Blue Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

детального плану території

для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

в межах населеного пункту

с. Дубриничі, урочище Нижній горб

Перечинського району Закарпатської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

ЗМІСТ

 

11

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

33

22

2

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

55

 

 

33

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

 

8

4

44

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

 

9

5

55

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

 

 

110

6

66

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50- 100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

 

110

7

7

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

111

8

 

88

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

 

 

111

9

99

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

 

111

1

110

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)

 

111

 

111

Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію

112

111

Висновок

112

 

 

 

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Документ державного планування (містобудівна документація на місцевому рівні) - проект детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб для можливого будівництва деревообробного цеху та допоміжних будівель та житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом. СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків». 4 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» вступив в дію 12.10.2018 року.

Проект детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб виконано на замовлення Дубриницької сільської ради згідно рішення 31 сесії 7  скликання Дубриницької сільської ради від 20.05.2019 року  на основі завдання на проектування, розробленого у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій». При проектуванні враховані вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН Б.1.1-15:2012 « Склад та зміст генерального плану населеного пункту» , ДБН В.2.3-5-2001 « Вулиці та дороги населених пунктів» , ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ №173 від 19.06.96). Проект детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб» розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектнй період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний план передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

 - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення пріоритетних та допустимих видів використання і забудови території;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови земельної ділянки;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

 - визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні,природоохоронні та інші обмеження їх використання.

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинністьі тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Детальний план розроблений на розрахунковий термін до 2039 року.

Термін дії детального плану – безстроковий.

 Затверджений Дубриницькою сільською радою проект буде являтися основним документом, що визначає подальший розвиток території.

 

Підставою для розробки детального плану території є : 

 

 • Рішення 31 сесії 7 скликання Дубриницької сільської ради від 20.05.2019 року № 731.
 • Вимоги щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови земельної ділянки в с. Дубриничі, урочище Нижній горб, складених начальником відділу містобудування та архітектури Перечинської РДА; 
 • Вимоги щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови -     Схема землекористування Дубриницької сільської ради
 • Калька контурів Дубриницької сільської ради.
 • Матеріали аерофотозйомки;
 • Анкетні дані, надані Дубриницькою сільською радою; 
 • Матеріали фотофіксації;
 • Топогеодезичне знімання М 1: 500, розроблене ПП ТІСА в 2019 році.

 

Техніко – економічні показники детального плану:

 • загальна площа земельної ділянки – 0,2587 га.
 • площа забудови – 0,0730 га
 • площа озеленення – 0,1402 га

Земельна ділянка площею 0,2587 га розташована в межах населеного пункту с. Дубриничі, урочище Нижній горб на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області.

 

 

 

 

 

 

Детальний план (мал.1)

 

 

Проведення стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в межах населеного пункту с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області відповідає четвертій цілі Стратегії Закарпатської області до 2020 року, а саме: «Забезпечення якості і безпеки довкілля та просорової гармонії».

Оскільки територія, що розробляється ДПТ, не потрапила в межі опрацювання генерального плану села Дубриничі, для цілісності планувальної структури села, в подальшому пропонується включити цю територію та врахувати рішення ДПТ при розробці нового генерального плану села.

 

 1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

Село Дубриничі є населеним пунктом Дубриницької сільської ради Перечинського адміністративного району Закарпатської області розташоване на віддалі близько 5 км від районного центру – м. Перечин. Окрім села Дубриничі до складу Дубриницької сільської ради входить село Пастілки. Дубриницька сільська рада розташована на півночі від обласного центру – м.Ужгород та на Сході від районного центру м. Перечин. Завдяки розташуванню по дорозі державного значення Львів-Самбір-Ужгород та залізничній дорозі Ужгород-Львів с. Дубриничі займає вигідне географічне розташування тому можна зробити висновок про перспективність розвитку промислової діяльності.  С. Дубриничі займає площу 4414,10 га, населення – біля 2470 чол. Земельна ділянка межує : із землями запасу Дубриницької сільської ради, землями загального користування (дорога) та землями гр. Лавренюк М.В. Територія являє собою рівну поверхню. Сполучення земельної ділянки з с. Дубриничі та іншими населеними пунктами здійснюється автомобілями та пішим доступом.

 

 На даний час містобудівна документація для села Дубриничі представлена генеральним планом с. Дубриничі, розробленим у 80-ті роки. Рішення даного генерального плану не в повній мірі враховували наявні права на майно та нерухомість та пропонували завідомо мало реальні містобудівні рішення.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розміщенням садибної житлової  та промислової забудови.

