електронних носіїв.

3.2.17. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і клуби за інтересами.

3.2.18. Забезпечує взаємодію бібліотек, є організаційно-методичним і координаційним центром бібліотек, які є у її структурі:

- вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в територіальній громаді;

- розробляє і подає пропозиції щодо вдосконалення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування громади ;

- надає методичну, практичну допомогу бібліотекам громади;

- проводить наради, семінари, практикуми, бере участь у діяльності курсів з підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і підведенні підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо.

-  бере участь у реалізації державних і розробленні та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції.

3.2.19. Публічна бібліотека має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України.

3.2.20. Публічна бібліотека керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

4. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

4.1. Управління діяльністю Публічною бібліотекою здійснюється директором  у відповідності з посадовою  інструкцією.

4.2. Директор затверджується на посаду на конкурсній основі, приймається  і звільняється з посади начальником відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

4.3.  Директор Публічної бібліотеки:

- вирішує питання діяльності Публічної бібліотеки;

-несе відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності Публічної бібліотеки;

- діє від імені Публічної бібліотеки, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності  в межах та порядку, визначених Статутом;

- забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів;

- забезпечує створення необхідних умов для збереження бібліотечних фондів, відповідає за їх повне збереження, стан обліку, інвентаризацію;

- несе відповідальність за створення необхідних умов для збереження комунальної власності (за стан збереження будівель та іншого майна), для роботи користувачів і працівників та ефективного використання ресурсів Публічної бібліотеки;

- слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни всіма працівниками Публічної бібліотеки;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Закладу механізації та автоматизації бібліотечних процесів;

- затверджує посадові інструкції, фондову облікову документацію.

4.4.  На період тимчасової відсутності директора Публічної бібліотеки, його обов’язки виконує інший працівник, відповідно до наказу начальника відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради..

4.5. Директор організовує роботу Публічної бібліотеки і несе повну відповідальність за його діяльність.

4.6. Створює умови для збереження власності, ефективного використання ресурсів Публічної бібліотеки для вирішення  виробничих завдань та соціального розвитку колективу. Сприяє підвищенню активності  і відповідальності працівників за виконання покладених  на них завдань.

5. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

5.1. Матеріально–технічна база Публічної бібліотеки  включає приміщення, споруди, обладнання та інвентар, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради і знаходиться в її користуванні.

5.2. Публічна бібліотека:

- може  надавати платні послуги;

- отримувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб.

5.3. Фінансування Публічної бібліотеки  здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади через відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

5.4. Збитки, завдані Публічній бібліотеці внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України. Засоби економічного захисту книжкового фонду: стягнення  пені за несвоєчасне повернення книг чи їх пошкодження та ін.

5.5. Тарифи на бібліотечні послуги, які надаються платно, затверджуються у визначеному порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 та рішенням сесії  Дубриницької сільської ради.

6. ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІК ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

6.1 Відповідно до законодавства України, Публічна бібліотека  зобов’язана:

– забезпечувати оперативний облік та статистичну звітність про результати своєї роботи за формами, встановленими органами державної статистики;

– під час запису користувачів дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

– надавати статистичну звітність у відповідності до законодавства за встановленими формати у визначені терміни; річні плани, письмові та статистичні звіти про роботу Закладу.

– звітувати про свою діяльність перед Засновником, уповноваженим органом управління  та громадою села.

6.2 Контроль за діяльністю Публічної бібліотеки здійснюється виконавчим комітетом Дубриницької сільської ради, відділом освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради  та іншими органами, відповідно до законодавства.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1 Публічна бібліотека має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи  у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, Законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та іншими законодавчими актами України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЯ

8.1. Припинення діяльності Публічної бібліотеки  здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

8.2. Рішення про припинення діяльності Публічної бібліотеки приймається Дубриницькою сільською радою.

8.3. При реорганізації чи ліквідації Публічної бібліотеки, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. Публічна бібліотека  вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з Базової мережі закладів культури (стаття 15 Закону України “Про бібліотеки та  бібліотечну справу”, а також частина перша статті 22 Закону України “Про культуру”) та виключення з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, підприємств України.

