Blue Flower

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І пленарне засідання

 І сесії VIIІ скликання

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №    

 

26 листопада 2020 року 

с.Дубриничі                                                                    

 

«Про затвердження Регламенту роботи

Дубриницької сільської ради

на період VІІІ скликання»

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити регламент роботи Дубриницької сільської ради на період VІІІ скликання (додається).

  1. Сільському голові забезпечити надання копій цього рішення кожному депутату ради та оприлюднення цього рішення згідно з законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Сільський голова                              ________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням _______ сесії

                                                                                 _______ради

                                                                                 VІІІ скликання

                                                                                 від _____ року № ____

 

Р Е Г Л А М Е Н Т        Р О Б О Т И

 

Дубриницької сільської ради VІІІ скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дубриницька сільська рада представницький орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до закону “Про місцеве самоврядування в Україні” наділяється правом представляти інтереси об’єднаної територіальної громади сіл Дубриничі та Пастілки, сіл Новоселиця, Малий Березний, Завосино, Мирча, Чорноголова, Буківцьова, Смерекова і приймати від її імені рішення.

Порядок діяльності сільської ради, постійних комісій, депутатів визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами вищих державних органів, даним регламентом та рішеннями ради.

1.2. Діяльність сільської ради, створених нею формувань та їх посадових осіб здійснюється на колективному, вільному обговоренні та завірені питань, законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученні громадян до управління громадськими справами, постійному вивченні громадської думки.

1.3. Депутату сільської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації прав та обов'язків установлених Конституцією України, Законами України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” і цим регламентом.

1.4. Усі процедурні питання, які не обговорено в цьому регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

 

ІІ. ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Основною організаційно-правовою формою роботи сільської ради є сесія, а також засідання постійних комісій.

 

ІІІ. СКЛИКАННЯ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Сесія сільської ради скликається сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.2. Розпорядження сільського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення сільської ради не пізніше як за 10 днів до сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії, питань, які передбачено внести на розгляд сесії.

3.3. Сесії в тому числі і позачергові, можуть бути скликані за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів сільської ради.

3.4. Депутати сільської ради зобов'язані бути присутніми на сесії ради і брати активну участь в її роботі. В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов'язаний повідомити про це сільського голову до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону)

3.5. В роботі сесії можуть брати участь запрошені :

члени виконкому, керівники підприємств, установ, організацій.

Список запрошених затверджується сільським головою.

 

ІV. ПІДГОТОВКА СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Підготовка сесій сільської ради здійснюється робочими групами із складу депутатів та постійними комісіями ради.

4.2. Для підготовки питань робочі групи та постійні комісії можуть залучати до роботи представників громадськості, підприємств, установ, організацій, сіл.

4.3. За результатами вивчення питання робоча група чи постійна комісія готують необхідні довідки, доповідні записки, проєкти рішень сесії, які здаються за 7 днів особі відповідальній за підготовку питання згідно розпорядження сільського голови для ознайомлення депутатів постійних комісій, усіх зацікавлених осіб, виконавців.

4.4. Врегулювання конфлікту інтересів:

  • В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечить між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів;
  • Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії з питань законності, депутатської етики, протидії та забезпечення корупції, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в сільській раді;
  • У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участі у голосуванні та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів;
  • Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні оголошується на засіданні ради;
  • Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії з зпитань законності, депутатської етики, протидії та забезпечення корупції, на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії;
  • В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради;
  • У разі, якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем;
  • Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною з питань законності, депутатської етики, протидії та забезпечення корупції,
  • Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

 

V.ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЙ

 

5.1. Проєкт порядку денного сесії сільської ради формують робочі групи депутатів, або постійні комісії на підставі :

а) перспективного та календарного планів роботи;

б) пропозицій постійних комісій;

в) пропозицій груп;

г) пропозицій окремих депутатів

5.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання шляхом голосування простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

5.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного так і по черговості розгляду питань, рішення приймається більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

5.4. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадку, коли :

а) для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

б) підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

в) питання потребує негайного вирішення (при цьому проєкт рішення готується в процесі розгляду).

5.5. В порядку денному кожної сесії сільської ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного вид.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

6.2. Сесія ради є правомочною якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

6.3. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

6.4. Тривалість роботи сесії встановлюється радою. Засідання ради починається о 10.00 і закінчується після розгляду всіх питань порядку денного сесії. Встановлюються перерви на 10 хвилин через 1.5 – 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

6.5. Час для доповідей надається в межах 25-30 хвилин, співдоповідей до 15 хвилин, виступаючим до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин, для різного відводиться не менше 15 хвилин на кожній сесії.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

6.6. Засідання відкриваються і ведуться сільським головою, а в його відсутність – секретарем сільської ради.

6.7. Головуючий на засіданні ради :

а) надає слово для доповідей та виступів;

б) організовує обговорення питань;

в) ставить на голосування проєкти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

г) оголошує результати голосування;

д) зачитує запитання, довідки, заяви та пропозиції, запити, які надійшли в ході роботи сесії;

е) забезпечує порядок в залі під час роботи сесії;

ж) слідкує за дотриманням регламенту роботи.

6.8. В окремих випадках для роботи сесії утворюються робочі групи:

- лічильна комісія;

- секретаріат сесії

Лічильна комісія обирається із складу депутатів, до складу секретаріату можуть входити працівники апарату сільської ради.

 

 

VІІ. ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ

 

7.1. Засідання сесії сільської ради є відкритими, ведуться гласно.