 До виконаних рішень генерального плану можна віднести частину планування територій житлової забудови та вулично-дорожної мережі. Основною віссю розвитку села Дубриничі є автомобільна дорога Н13 Львів-Самбір-Ужгород, яка водночас є головною вулицею села. Село Дубриничі розвивається вздовж головної вулиці та ряду відгалуджень від неї. Село сформоване кількома масивами територій садибної житлової забудови, які формуються вздовж головної вулиці. Території громадських об’єктів представлені розчленованими ділянками для школи, церкви, клубу, фельдшерсько-акушерського пункту та ряду магазинів вздовж центральної вулиці села. Омиває село річка Уж, до якої на території села впадає річка Лютянка. У селі понад 769 одно- та двоповерхових і декілька багатоповерхових будинків. Має село загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, дитсадок, будинок культури, бібліотеку, сімейну амбулаторію, відділення зв'язку. Решта території села сформована територіями сільськогосподарського призначення (ділянки для ведення ОСГ, городи, пасовища). На території села є промислове підприємство по переробці деревини, декілька магазинів, кафе та ресторанів.

Територія села по своєму функціональному призначенню поділяється на сельбищну, господарську та сільськогосподарську зони.

С. Дубриничі розташоване в межах Закарпатської частини Українських Карпат. Саме село розташоване в долині р. Уж. В гідрографічній будові району приймає участь р. Уж. Річка Уж бере свій початок біля підніжжя Вододільного хребта. Довжина річки 188 км (в Україні — 156,6 км, у Словаччині — 31,4 км). Площа басейну 7680 км².

Клімат району – помірно-континентальний, кліматичний район ІІІБ. Середньомісячна температура по місяцях: Січень - -6С, липень - +15-18С,  Середньорічна максимальна температура повітря +30°C, мінімальна -31°C, середня температура найбільш холодної доби -24°C, середня максимальна температура найбільш теплого місяця +26,1°C, середня температура опалювального сезону +1,6°C і його тривалість 162 доби. Опади – 800-1100 м на рік. Число днів із сніжним покривом становить 55-65 днів, середня висота сніжного покриву 25 см, нормативна глибина промерзання ґрунту – 0,8 м. Переважаючим напрямком вітрів є: взимку – південно-східний, влітку – північно-західний та північно-східний.

Район села Дубриничі розташований у складних інженерно-геологічних і тектонічних умовах і пристосований до південної частини внутрішньої антиклінальної зони і вулканічного поясу. Внутрішня антиклінальна зона складена потужною товщею (до 7000 м) крейдяного та палеогенового флішу, зім’ятої в серії з тектонічними порушеннями і місцями надвинутими один на одний. В цій зоні спостерігаються дві смуги юрських вапняків. Північно-західне крило внутрішньої антиклінальної зони ускладнено розгалуженнями, які обумовили тут наявність еффузивів, що утворюють вулканічну Вигурлат- Гутинську Гряду. Ця гряда складена андезитами, андезито-базальтами, туфами, туфобрекчіями, які підстилаються осадковими четвертинними породами. Четвертинні відклади в даному районі представлені делювіальними суглинками з уламками корінних порід. В долинах річок і струмків поширені алювіальні галечникові грунти з піщано-глинистим заповненням. На терасах ці відклади перекриті суглинками та супісками. Фізико-геологічні процеси, які розвинені по схилам долин струмків мають прояви у вигляді осипів, іноді обвалів, опливу, зсувів. В межах району поширені водоносні горизонти, які пов’язані з палеогеновими структурами та алювіальними породами в долинах річок та струмків. Водоносний горизонт палеогенових вдкладів зустрінеться в неглибоких тріщинуватих та іноді в аргілітах і не має глибокого залягання. Ці води часто дренуються долинами і у підніжжя схилів виходять на поверхню у вигляді джерел з дебетом від 0,02 до 0,08 л/с. Алювіальний водоносний горизонт зустрічається в галечникових породах з піщано-глинистим заповнювачем. Дебети колодязів та свердловин залежать від умов року та щільності галечникових відкладів. Цей водоносний горизонт пробурюється вахтними колодязями глибиною 2-6 м та свердловинами глибиною до 30 м. Алювіальний водоносний горизонт в цьому районі має потужність від 4,5 до 7,6 м. Дебети свердловин, які його експлуатують коливаються від 66 до 890 м3/добу. За хімічним складом води відповідають ГОСТ «Вода питна».