                                                                                   

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 сесія 

VIIІ скликання

РІШЕННЯ

17 березня  2023                            с. Дубриничі                                 №

 

Про затвердження Статуту комунального

закладу  Центру культури і дозвілля

Дубриницької сільської ради

Ужгородського району  Закарпатської області

 в новій редакції

Відповідно до статей 26, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 9, 12 Закону України "Про культуру" та з метою здійснення ефективної роботи щодо створення, розповсюдження та популяризації культурних надбань, задоволення потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації відпочинку і дозвілля громадян  територіальної громади, за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Статут комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Дубриницької сільської ради (код ЄДРПОУ - 44043965) в новій редакції, що додається.

         2. Директору комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Дубриницької сільської ради Магаді Ларисі Юріївні забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції у порядку визначеному чинним законодавством України.

         3. Після державної реєстрації Статуту комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Дубриницької сільської ради в новій редакції, Статут комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Дубриницької сільської ради, затверджений рішенням сесії  Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 136 вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР           

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунального закладу

Центр культури і дозвілля

Дубриницької СІЛЬської ради

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубриничі - 2023


1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад “Центр культури і дозвілля” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – Центр культури і дозвілля)  - комунальний заклад культури, що діє з метою духовного розвитку особистості, формування громадської думки, діяльність якого спрямована на створення розповсюдження та популяризацію культурних надбань, розвитку народної творчості, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення та є комунальною власністю Дубриницької сільської ради.

1.2 Засновником Центру культури і дозвілля є Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, яка знаходиться за  адресою:  поштовий  індекс 89210, с. Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А, Ужгородського  району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351179  (надалі – Засновник).

   1.3. Центр культури і дозвілля в організаційно-методичному плані та з питань фінансової діяльності та бухгалтерського обліку підпорядкований відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

    1.4. Центр культури і дозвілля  утворюється шляхом реорганізації закладів культури, що передані Дубриницькій сільській раді в процесі реорганізації сільських рад, що увійшли до складу Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади.

   1.5. Центр культури і дозвілля є юридичною особою, може мати рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки та інші реквізити юридичної особи (затверджені у встановленому порядку). Права і обов’язки юридичної особи набуває з дня державної реєстрації.

1.6. Центр культури і дозвілля є бюджетною  неприбутковоюорганізаціє іу своїй діяльності керується Конституцією України, Законом  України “Про культуру”, Законом  України “Про охорону культурної спадщини”, Законом України “Про кінематографію”, іншими законодавчими та нормативними актами у сфері культури та цим Статутом.

    1.7. Центр культури і дозвілля для досягнення цілей своєї діяльності та в порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та несе обов’язки, які не заборонені законодавством України і передбачені цим Статутом.

1.8. Юридична адреса: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, село Дубриничі, вул. Центральна, 108.

1.9. Назва юридичної особи:

     Повна: Комунальний заклад “Центр культури і дозвілля” Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

     Скорочена: КЗ “Центр культури і дозвілля” Дубриницької сільської ради

2. Мета та основні напрямки діяльності Центру культури і дозвілля

2.1. Центр культури і дозвілля створений з метою організації культурно-дозвіллєвих заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку культури та культур інших національностей.

2.2. Основні завдання Центру культури і дозвілля:

    2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва.

    2.2.2. Виявлення, розвиток і підтримка талантів та обдаровань.

    2.2.3. Впровадження якісно нових форм, методів культурного дозвілля.

    2.2.4. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

    2.2.5. Збереження і розвиток національно-культурної самобутності народних традицій та  звичаїв забезпечення охорони культурної спадщини, мистецтва.

    2.2.6. Організація концертно-видовищної роботи і художньої самодіяльності.

    2.2.7. Організація веселого, життєрадісного і здорового відпочинку та розваг на базі  Центру культури і дозвілля та поза ним для всіх вікових категорій населення.

    2.2.8. Організація і проведення культурно-мистецьких заходів серед населення. Зокрема проведення оглядів, фестивалів, свят самодіяльної народної творчості тощо.

   2.2.9. Організовує роботу гуртків та інших творчих об’єднань.

   2.2.10. Забезпечення кваліфікованими кадрами Центру культури і дозвілля.

   2.2.11.Збереження та зміцнення матеріальної  бази культурно-освітнього закладу.

   2.2.12. Розвиток матеріально-технічної бази.

   2.2.13. Соціальний розвиток колективу.

   2.2.14. Підвищення кваліфікації працівників Центру культури і дозвілля.