7.1.1. З метою забезпечення ефективної роботи сесії громадяни, які бажають бути присутніми на засіданні ради, реєструються до участі. 

7.1.2. Кількість осіб, які безпосередньо бажають взяти участь обмежується  кількістю вільних місць у сесійній залі.

7.1.3. За рішенням депутатів може бути прийняте рішення про пряму трансляцію засідання

7.1.4.  За вимогою депутатів можуть проводитися закриті засідання.

7.2. Сесії сільської ради ведуться українською мовою.

7.3. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку, виконувати розпорядження головуючого.

Особи, що не є депутатами у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

7.4. Слово для виступу на сесії надається головуючим при усному зверненні депутата.

Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядаються радою, також особами, запрошеними на сесію при цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

Сільський голова має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень можуть бути надано головуючим поза чергою.

В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов'язаний надати йому слово поза чергою.

7.5. Припинення дебатів по обговорюваному питанню проводиться за рішенням сесії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів.

 

VІІІ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЕСІЄЮ

 

8.1. Рада приймає рішення відкритим та таємним голосуванням.

8.2. Рішення про форму голосування приймається не менш половини від числа присутніх на засіданні депутатів.

8.3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

8.4. Затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інші процедурні питання приймаються простою більшістю голосів депутатів.

Процедурним вважається питання рішення по якому не потребує оформлення спеціальної документації.

8.5. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формування нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийнято рішення.

8.6. Для проведення таємного голосування та визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред'явленням посвідчення.

Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

8.7. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

8.8. В усіх видах голосування депутат особисто зобов'язаний здійснити своє право на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають право подавати свій голос раніше або пізніше.

8.9.Повторне голосування проводиться тільки у випадках виявлення помилок в порядку голосування і проводиться за рішенням сесії.

8.10. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюється і виноситься на голосування окремо, якщо на цьому настоює депутат.

8.11. Після оголошення про голосування слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

 

ІХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

9.1. Сільська рада може створювати тимчасові комісії з будь-яких питань, віднесених до її компетенції.

9.2. Тимчасові комісії обираються з числа депутатів сільською радою відкритим голосуванням.

9.3. Голова тимчасової комісії обирається шляхом відкритого голосування.

9.4. Комісія має право залучати до своєї роботи представників громадськості, підприємств, установ, організацій, спеціалістів та інших осіб, які не є депутатами сільської ради, одержувати від будь-якої посадової особи державних і громадських організацій матеріали, документи, довідки пояснення з питань, що відносяться до відання ради, які зобов'язані подати їх у встановлений законом строки.

9.5. Тимчасові комісії створені сільською радою, підзвітні тільки сільській раді.

 

Х. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

10.1. Постійні комісії є органами, що обираються з числа її депутатів, для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

10.2. Порядок утворення постійних комісій, повноваження кожної комісії, організація їх роботи визначається положенням “Про постійні комісії”, затверджені сільською радою.

 

ХІ. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

 

11.1. Для спільної роботи по здійсненню повноважень у виборчих округах депутати сільської ради, крім сільського голови та секретаря сільської ради, можуть об’єднуватися у депутатські групи, а на основі єдності поглядів або партійного членства – у депутатські фракції.

Сільська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і депутатських фракцій, а також координує їх роботу.

11.2. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція не має права виступати від імені сільської ради.

11.3. Депутатська  група чи депутатська фракція складається не менш як із 3 депутатів сільської ради (Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»).

11.4. Депутатські групи реєструються сільською радою. Для реєстрації, особа яка очолює депутатську групу, звертається з відповідним поданням до сільського голови. До зазначеного подання додаються: підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, персональний, кількісний та керівний склад, партійна належність членів групи та депутати, уповноважені представляти депутатську групу. У разі зазначених документів чинному законодавству Дубриницький сільський голова вносить питання реєстрації депутатської групи на чергову сесію. Про реєстрацію депутатської групи сільська рада приймає відповідне рішення.

11.5. Особа, яка очолює депутатську фракцію, подає відповідні документи на ім’я сільського голови, які повинні містити  відомості, зазначені у ч.2 п.17.4 цього Регламенту.

11.6. Порядок вступу до депутатської групи  і депутатської фракції та виходу з них визначається самими депутатськими групами і депутатськими фракціями. У разі бажання депутата вибути зі складу депутатської групи чи депутатської фракції він письмово повідомляє  про це  сільського голову, про що Дубриницький сільський голова інформує депутатів сільської ради на пленарному засіданні сільської ради.

11.7. Діяльність депутатських груп та депутатських фракцій припиняється :

 - у разі вибуття окремих депутатів, в зв’язку з чим чисельність депутатської групи чи депутатської фракції зменшується до 4 членів;

  - в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.8. Депутатські групи та депутатські фракції мають право :

 - на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;

 - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких призначає та затверджує сільська рада ;

 - на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні  сільської ради з кожного питання порядку денного;

- об’єднати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в сільській раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

11.9. Не рідше одного разу сільська рада заслуховує повідомлення про діяльність депутатських груп і фракцій.

 

ХІІ. ПРИЙНЯТТЯ ЗМІНИ РЕГЛАМЕНТУ

 

12.1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю голосів від числа обраних депутатів сільської ради.

12.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

 

ХІІІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

13.1. Фінансове забезпечення діяльності сільської ради і її органів забезпечується за рахунок сільського бюджету.

13.2. Розпорядником відповідної частини бюджету є Дубриницький сільський голова.

 

ХVІ. ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

При підготовці регламенту роботи сільської ради використовувалися Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 

 

 

 

Секретар Дубриницької сільської ради     __________