Об’єкти природно-заповідного фонду – відсутні.

В інженерно-геологічному відношенні в межах села виділені території наступних категорій.

 1. Території особливо несприятливої категорії для забудови – до них відносяться:

- ділянки схилів горбів та гір з ухилом поверхні землі більше 20%, рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі представлені делювіальними суглинками з уламками корінних порід з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2 ;

- обриви, яри і ділянки з фізико-геологічними процесами.

 1. Території несприятливої категорії для забудови – до них відносяться:

- ділянки з ухилом поверхні землі від 10% до 20% з рівнем підземних вод глибше 3,0 м від поверхні землі, представлені делювіальними суглинками з уламками скельних порід з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2 ;

 1. Території сприятливої категорії для забудови – до них відносяться, в основному, ділянки в центральній частині села та біля дороги між горами та високою заплавою р. Уж з ухилом поверхні землі від 0,5% до 10 %, рівнем підземних вод глибше 3,0м від поверхні землі, складені суглинками, супісками, галечниками з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2 .

Територія, охоплена детальним планом, відноситься до категорії, сприятливої для забудови.

 

 1. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

Характеристика стану повітряного басейну с. Дубриничі та Перечинського району. Основним забруднювачем атмосферного повітря Перечинського району залишається автотранспорт. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення становить 0,03 %.

На території села спостерігається дефіцит придатних для освоєння територій. Тому більша частина їх використовується для ведення сільського господарства.

Загальна територія села – 4414,10 га;

 Населення – близько 2470 чол.;

В с. Дубриничі впродовж кількох років спостерігається скорочення чисельності населення, що пов’язано зі специфікою демографічних процесів, погіршення показників здоров’я, зниження матеріального добробуту та виїздом населення на заробітки та на постійне проживання в Словакію, Чехію та Польщу.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія села відноситься до несприятливої для забудови території з виявленням територій з високим візуально-просторовим потенціалом. Основними негативними факторами є: ділянки горбів з ухилом поверхні землі більше 10%; яри, які продовжують утворюватися за рахунок неорганізованого водостоку; території за межами проектування, які заболочуються за рахунок неорганізованого стоку води. Із планувальних обмежень, що розповсюджуються на земельні ділянки є зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо),  встановлюється прибережна захисна зона річки Уж, р. Уличанка та інших малих потічків в розмірі 25 та 50  м. від урізу води; встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м. від крайнього проводу;

Забруднення поверхневих вод на території с. Дубриничі зумовлене відсутністю водопроводу та каналізації для побутових потреб, а також сучасного полігону для твердих побутових відходів. У галузі сільського господарства  водні ресурси використовуються для  сільськогосподарського водопостачання.

На території , охопленій детальним планом, вищенаведених умов не виявлено.

 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 

Для покращення санітарно-гігієнічних умов планової території проектом передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося; упорядкування і благоустрій території при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася; поліпшення культурно-побутового обслуговування, інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території. При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Основною вулицею села залишається існуюча вулиця, автомобільна дорога Н13 Львів-Самбір-Ужгород, яка в межах сельбищної зони перетворюється на головну вулицю. Грунтова дорога зв’язувє земельну ділянку із автомобільною дорогою та із загальносільським громадським центром, а також з іншими центрами прикладання праці та відпочинку населення. Об’єкти природно-заповідного фонду відсутні на плановій території.

 Екологічні проблеми і ризики для здоров’я населення, які стосуються детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району, зокрема щодо території з природоохоронним статусом – незначний.

 

 1. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

 

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища». Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:

1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

2) виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

3) Планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу;

4) проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

5) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було обґрунтовано;

6) забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

7) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище; 8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

8) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

9) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

10) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.

 

 1. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

 

Ймовірність впливу на окремі компоненти навколишнього середовища в розрізі планувальних рішень існує від виробничої зони об’єкту. До складу зони входять: деревообробні верстати, опалювальні прилади, транспортні засоби.

Планована діяльність впливатиме на навколишнє середовище, головним чином, в процесі виробничої діяльності.