   2.2.15. Господарча діяльність, в той же час своєчасне матеріально-технічне постачання, своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів основних фондів у певні терміни.

   2.2.16. Додержання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

 

 

 

3. Організаційна структура Центру культури і дозвілля

  3.1. Усі працівники Центру культури і дозвілля  здійснюють свою діяльність відповідно до посадових інструкцій та згідно цього Статуту.

    3.2. Структура Закладу включає мережу закладів культури визначених відповідним рішенням сесії Дубриницької сільської ради.

    3.3. Організаційна структура Центру культури і дозвілля визначається директором у межах затвердженої чисельності працівників.

    3.4. Загальна чисельність Центру культури і дозвілля працівників і штатний розпис розробляються і затверджується директором, за погодженням із відділом освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

    3.5. Директором Центру культури і дозвілля  може бути призначена особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури, володіє державною мовою та здатна своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

4. Керівництво Центру культури і дозвілля

4.1. Центр культури і дозвілля очолює директор, який призначається за результатами конкурсного відбору згідно чинного законодавства.

4.2. Управління Центру культури і дозвілля здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав засновника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

4.3. Директор вирішує питання діяльності Центру культури і дозвілля і діє від його імені і без доручення, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях,  може відкривати рахунки в банках, в межах своєї компетенції видає накази, доручення та інші акти, дає вказівки, які  обов'язкові для всіх працівників, вирішує інші питанні віднесені до компетенції  Директора.

   4.4. Директор має такі повноваження:

   4.4.1. Несе особисту відповідальність за виконання покладених на Центр культури і дозвілля завдань, застосовує заходи заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників.

   4.4.2.  Затверджує посадові інструкції працівників та правила внутрішнього розпорядку, погоджує з власником та уповноваженим органом управління.

    4.4.3. У встановленому порядку призначає і звільняє з посади працівників, що є у структурі Центру культури і дозвілля, згідно чинного законодавства, за погодженням начальника відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

   4.4.4. Подає пропозиції відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради  щодо:

    встановлення посадових окладів, надбавок, доплат працівникам Центру культури і дозвілля, накладання на працівників стягнення відповідно до законодавства.

   розпоряджання коштами від надходжень з бюджету, фінансово-господарської діяльності, наданих платних послуг та інших джерел, не заборонених законодавством.

   4.4.5. Представляє і захищає інтереси Центру культури і дозвілля у відносинах з установами, організаціями і підприємствами та в судовому порядку.

5. Трудовий колектив. Охорона праці та соціальні гарантії.

5.1.Соціальні та трудові права працівників Центру культури і дозвілля  гарантуються  чинним законодавством.

5.2. Працівникам Центру культури і дозвілля гарантується заробітна плата, відповідно до штатного розпису, передбаченої законодавством України.

    5.3. Працівники Центру культури і дозвілля зобов’язані  дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, виробничої гігієни та вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, тощо).

6. Фінансово-господарська діяльність

    6.1. Основним джерелом фінансування Центр культури і дозвілля є місцевий бюджет. Кошторис Центру культури і дозвілля затверджується начальником відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради за погодженням з Дубриницьким сільським головою.

   6.2. Додатковими джерелами фінансування є власні надходження та інші надходження, не заборонені законодавством України.

    6.3. Центр культури і дозвілля здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, укладених угод про господарську діяльність.

    6.4. Центр культури і дозвілля з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в його роботах (послугах), збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, вирішення соціальних проблем здійснює види діяльності:

  - надання послуг з організації та/або проведення спектаклів, концертів колективів аматорської творчості.

 - проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

 - надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів (проектів).

6.5. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки при їх наявності.

6.6. Матеріально–технічна база Центру культури і дозвілля включає приміщення, споруди, обладнання та інвентар, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради і знаходиться в її користуванні.

6.7. Центр культури і дозвілля:

може  надавати платні послуги;

отримувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб.

6.8. Фінансування Центру культури і дозвілля здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади через відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

6.9. Збитки, завдані Центру культури і дозвілля внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Тарифи на послуги, які надаються платно, затверджуються у визначеному порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 та рішенням сесії Дубриницької сільської ради.

7. Міжнародне співробітництво

    7.1. Центр культури і дозвілля за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з власником.

   7.2. Центр культури і дозвілля  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодження з власником.