Вплив на атмосферне повітря. Джерелами забруднення атмосфери в період експлуатації будуть деревообробні верстати, димові труби опалювальних приладів та вихлопні труби транспортних засобів. При цьому в атмосферне повітря виділятимуться продукти спалювання органічного палива (дрова, газ), а також дизпалива і бензину: оксид вуглецю, вуглеводні, діоксид азоту, сажа, діоксид сірки, пил неорганічний Перевищень нормативних показників на межі найближчих житлових масивів (с. Дубриничіи) не очікується.

Шумове забруднення. Чинниками шуму в період експлуатації будуть деревообробні верстати, транспорт. Рівень шумового навантаження в період експлуатації планованого об’єкту на межі найближчої житлової забудови не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи (відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП-173-96» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Джерел вібраційного навантаження та джерел ультразвуку на навколишнє середовища при експлуатації планованого об’єкту не передбачається.

Джерела електромагнітного та іонізуючого випромінювання на планованому об’єкті відсутні.

Таким чином, оскільки планована діяльність належить до деревообробних підприємств, згідно додатку № 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06. 1996 року, № 173 (з послідуючими змінами) даний об’єкт належатиме до 5 класу небезпеки. Розмір санітарно-захисної зони для даного типу об’єктів встановлено 50 метрів Найближча житлова забудова населеного пункту Дубриничі до планованої території – більше 400 м в північному напрямку. В інших напрямках житлова забудова знаходиться ще на більших відстанях. Враховуючи вищевикладене, нормативна СЗЗ розміром 50 м для об’єкту проектування витримується.

Вплив на геологічне середовище. Планована діяльність не впливатиме суттєвим чином на стан геологічного середовища. Планована діяльність не буде джерелом забруднення геологічного середовища та ініціатором небезпечних екзогенних та ендогенних геологічних явищ, карсту, суфозії, зсувів і т. і. В районі проектованих робіт відкриті та підземні гірничі роботи не проводились, корисні копалини не розроблялись і не плануються до розробки. Небезпека зрушення земної поверхні під впливом природних або антропогенних явищ, а також під впливом планованої діяльності, відсутня.

Виробничі відходи. Схема безпечного поводження з відходами виробництва на проектній території буде мати наступні характеристики. При експлуатації утворюватимуться кускові відходи деревини та опилки, які реалізуються місцевому населенню в якості палива, а також тверді побутові відходи від працюючого персоналу. Крім того, утворюватиметься осад від роботи очисних споруд господарськопобутових стічних вод «Біолайн-25», які передбачається встановити на планованому об’єкті. Утилізація усіх видів відходів на планованому об’єкті не передбачається.

Утворювані при будівельних роботах будівельні відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні промислових або побутових відходів.

Тверді побутові відходи збиратимуться на двох спеціальних майданчиках у контейнери для роздільного збирання відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про відходи» щодо заборони захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів, а також ст. 35-1 цього ж Закону щодо забезпечення роздільного збирання і зберігання твердих побутових відходів. Передбачаються окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів. Побутові відходи плановорегулярно із залученням спеціального автотранспорту передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігон ТПВ або спеціалізованим організаціям для подальшої переробки.

Осад від роботи очисних споруд господарсько-побутових стічних вод передаватиметься профільній спеціалізованій організації. Інші відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям для вторинної переробки.

В планованих рішеннях враховуються підходи у сфері поводження з відходами, визначені національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території передбачається благоустрій та озеленення території, яка розглядається. Визначені наступні площі проектного об’єкту: загальна площа проектного об’єкту – 0,2587 га, площа під забудовою – 0,0730 га, площа під озеленення – 0,1402 га. Дорожнє покриття облаштовується з асфальтобетону та з щебеню. Зняття родючого шару грунту передбачено в детальному плані території і рекомендується товщиною 25 см. Забруднення ґрунту викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та стічними водами не відбуватиметься.

Вплив на водне середовище. Планована діяльність не є значним чинником впливу на поверхневі та підземні води. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості в незначних об’ємах на господарськопобутові потреби та утворення господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приборів. Водопостачання питною та технічною водою передбачається за рахунок привозної води. Одним із варіантів забезпечення технічною водою є облаштування артезіанської свердловини на території проектного об’єкту. В цьому випадку необхідні санітарно-гігієнічні обґрунтування щодо можливості використання води та рішення щодо встановлення зони санітарної охорони водозабору згідно з вимогами ст. 93 Водного Кодексу України та Постанови Кабінету міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Очищення господарсько-побутових стічних вод планується на установці «Біолайн25». Після очищення стічні води відвозяться спеціалізованою організацією в встановлені місця. Забруднення поверхневого стоку з території планованого об’єкту не передбачається – відсутні процеси, які можуть бути фактором такого забруднення. Поверхневі води з території планованої території відводяться проектованою (на наступних стадіях) системою уловлення, відведення та очищення дощових стоків, враховуючи вимоги розділу 11 ДБН В.2.5-75-2013.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Вплив на тваринний світ практично не відбуватиметься. Основними видами впливу на тваринний світ будуть: фактори занепокоєння (шум, світло, рух будівельної техніки і автомашин, фізична присутність об'єктів). В районі розміщення об'єкта відсутні лісові насадження. Деревинна рослинність на ділянці планованих робіт відсутня.

Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду та на значній від них відстані (більше 10 км). При дотриманні всіх правил експлуатації об'єкта, істотного негативного впливу на тваринний і рослинний світ прилеглих до ділянки територій не буде.

Вплив на соціальне середовище. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період експлуатації об’єкту планованої діяльності – деревообробного цеху - не погіршиться. З’являється можливість працевлаштування мешканців Дубриницької сільської ради та інших населених пунктів на проектованому об’єкті. Поліпшуються показники економічного розвитку села.

 Статистика захворюваності місцевого населення під впливом планованої діяльності не зміниться. Негативний вплив на соціальне середовище не очікується.

Вплив на техногенне середовище. Район проектованої діяльності представлений об’єктами сільськогосподарського комплексу та промисловими об’єктами. В цьому контексті відбуватиметься вплив на структуру землекористування району та цільове використання земель. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти, зокрема на автодороги, які пролягають поруч з проектною ділянкою не очікується.

Дана ділянка не входить до переліку пам’яток та об’єктів культурної спадщини загальнодержавного чи місцевого значення, на проектній земельній ділянці об’єкти культурної спадщини відсутні.

Вплив на довкілля після вводу в експлуатацію планованого деревообробного цеху не приведе до забруднення атмосфери, земельних та водних ресурсів, до негативної зміни ландшафту, флори і фауни, а також не здійснюватиме негативного впливу на соціальне та техногенне середовище.

Довгостроковий процес (20-30 років і більше) експлуатації планованого об’єкту в екологічному відношенні буде стабільно мінімізованим і не матиме раптових аварійних чинників впливу на довкілля та суттєвих тимчасових змін впливу по сезонах та на весь період експлуатації.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. В результаті впровадження планованої діяльності не очікується проявів небезпечних кумулятивних ефектів.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Коротко-, середньо- та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років і більше) наразі відсутні.

 

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків передбачаються наступні заходи (враховуючі найбільшу інтенсивність впливу на довкілля планованого об’єкту, більша частина їх стосується саме періоду експлуатації):

- організація місць тимчасового селективного накопичення відходів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей з дотриманням екологічних, санітарних, протипожежних вимог;

- врахування підходів у сфері поводження з відходами, визначених національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р.,

- влаштування спеціальних майданчиків з установкою закритих металевих контейнерів для збору побутових відходів та їх своєчасне вивезення; передбачаються окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів;

- своєчасне вивезення відходів, що утворюються при експлуатації планованого об’єкту з наступним розміщенням та переробкою відходів спеціалізованими організаціями;

- застосування на проектному об’єкті технічно справних машин і механізмів з відрегульованою паливної арматурою, яка виключає втрати паливно-мастильних матеріалів;

- всі працюючі на будмайданчику машини з двигунами внутрішнього згоряння в обов'язковому порядку будуть перевірені на токсичність вихлопних газів;

- заправка транспортних засобів, вантажопідйомних і інших машин, виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню техніки буде проводитися тільки в спеціально обладнаних місцях за межами території майданчика;

- при виконанні робіт не застосовуються машини і механізми, що створюють підвищений рівень шуму;

- обмеження користування механізмами і пристроями, що виробляють вібрацію і сильний шум тільки денною зміною;

- забороняється застосування гучномовного зв'язку;

- забезпечення організованої схеми поверхневого водовідведення;

- влаштування очисних споруд господарсько-побутових стічних вод, вивезення очищених стічних вод у встановлені місця;

- проведення робіт строго в межах відведеної території;

 - зняття ґрунтово-рослинного шару з обґрунтованою величиною шару з площ, які забудовуються; подальше складування, збереження та перенесення знятого ґрунту на порушені або малопродуктивні земельні ділянки, відповідно до робочого проекту землеустрою;

- благоустрій та озеленення території; - захист дерев, що знаходяться на проектній території та поряд з нею.