8. Контроль за діяльністю Центру культури і дозвілля

8.1. Державний контроль за діяльністю Центру культури і дозвілля здійснюється з метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері культури.

   8.2. Місцевий контроль здійснює Дубриницька сільська рада та відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради.

 

    9. Реорганізація і ліквідація Центру культури і дозвілля

    9.1. Реорганізація і ліквідація Центру культури і дозвілля здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

    9.2. Всі питання, не охоплені цим Статутом, регулюються діючим законодавством України.

    9.3. У разі ліквідації Центру культури і дозвілля його активи повинні  бути передані правонаступнику або зараховані до доходу місцевого бюджету.

 

10. Затвердження Статуту, доповнення і зміни до нього

    10.1. Статут Центру культури і дозвілля набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

    10.2. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформляються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджується рішенням Дубриницької сільської ради.

   10.3. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2023                                         Дубриничі                                          №  ____

Про надання дозволу на безоплатну передачу

пально-мастильних матеріалів (бензин А-95)

з балансу відділу освіти, культури, сім’ї, туризму,

молоді та спорту Дубриницької сільської ради на

баланс відділу соціального захисту населення та

з питань комунальної власності Дубриницької

сільської ради

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради від 14.03.2023 року №30 та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської (код 44069873)  на безоплатну передачу з балансу бензину марки А-95 в кількості 1000,00 літрів (одна тисяча)  вартістю 48990,00 грн. (сорок вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 00 коп.) на баланс відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (код 44207721).

         2. Відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Ладані В.О.) списати з балансу вказаний бензин у зв’язку з його безоплатною передачею.

       3. Відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Ладані В.О.) та відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з передачею пально-мастильних матеріалів (бензину марки А-95).

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________ сесії

VIII скликання

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_________2023                                        Дубриничі                                 №  _____

 

 

Про Програму надання підтримки

внутрішньо переміщеним та евакуйованим

особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2023 рік

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”,  з метою надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку  з введенням воєнного стану, які тимчасово проживають на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2023 рік (далі Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради  (Рац М.І.) передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 

Додаток

до рішення сесії Дубриницької

 сільської ради

від _______2023 №_____

ПРОГРАМА

надання підтримки внутрішньо переміщеним

та евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік

 

Паспорт Програми

1.1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа на підставі якого розроблено Програму

Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”

1.3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.4.

Організатор виконання Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради, відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради  

1.6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмі

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради, районний бюджет,

обласний бюджет,  

державний бюджет,

інші джерела, що не заборонені законодавством України

1.7.

Термін реалізації Програми

2023 рік

 


 

1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, повсюдних проявів насильства, порушень прав мешканців України, які змушені були залишити свої постійні місця проживання та переїхати в інші регіони України на тимчасове проживання, зокрема і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, з метою надання їм всебічної допомоги. Зокрема, визначено місця для тимчасового проживання евакуйованих осіб – громадян України - внутрішньо переміщені та евакуйовані особи  розміщуються у закладах дошкільної освіти,  закладах загальної середньої освіти, інших комунальних закладах громади та в приватному секторі.

На сьогодні, у зв’язку з продовженням проведення збройної агресії російською федерацією на території України  мешканці областей України, де проходять бойові дії залишають свої постійні місця проживання та переїжджають до інших регіонів, в тому числі і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади. З початку збройної агресії на територію громади в різні періоди переїхали  для тимчасового проживання  1265 внутрішньо переміщених осіб. Станом на 10 березня 2023 року в територіальній громаді  ще залишились проживати 110 внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньо переміщені  особи продовжують прибувати на тимчасове проживання в Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду і постає питання виділення додаткових приміщень для їх влаштування.

2. Мета Програми

Програма спрямована на створення належних умов перебування у територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб та надання їм допомоги у розв’язані їх нагальних проблем, які виникають при переміщені в інші місця для тимчасового проживання.

Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист.

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення проблем, які виникають.

Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем, які виникають у внутрішньо переміщених осіб, у зв’язку з тим, що
в більшості переміщуються сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку або інваліди, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

В разі потреби заходи Програми та обсяг  фінансування  окремих заходів можуть коригуватись.

Виконання Програми забезпечить надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки переселених громадян; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу територіальної громади у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Контроль – на виконавчий комітет сільської ради та першого заступника сільського  голови Мар’яну ЛАДОМИРЯК.6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам  у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік

з/п

Назва заходу

Виконавець

Орієнтовний обсяг фінансування
у 2023 році,

тис. грн

Очікуваний результат

1.