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив

 

Цілі документу державного планування - проекту детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району відповідають цілям Схеми районного планування Перечинського району, вимогам щодо врахування державних інтересів під час планування і забудови с. Дубриничі Перечинського району.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області передбачається розглянути «Нульовий сценарій» без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації розміщення д/о цеху (реконструкції будівлі складу мінеральних добрив) призведе до неможливості соціально-економічного розвитку Дубриницької сільської ради. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток району та, зокрема, с. Дубриничі, є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

 

 1. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Організація моніторингу детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

 • Порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів планової діяльності.
 • Порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планової діяльності, зокрема викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації. Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:

 1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів;
 2. Встановлення ключових параметрів моніторингу;
 3. Візуальний огляд;
 4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
 5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону впливу об’єкту планованої діяльності;
 6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.
 7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її коригування в разі необхідності.

Внутрішній моніторинг

Власник земельної ділянки є відповідальним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт.

Зовнішній моніторинг та оцінка

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями.

 1. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)

 

Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля при реалізації документу державного планування - детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб відсутні, так як територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

 

 

 1. Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію

 

У звіті про СЕО документу державного планування - детального плану території с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області приведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої діяльності в районі його розташування. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. СЕО здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документу державного планування.

Метою детального плану території є будівництво індивідуального промислових будівель та споруд в межах населеного пункту с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області.

В результаті планованої діяльності не будуть помітно порушені стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я на територіях, які зазнають впливу планованого розміщення д/о цеху.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом, відсутні. Планований об’єкт є об’єктом, на якому не утворюватимуться при експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у великих кількостях, не скидатимуться стічні води у поверхневі водойми, не утворюватимуться небезпечні промислові відходи і т. і. Території з природоохоронним статусом не знаходяться на проектній території, не межують з планованим об’єктом і знаходяться від нього на значних відстанях (10 км і більше).

Планована діяльність впливатиме на навколишнє середовище переважно при експлуатації проектованого об’єкту. В процесі експлуатації утворюватимуться кускові відходи та тирса деревини, які реалізуються місцевому населенню в якості палива, а також тверді побутові відходи від життєдіяльності працюючого персоналу. Крім того, утворюватиметься осад від роботи очисних споруд господарсько-побутових стічних вод. Будівельні відходи передаватимуться по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні промислових або побутових відходів. Побутові відходи (розділяються за окремими видами) передаватимуться по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів, або спеціалізованим організаціям для подальшої переробки. Осад від роботи очисних споруд господарськопобутових стічних вод передаватиметься профільній спеціалізованій організації. Інші відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям для вторинної переробки.

При проведенні в’їзду-виїзду на територію д/о цеху транспортних засобів в атмосферне повітря виділятимуться продукти спалювання двигунами внутрішнього згорання дизпалива і бензину: оксид вуглецю, вуглеводні, діоксид азоту, сажа, діоксид сірки. Викиди в атмосферне повітря будуть незначними та короткочасними. Перевищень нормативних показників впливу на атмосферне повітря на межі найближчих житлових масивів при спалюванні органічного палива в опалювальних приладах не очікується.

Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду та на значній від них відстані (більше 10 км). При дотриманні всіх правил будівництва та експлуатації об'єкта, істотного негативного впливу на тваринний і рослинний світ прилеглих до ділянки територій не буде.

Планована діяльність не впливатиме суттєвим чином на стан геологічного середовища.

Рівні утворюваного шумового впливу та електромагнітного поля не перевищуватимуть нормативні.

Негативний вплив на техногенне середовища не очікується.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

В результаті впровадження планованої діяльності не очікується проявів небезпечних кумулятивних та синергічних ефектів. Транскордонні наслідки для довкілля не передбачаються.

При планованій діяльності передбачається реалізація природоохоронних заходів на стадіях будівельно-монтажних робіт та при експлуатації д/о цеху для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, а також проведення моніторингових досліджень у відповідності з чинним законодавством.

 

Висновки

 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в межах населеного пункту с. Дубриничі, урочище Нижній горб Перечинського району Закарпатської області відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє значного негативного впливу на стан навколишнього довкілля та здоров’я населення.

За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до статті 9 Закону України «Про Стратегічну екологічну оцінку» повинно бути враховане в документі детального планування.

 

Виконавець                                                                     В.Й. Віровбал