Облаштування приміщень комунальної власності Дубриницької сільської ради для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, в т.ч.: шляхом проведення реконструкції, капітальних, поточних  ремонтів приміщень:

     

1.1

Реконструкція даху Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області. Коригування

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

230,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.2

Проведення послуг з приєднання електроустановок та із влаштування вузла комерційного обліку будівлі, закладу будівлі закладу освіти за адресою: с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

15,00

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.3

Заміна внутрішніх дверей в приміщенні Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

100,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.4

Поточний ремонт фасаду будівлі Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня за адресою с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області де будуть проживати внутрішньо-переміщені особи.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

300,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.5

«Капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської  ради Ужгородського району Закарпатської області в с. Чорноголова, 324».Коригування.

---//---

300,0

 

 

1.6

Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу, що розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Мирча, вул. Шевченка, буд.36. Коригування.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

7500,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.7.

Замовлення та оплата послуг інженер-консультанта по об’єкту «Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу, що розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Мирча, вул. Шевченка, буд.36. Коригування.

---//---

50,00

 

1.8

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул. Центральна,136

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

500,0

 

1.9

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів, зокрема:

-          вікна та двері;

-          сантехніка;

-          плитка для стін та підлоги;

-          інші будівельні матеріали

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

150,0

200,0

150,0

200,0

 

1.10

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів у Дубриницькому ліцею, що розташований за адресою: с.Дубриничі вул. Центральна, 73 зокрема:

-          водопровідне обладнання (сантехніка)

-          будівельні матеріали

-          поточний ремонт огорожі

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

40,0

60,0

200,0

 

1.11

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів та оплати послуг   зі встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення ІІ типу у Малоберезнянському ліцеї Дубриницької сільської ради , що розташований за адресою: с. М.Березний вул. Дружби 28.                                                                         

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

175,0

 

1.12

Облаштування спортивного майданчика для  внутрішньо-переміщених осіб, що розташований за адресою с. Дубриничі,вул.Центральна, 73

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

200,0

задоволення потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у тимчасовому житлі

2.

Капітальний, поточний ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно до норм, затверджених законодавством

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

1000,0

Забезпечення належних умов для захисту населення та його укриття

3.

Придбання ліжок, матраців, одіял, подушок, покривал і іншої постільної білизни

---//---

500,0

---//---

4.

Придбання генераторів електроенергії з метою забезпечення закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради, КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради

400,0

створення умов для

тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, забезпечення електроенергією закладів охорони здоров’я та комунальних закладів сільської ради на випадок аварійного відключення

5.

Придбання необхідних медикаментів та медичного обладнання

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради

300,0

надання  належного рівня медичної допомоги

6.

Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

500,0

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб у продуктах харчування

7.

Організація постійного супроводу сімей внутрішньо переміщених осіб соціальними працівниками КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

---

отримання необхідної підтримки після залишення небезпечної зони

8.

Улаштування на тимчасове проживання сімей з числа внутрішньо переміщених осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

---

задоволення потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у тимчасовому житлі

9.

Вжиття заходів стосовно призначення (відновлення) соціальних виплат згідно чинного законодавства

---//---

---

своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян

10.

Забезпечення у разі необхідності надання установами охорони здоров’я медичних послуг громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на медичну допомогу і доступ до ліків

           

 

11.

Організація навчання та виховання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у дошкільних та шкільних навчальних закладах Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на освіту

12.

Надання допомоги у працевлаштуванні на вільні вакансії працездатних громадян із числа тимчасово переміщених або евакуйованих осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради спільно з Перечинською філією Закарпатського обласного центру зайнятості

---

реалізація права внутрішньо переміщених  та евакуйованих громадян на працю


       Секретар сільської ради                                                                                                                              Марина МИЦОДА

 

 


 


Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

 

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та

евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік

 (тис. грн.)

 

Обсяг фінансування,

всього

За роками виконання

2023

1

2

3

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради

4070,0

4070,0

Обласний бюджет

7000,0

7000,0

Державний бюджет

2000,0

2000,0

Усього

13070,0

13070,0

  

 

 

Секретар сільської ради                                              Марина МИЦОДА